San Mateo 12

1Ti jech yorail taje, ja' o sc'ac'alil cuxob o'ntonal ta xanav batel ti Jesús ta yut trigoetique. Ti yajchanc'optaque ta xvi'najic, lic xtuch'ic ta juel trigo yo' ta xc'uxic ti sate. 2C'alal laj yilic ti fariseoetique, xi laj yalbeic ti Jesuse: —Q'uel avil, ti avajchanc'optaque yacal ta spasic ti mu jechuc sc'oplal stac' spasic ta sc'ac'alil ti cuxob o'ntonale. 3Xi laj stac' ti Jesuse: —¿Mi mu'yuc ataojic ta q'uelel c'usi laj spas David xchi'uc ti xchi'iltac c'alal ta xvi'najique? 4Och batel ta xch'ulna ti Diose, laj stsac sve'ic ti ch'ul pan ti c'otem ta sventa ti Diose ti c'alal mu'yuc sc'oplal ta stunes ti Davide, mi ja'uc ti xchi'iltaque. Ja' no'ox xu' ta stun ta slajes ti paleetique. 5¿Mi mu'yuc aq'uelojic xtoc, ti oy c'usi tsots albil sc'oplal sts'ibaoj comel ti Moisese ti mu'yuc ta sta smulic ti paleetic ta x'abtejic ta sc'ac'alil cuxob o'ntonal ta ch'ulnae? 6Ta melel ta xcalboxuc ava'iic, li' oy ta atojolic ti ech'em tsots sc'oplale, ja' mu sta sc'oplal ti ch'ulnae. 7Ti vo'oxuque mu'yuc ava'iojbeic smelol ti ch'ul c'op ti xi ta xale: ‘Ta jc'an ti ta xac'uxubinvanique, ma'uc ta jc'an ta xavac'beicun ti milbil matanaletique.’ Ati lajuc ava'ibeic ti smelole, mu ta jeche'uc no'ox ta xasa'beic smul ti jnaclejetic c'alal mu'yuc c'usi spasojique. 8Ti vu'un co'ol j'elantique quich'oj tsots cabtel ta sventa ti sc'ac'alil cuxob o'ntonale. 9Ti Jesuse loc' batel ti bu taje, och batel ta ch'ul na. 10Ti bu taje, oy jun vinic ti pasem ta moch' ti jun sc'obe. Ti fariseoetique sc'anic ta sa'beic smul ti Jesuse, xi laj sjac'beique: —¿Mi xu' ta xich' colesel jun jchamel ta sc'ac'alil cuxob o'ntonal? 11Ti Jesuse xi laj staq'ue: —C'alal mi oy bu ta xbaj ta joc' jcot achij c'alal ja' o sc'ac'alil cuxob o'ntonale, ¿mi mu'yuc chba aloq'uesic talel? 12¿Bu ti tsots sc'oplale? ¿Mi ja' ti vinique? ¿Mi ja' ti chije? Ti ta sc'ac'alil cuxob o'ntonale, xu' ti c'usi lec stac' pasele. 13Ti Jesuse xi laj yalbe ti vinique: —Xach'o talel ti ac'obe. C'alal jech laj xach' ti sc'obe, lec com jech c'u cha'al ti jun sc'obe. 14C'alal loq'uic batel ti fariseoetique, snopic xa liquel sc'opic c'usi ta xutic yo' ta smilic ti Jesuse. 15C'alal laj ya'i Jesús ti jech ta snopic ti fariseoetique, iloc' batel. Yepal no'ox sts'acliojic batel. Ti Jesuse ta scoles scotol ti jchameletique. 16Laj yalbe ya'iic ti mu xvinajesbat ti sc'oplale. 17Taje, yo' ta xc'ot ta pasel ti c'u s'elan laj scaj'al ti j'alc'op Isaías ti xi laj yale: 18“Li' xa oy ti caj'abtel ti t'ujbil cu'une. C'ux ta xca'i. Ximuyubaj xa yu'un. Ta xcac'be ti Ch'ul Espíritu cu'une ta yalbe slequil yutsil ti muc'tiquil lume. 19Mu sna' tsalvan ta c'op. Mu sna' sujvan. Mu xvinaj ti x'avet ta bebetique. 20Ma'uc tal yac'be xchi'il ti aj bu c'asem xae. Ma'uc tal stub ti cantil ti ta xa xtub ya'ie ja' to mi c'ot ta pasel ti utsilal lequilal yu'une. 21Ti muc'tiquil lume ta spat yo'ntonic ta stojol.” 