San Marcos 7

1Nopajic batel ta stojol Jesús jun chib fariseoetic xchi'uc jun chib jchanubtasvanejetic yu'un ti oy c'usi tsots albil sc'oplal ti liquemic talel ta Jerusalene. 2Ti stuquic taje, oy bu c'ot ta satic oy jlom yajchanc'optac ti Jesuse mu'yuc ta spoc sc'obic c'alal mu'yuc to ta x'ochic ta ve'ele, ti mu'yuc ta spasic jech c'u cha'al liquem yu'unic xcaltique, ta xna'levanic ta j'ech'el. 3Yu'un ti fariseoetique xchi'uc ti israeletique, staoj yav tsots sc'oplal ta xa'iic ti c'u s'elan liquem yu'un ti stot sme'ique, mu to xve'ic mi mu'yuc ta spoc sc'obic jech c'u cha'al oy sc'oplale. 4Ti stuquique c'alal mi ta sutic talel ta ch'ivite, mu xu' ta xve'ic mi mu'yuc ta xvul spoquic ep ta velta ti sc'obique. Ma'uc no'ox jech yepal taje, yu'un oy to yan stalel ta spasic jech c'u cha'al ta suq'uel ti svasuique, ti sjarroique, ti pocob-c'obal pasbil ta taq'uine, xchi'uc ta spoquel ti stemique. 5Jech o xal ti fariseoetique xchi'uc ti jchanubtasvanejetic yu'un ti oy c'usi jbel tsots albil sc'oplale, xi laj sjac'beic ti Jesuse: —¿C'u cha'al ti avajchanc'optaque mu jechuc ta spasic jech chac c'u cha'al liquem yu'unic ti jtot jme'tique? Ti stuquique ta xve'ic xchi'uc yic'obal sc'obique. 6Xi laj stac' ti Jesuse: —Ti vo'oxuque, mu yanuc ac'oplalic ti laj yalbe sc'oplal ti jpac'taejbail ti xi laj sts'iba comel ti j'alc'op Isaiase: ‘Ti jnaclejetic ta banomil li'e, jun yutsil ti ye ta xiyich'icun ta muq'ue, ja'uc ti yo'ntonic une, nom oy ta jtojol. 7Altic no'ox ma' ti nijil chimilic ta jtojole, yu'un xi s'elane, yu'un ti c'usi ta xchanubtasvanique, naca smantal viniquetic.’ 8“Yu'un ti vo'oxuque, ta xavictaic comel smantal ti Diose, yo' jech staoj yav atsacojic ta spasel c'u s'elan liquem yu'un ti atot ame'ique, ti ja' no'ox ta xasuq'uic ti ajarroique, ti avuch'om-vo'-vasuique, ti oy to yan xco'olaj jech ta xapasique.” 9Xi laj yal ti Jesuse: —Ti jech staoj yav ta xapasic ti c'usi sc'an ti avo'ntonique, ja' laj xa ajipic comel ta apat ta axoconic smantal ti Diose. 10Ti Moisese xi laj yale: ‘Ich'o ta muc' atot ame'. Ti buch'u ta sbis ta cotol chaval ti stot sme'e, oy sc'oplal xcham xlaj.’ 11Ti vo'oxuque ta xava'an abaic ta xchanubtasel ti buch'uuc no'oxe, ti xi ta xalbe ti stot sme' avu'unique: ‘Mu xa xu' ta jcoltaot, scotol ti c'usi oy cu'une, laj xa cac'be smotonin Dios ti sbiinoj corbane.’ 12Ti jech ta xal avu'unic taje, ja' svinajeb ti lec ta xava'iic mu'yuc ta scolta ti stot sme'ique. 13Ta sventa ti c'u s'elan liquem avu'unique, laj xa avalopatinic comel smantal ti Diose yo' jech sjel stsac no'ox ech'el ta spasel ti c'u s'elan liquem yu'unic ti atot ame'ique. Oy to yan ti xco'olaj ta xapasique. 14Laj taj une, ti Jesuse laj yic' talel ti jnaclejetique, xi laj yale: —A'yibeicun acotolic, ts'etano achiquinic ti xi s'elane: 15C'usiuc no'ox ta stun, ta slajes ti buch'uuc no'oxe, ma'uc ta soques sba xchi'uc. Ti bu ta soques sba xchi'uc ti buch'uuc no'oxe, ja' ti c'usi xloc' x'ayan talel ta yo'ntonique. 