San Mateo 1

1Ti biiletic li'e, ja' sbitac smolmuc'totac ti Jesucristo ti lic talel ta stojol ti Abrahame, ti c'ot ta stojol ti Davide. 2Xnich'on ti Abrahame, Isaac. Xnich'on ti Isaaque, Jacob. Xnich'nab ti Jacobe, Judá xchi'uc xchi'iltac ta voq'uel. 3Xnich'nab ti Judae, Fares xchi'uc Zara. Ti Farese xchi'uc ti Zarae, Tamar sbi ti sme'e. Xnich'on ti Farese, Esrom. Xnich'on ti Esrome, Aram. 4Xnich'on ti Arame, Aminadab. Xnich'on ti Aminadabe, Naasón. Xnich'on ti Naasone, Salmón. 5Xnich'on ti Salmone, Booz. Ti Booze, Rahab sbi ti sme'e. Xnich'on ti Booze, Obed. Ti Obede, Rut sbi ti sme'e. Xnich'on ti Obede, Isaí. 6Xnich'on ti Isaie, ja' ti David ti c'ot ta ajvalile. Ti ajvalil Davide taje, ja' stot ti Salomone. Ti sme'e, yajnil to ox ti Uriase. 7Xnich'on ti Salomone, Roboam. Xnich'on ti Roboame, Abías. Xnich'on ti Abiase, Asa. 8Xnich'on ti Asae, Josafat. Xnich'on ti Josafate, Joram. Xnich'on ti Jorame, Uzías. 9Xnich'on ti Uziase, Jotam. Xnich'on ti Jotame, Acaz. Xnich'on ti Acaze, Ezequías. 10Xnich'on ti Ezequiase, Manasés. Xnich'on ti Manasese, Amón. Xnich'on ti Amone, Josías. 11Xnich'nab ti Josiase, Jeconías sbi xchi'uc ti xchi'iltac ta voq'uele, ja' yorail ti chucbil batic ta Babilonia banomil ti israeletique. 12C'alal chucbilic ta yan lume, ti Jeconiase nich'naj, Salatiel laj yac'be sbi. Xnich'on ti Salatiele, Zorobabel. 13Xnich'on ti Zorobabele, Abiud. Xnich'on ti Abihude, Eliaquim. Xnich'on ti Eliaquime, Azor. 14Xnich'on ti Azore, Sadoc. Xnich'on ti Sadoque, Aquim. Xnich'on ti Aquime, Eliud. 15Xnich'on ti Eliude, Eleazar. Xnich'on ti Eleazare, Matán. Xnich'on ti Matane, Jacob. 16Xnich'on ti Jacobe, José, smalal ti Mariae, sme' ti Jesús ti ja' Cristoe. 17Laj ech'uc chanlajunchop (14) totil me'iletic ti lic talel ta stojol ti Abrahame, ti c'ot ta stojol ti Davide. Ja' jech xtoc laj ech'uc chanlajunchop (14) totil me'iletic ti lic talel ta stojol ti Davide, ti c'ot c'alal ti israeletic chucbil batic ta muc' ta lum Babiloniae. Ja' jech xtoc c'alal chucajtic ta Babiloniae, laj to ech'uc chanlajunchop (14) totil me'iletic c'alal ja' o voc' ti Cristoe. 18Xi s'elan voc' talel ma' ti Jesucristoe: Jac'bil xa ox yu'un José ti María sme' ti Jesuse. C'alal mu'yuc to yic'oj sbaique, xchi'uc xa ox yol ti María ta sventa smuc'ul stsatsal ti Ch'ul Espiritue. 19Ti jech jun lequil tuq'uil vinic ti José smalal ti Mariae, mu sc'an ta xac' ta q'uexlal. Ta scomtsan ya'i ta mucul. 20C'alal jech ta snope, tal jun yaj'ánjel Dios ti xi tal albatuc laj yil ta svaiche: —José, snitilul ajvalil David, mu xlo'ilaj avo'nton yu'un ti Mariae, ic'o. Ti yol xchi'uque, ja' ta sventa smuc'ul stsatsal ti Ch'ul Espiritue. 21Ti Mariae ta xil jun squerem, Jesús ta xavac'be sbi. Jech ta xavac'be sbi, yu'un ta spoj ta scolta ti steclumal yu'un ti smulique. 22Ti jech scotol taje, yo' ta xc'ot ta pasel ti xi s'elan laj yal ti Dios ta sventa ti j'alc'op yu'une: 23‘Ta xchi'in yol ti jun tojol tsebe. Ta x'ayan jun squerem, Emanuel ta xac'be sbiin.’ (“Dios ta sva'an stec'an sba ta jtojoltic”, ti xi ta xac'be sbiine.) 24C'alal julav ti Josee, laj yich' ta muc' jech c'u cha'al i'albat yu'un ti yaj'ánjel Diose, laj yic' ti Mariae. 25Ja' to lic sbis sbaic ta yajnil smalal sbaic c'alal voc' ti yole. Ti Josee laj yac'be sbiin Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\