22Yic'ojic batel ta stojol Jesús jun ma' sat vinic, ti uma' xtoque, ch'amunbil yu'un ti pucuje. Vic'bat sat, jambat ye yu'un ti Jesuse. 23Ch'ayal c'ot yo'nton scotolic, xi lic yalbe sbaique: —¿Mi ja' van Xnich'on David le'e? 24C'alal laj ya'iic ti fariseoetic taje, xi laj yalique: —Ti vinic le'e, ti ta sloq'ues ti pucujetique, ja' ta stsatsal ti Beelzebú ti banquilal yu'unique. 25Ti Jesuse sna'ojbe yo'nton ti jech ta snopique, xi laj yalbee: —Buch'uuc no'ox ajvalilal ti ta xlic xch'acolan ta jujuchop ti svinique, mi ta xlic stsac sbaic ta leto ti jujuchope, jech ta soquic o. Ja' jech xtoc mi jun jteclum o mi jchop ta naclej, mi ta xlic scontrain sbaique, mu xjalij, ta soquic o. 26Ja' jech xtoc ti pucujetique, mi ta scontrain sba ti stuquique, ¿c'usi xut ta xjalij ti stsatsalique? 27Ta xavalbeicun ta stsatsal ti totil pucuj Beelzebu ta jloq'ues ti pucujetique. Ti mi jech une, albun ca'i, ¿buch'u van ta xcoltaatic ti avinictac ta sloq'uesic ti pucujetique? Ja' yu'un un, avinictac no'ox ta xac'boxuc avilic ti ch'ayem ti snopbenal avu'une. 28Ti jech ta jloq'ues ti pucujetique, ja' ta sventa ti Ch'ul Espíritu yu'un ti Diose. Ti jech li'e, ja' ta xac' ta na'el ti li' xa oy ta atojolic ti ventainel yu'un ti Diose. 29“¿C'usi xut jun vinic ta x'och ta sna jun tsatsal vinic yo' ta xelc'anbe loq'uel ti c'usi oy yu'une, mi mu ba'yeluc ta xchuque? Mi chucbil xa lec une, ja' to xu' ta xelc'anbe loq'uel ti c'usi oy yu'une. 30“Buch'uuc no'ox ti mu lecuc ta xil ti c'usi ta jpase, ta xiscontrainun. Ja' jech xtoc ti buch'u mu xiscolta ta stsobele, ta stani batel. 31“Ta xcalboxuc ava'iic, buch'uuc no'ox ti chopol c'usi ta spasique, ti chopol ta xc'opojic ta stojol ti Diose, ta to xch'aybatic ti smulique. Ja'uc ti buch'u chopol ta xc'opojic ta stojol ti Ch'ul Espiritue, mu cha'bel xch'aybat ti smulique. 32Buch'uuc no'ox ti chopol ta xc'opojic ta jtojol ti co'ol j'elantique, ta to xch'aybat smul. Ja'uc ti buch'utic chopol ta xc'opojic ta stojol ti Ch'ul Espiritue, mu xch'aybat smul, mi ja'uc li' ta banomile, mi ja'uc ti ta xtale. 33“Mi lec ti te'e, lec ta xac' ti sate. Yan mi chopol ti te'e, chopol ta xac' ti sate. Scotol ti te'etique, stac' ojtiquinel ta sat no'ox. 34Xnich'nab jti'oval chon, ¿c'usi xavut ti lec ta xavalic ti c'alal chopol ono'ox avo'ntonique? Yu'un ti c'usi ta xloc' ta aveique, ja' ti c'usi ayanem ta yut avo'ntonique. 35Ti lequil tuq'uil vinique, lec ono'ox ta xloc' ta ye, yu'un lec ti yut yo'ntone. Ja'uc ti chopol vinique, chopol ono'ox ta xloc' ta ye, yu'un chopol ono'ox ti yut yo'ntone. 36Jech o xal ta xcalboxuc ava'iic, c'alal ta sta yorail ti chapanele, acotolic ta xa'ich'bat ave ati'ic ti c'usitic laj avalique. 37Ti c'u s'elan laj avalique, jech ta xavich'ic chapanel. Mi lec ti c'usi laj avalique, ch'abal amulic. Mi chopol ti c'usi laj avalique, oy amulic.” 