16Mi oy ani' achiquinic ti vo'oxuque, a'yic lec. 17C'alal laj yicta comel jnaclejetic ti Jesuse, och batel ta na. Jac'bat yu'un yajchanc'optac ta sventa ti chanubtasel taje. 18Ti Jesuse xi laj yale: —¿Mi mu'yuc xava'ibeic smelol ec? ¿Mi yu'un xavac'toicuc ta soquesat xchi'uc c'usi ta stam ta stunel slajes ti buch'uuc no'oxe? 19Yu'un ma'uc ta yut o'ntonal ta xc'ot. Ta xc'ot ta yut ch'util, c'un to un ta xloc' batel. Ti va'i s'elan yal taje, ja' ta xac' ta na'el lec scotol ti ve'liletique. 20Xi laj yal xtoque: —Ti c'usi xtal no'ox ta sjol ta yo'nton ta yalel ti buch'uuc no'oxe, ta soques sba xchi'uc. 21Ti xcaltique, ta yutil o'ntonal ta xlic talel ta snopel c'usi chopol ta spas ti buch'uuc no'oxe, ta slo'lael ti jol o'ntonale, ti elec'ale, ti milvaneje, 22ti pas mulile, ta yu'ninbel c'usi oy yu'un ti xchi'ile, ti me' mulile, ti lo'lavaneje, ti mu'yuc q'uexlalile, ti yit'ixal o'ntonale, ti tic' mulile, ti toyobbaile, ti ch'abal lec snopbenal yu'une. 23Ta melel ja' ta soques sba xchi'uc ti buch'uuc no'ox taje, yu'un ta yut yo'nton ta xlic talel scotol ti c'usi chopol ta xloc' ta alel yu'une. 24Ti Jesuse loc' batel ti bu taje, bat ta yosilal jteclum Tiro xchi'uc ti Sidone. Och batel ta jun na, mu sc'an xac' sba iluc, mu'yuc xu' yu'un. 25Ta jech yepal a'yibat sc'oplal yu'un jun ants ti oy jun yantsil ol ta x'ilbajinat yu'un pucuj ti mu stac' q'uelel ta j'ech'el ti c'usi ta spase, ti bat squejan sba ta stojol ti Jesuse. 26Ja' jun jyanlum ti antse, liquem tal ta Sirofenicia banomil, laj sc'anbe vocol ti Jesuse ti tacbatuc loq'uel ti pucuj ti oy ta stojol ti yantsil ole. 27Xi laj yal ti Jesuse: —Mala to, ac'o ve'uc ba'yel ti alab nich'nabetique. Mu stac' ma' ti poj xi sve'el ti alab nich'nabetique yo' ta sve' ti ts'i'etique. 28Xi laj stac' ti antse: —Jech xaval ava'uc unbi, Cajval, ti ts'i'etique ta stamic xch'uch'ulil sve'el ti alanich'biletic ti bu ta xbaj yalel ta yolon mexae. 29Xi albat yu'un ti Jesuse: —Oy smelol ma' ti ac'op laj avale, batan xch'a. Loc' xa batel ma' ti pucuj ta xilbajin ti atsebe. 30C'alal c'ot ta sna ti antse, puch'ul ta sta laj stem ti stsebe, loq'uem xa batel ti pucuje. 31Ti Jesuse loc' batel ta yosilal jteclum Tiro, ech' ta jteclum Sidón xchi'uc ta yosilal ti Decápolise, c'ot ta ti' nab Galilea. 32Ti bu taje, ic'bil tal ta stojol jun vinic macal xchiquin, ti uma' xtoque. Laj sc'anbeic vocol ti scajanuc sc'ob ta stojol ti vinique. 33Slecoj ic'bil loc' yu'un ti Jesuse. Laj yic' loq'uel bu tsobolic ti jnaclejetique. Laj stic' ochel sni' sc'ob ta xchiquin ti vinique. Laj xjax ta sc'ob ti stube. Laj spicbe yoc' ti vinique. 34C'un to un, sjic' xch'a yo'nton laj sq'uel muyel vinajel, xi laj yalbe ti vinique: —¡Efatá! (“¡Jaman!” xi ma' ti smelol ta xale.) 35Ta jech yepal jam ti xchiquine, jam ti yee, lec xa xu' ta xc'opoj. 36Albat yu'un ti Jesuse ti mu junuc buch'u xalbe ya'ie. Manchuc mi jech yich' albel ti mantale, xpuquet no'ox yu'un ta yalel ti sc'oplale. 37Xi ta xalic ti buch'u ch'ayal ta xc'ot yo'ntonic yu'une: —Scotol lec ti c'usi ta spase. Xu' ta sjambe xchiquin ti jmacal xchiquine. Xu' ta xc'opoj yu'un ti uma'e.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\