38Oy jlom fariseoetic xchi'uc jchanubtasvanejetic yu'un ti mantale xi laj yalique: —Jchanubtasvanej, ta jc'an ta jq'uel ca'icutic ti oyuc c'usi ta xapas ti ch'ayal ta xc'ot o'ntonal avu'une. 39Tac'batic yu'un ti Jesuse: —Ti buch'utic mu'yuc xch'ulel xa'i sbaique, ti mu junuc yo'ntonique, ta sc'anic ya'iic ti ac'batuc yilic ti oy c'usi ch'ayal ta xc'ot o'ntonal yu'une. Ja' no'ox jech ta x'ac'bat yilic senyail jech c'u cha'al ic'ot ta stojol ti j'alc'op Jonase. 40Ti Jonase, oxib c'ac'al, oxib ac'ubal, tiq'uil ta xch'ut ti muc' ta choye. Ja' jechun ec ti vu'un co'ol j'elantique, oxib c'ac'al, oxib ac'obal, tiq'uil ta xicom ta ch'en. 41C'alal ta sta sc'ac'alil ti chapanele, mu'yuc smulic ta x'ilatic yu'un Dios ti jnaclejetic ta Ninivee. Yan ti vo'oxuc li' ta banomile, ep amulic ta xa'ilatic yu'un ti Diose. Yu'un c'alal ay yich'ic albel sc'op Dios yu'un Jonás ti niniveetique, ta ora no'ox laj scomtsan ti c'usitic chopol ta spasique. Ti Jonase mu tsotsuc yabtel yich'oj. Ja'uc ti vu'une x'ech' tsots cabtel quich'oj ti li' oyun ta atojolique. 42Ja' jech xtoc ti jun me' ajvalil ti liquem tal ta xocon sloq'ueb c'ac'ale, mu'yuc smul ta x'ilat yu'un Dios c'alal ta sta sc'ac'alil ti chapanele, yu'un ti antse nom ital, tal ya'ibe sbijil ti ajvalil Salomone. Ti vo'oxuc li' ta banomile, ep amulic ta xa'ilatic yu'un ti Diose, ja' ti mu xavich'icun ta muc' ti vu'un tsots cabtel quich'oje, ti ja' mu sta ti ajvalil Salomone. 43“C'alal ta xloc' batel ti pucuj ta yo'nton jun vinique, ta xba xanavuc ta xocol banomil. Ta sa' bu ta xcux ti yo'ntone. C'alal ta xil ti mu'yuc ta stae, xi ta xlic snope: 44‘Ta xicha'sut batel ta jna ti bu liloc' talele.’ C'alal ta sut talele, xocol ta stabe yo'nton ti vinique, co'ol s'elan jbej na lec mesbil, lec ch'ubabil. 45Jech o xal ti pucuje xbat yic' talel yan vucub xchi'il ti ech'em chopole, ja' mu sta ti stuque. Scotol ti pucujetique ta x'och nacliicuc ta yo'nton ti vinique. Jech ti vinique toj ech'em chopol ta xcom, ja' mu sta ti ta ba'yele. Ja' jech ta xc'ot ta stojol ti buch'u mu'yuc xch'ulel xa'i sbaic avi tana li'e.” 46Ti Jesuse yacal to ox ta xc'opoj ta stojolal ti jnaclejetique c'alal ja' o c'ot ti sme'e, ti yits'inabtaque. C'alal c'otique, comic ta pana. Ta sc'an ta sc'opon ya'iic ti Jesuse. 47Jech o xal oy buch'u xi bat yalbe ya'i ti Jesuse: —Li' oy ta pana ti ame'e xchi'uc ti avits'inabtaque. Ta sc'an ta sc'oponot ya'i. 48Ti Jesuse xi laj stac'be ti buch'u bat albatuque: —¿Buch'u ti jme'e? ¿Buch'u ti quits'inabtaque? 49Ti Jesuse laj xbich batel sc'ob ta stojol ti yajchanc'optaque, ti xi lic yale: —Ti jme'e, ti quits'inabtaque, ja'ic le'e. 50Ti buch'uuc no'ox ta spasic ti c'usi ta sc'an yo'nton ti Jtot ti oy ta vinajele, ja' jme', ja' jchi'iltac ta voq'uel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\