San Mateo 13

1Ti jech c'ac'al taje, loc' batel ta na ti Jesuse. Bat chotluc ta ti' nab. 2Ti mu albajuc laj stsob sbaic ti jnaclejetique, ti Jesuse och chotluc ta barco. Ti jnaclejetique comic ta ti' nab. 3Va'i un, xi s'elan naca ta babac'op c'oponatic yu'un ti Jesuse: —Oy jun vinic bat svij ta ts'unel sts'unobal. 4C'alal yacal ta svij batele, oy jlom c'ot ta be. Tal ti mutetique, laj stamic ta biq'uel. 5Oy jlom c'ot ta ba tontic ti bu joy no'ox ti slumale. Ta ora no'ox voc' talel ti ts'unobale, yu'un joy no'ox ti slumale. 6C'alal loc' talel ti c'ac'ale, chiq'ue yu'un, yu'un mu'yuc nat mucul ti yibele. 7Oy jlom xtoc ti ts'unobale c'ot ta ch'ixtic. Ch'i tal ti ch'ixe, laj snet' comel ti ts'unobale. 8Ti jlom ts'unobal ti c'ot ta lequil banomile, laj yac' lec sat. Oy jlom vo'vinic (100) ta bej ti jujupetse. Oy jlom laj yac' oxvinic (60). Oy jlom laj yac' lajuneb xcha'vinic (30). 9Mi oy achiquinique, a'yio ava'iic. 10Ti yajchanc'optaque nopajic batel ta stojol ti Jesuse, xi laj sjac'beique: —¿C'u cha'al ta babac'op no'ox ta xachanubtas ti jnaclejetique? 11Ti Jesuse xi laj staq'ue: —Dios ta xac'boxuc ana'ic smelol ti ventainel yu'un Dios ti mu xvinaj to oxe, ja'uc ti yane mu x'ac'bat sna'. 12Ti buch'u sc'an ta xa'ibeic ti smelole, yepal ta x'ac'bat sna'ic. Yan ti buch'u mu sc'an xa'ibe smelol ti ventainele, ta xpojbat sutel ti c'u yepal sna'e. 13Jech o xal ta babac'op ta jc'opon ti jnaclejetique. Ta xilic, co'ol s'elan mu xilic. Ta xa'iic, co'ol s'elan mu'yuc c'usi ta xa'iic. 14Jech o xal ja' c'ot ta pasel ta stojol ti jnaclejetic jech c'u cha'al ti xi laj yal ti j'alc'op Isaiase: ‘C'uc cha'al mi ts'etel xa achiquin ta ya'yiel, mu no'ox xava'ibeic smelol. C'uc cha'al mi avac'ojbe yipal ta sq'uelel, mu no'ox xavilic. 15Snopbenal yu'un ti jnaclejetique, yanijem ta j'ech'el. Macal ti xchiquinique, muts'ul ti satique, mu xa'ibeic sni' xchiquinal, mu xa'i c'usi ta x'albatic yo' mu sutic talel ta jtojol, yo' ta jcoles.’ 16“Jun yutsil ti vo'oxuque, oy ta asatic ta sq'uelel, xava'iic lec sni' xchiquinal. 17Ta xcalboxuc ava'iic ta melel, yepal ti j'alc'opetique xchi'uc ti buch'utic oy slequil stuq'uil laj ech'icuc ta vo'nee, ta sc'an ta sq'uelic ox ya'iic jech c'u cha'al ta xavilic avi li'e xchi'uc ta ya'yiel ya'iic jech chac c'u cha'al ta xava'iic li'e, mu'yuc laj yilic laj ya'iic. 18“A'yic ava'iic, xi ta xac' ta na'el smelol ti jts'unobajel ta babac'op albat sc'oplale: 19Ti ts'unobal c'ot ta bee, ta svinajesbe smelol ti oy jlom ta xa'iic ti ventainel yu'un Dios ti oy ta vinajele. Tal ti pucuj ta stojolique, laj spojbe loq'uel ta yo'nton ti c'usi laj ya'iique. 20Ti ts'unobal c'ot ta ba tontique, ta svinajesbe smelol ti oy jlom xmuyubajic xchi'uquic ti c'u s'elan laj ya'iique. 21Ta scoj ti mu'yuc lec yip ti yo'ntonique, c'alal tal ti lajeltsaele, ti vocol ta sventa ti lequil ach' c'ope, lic chibajicuc. 22Ti ts'unobal c'ot ta ch'ixtique, ta svinajesbe smelol ti oy jlom ta xa'iic ti lequil ach' c'ope. Ja' no'ox un, bat ta yo'ntonic ti c'usi sventa sba banomile, lajic ta lo'lael yu'un ti sc'ulejalique, jelav ti c'usitic ta sc'an ti stuquique. Ch'ay ta yo'ntonic un ti lequil ach' c'ope. 23Ja'uc ti ts'unobal c'ot ta lequil banomile, ta svinajesbe smelol ti oy jlom ti sjunul yo'ntonic ta xa'iic ti lequil ach' c'ope. Yalel toyol ac'bat sbijilic yu'un ti lequil ach' c'ope jech c'u cha'al ti sat ts'unobale. Oy jlom laj yac' ta vo'vinic (100), ta oxvinic (60), ta lajuneb xcha'vinic (30) ta bej ti sate.” 24Ti Jesuse xi laj yal yan babac'ope: —Ti ventainel yu'un ti Dios ti oy ta vinajele, co'ol s'elan jech c'u cha'al jun vinic laj sts'un lequil ts'unobal ta yosile. 25C'alal ja' o vayem scotolique, tal yajcontra ti vinique. Laj scap ta sts'unel ta trigo t'ul ti bats'i trigoe. C'alal jech laj spase, bat. 26C'alal ch'i ti trigoe, laj yac' ti sjole, vinaj ti trigo t'ule. 27“Yaj'abteltac ti vinique xi bat yalbeic ti yajvalique: ‘Cajval, ti ts'unobal laj ats'une, bats'i trigo ono'ox. ¿Bu loc' talel ti trigo t'ul ti capal ch'i xchi'uque?’ 28Ti ajvalile xi laj yale: ‘Ja' nan jun cajcontra laj sts'un.’ Ti j'abteletique xi laj sjac'beique: ‘¿Mi xac'an chba jbulcutic loq'uel ti trigo t'ule?’ 29Ti ajvalile xi laj staq'ue: ‘Ch'an uto, yu'un mi ta xabulique, yic'al capal ta xloc' xchi'uc ti bats'i trigoe. 30Ja' lec, ch'an utic, ch'iuc jmoj xchi'uc ti trigoe. C'alal ta sta yorail ta xich' tsobel ti trigoe, ta jtac jelavel caj'abteltac yo' jech ta stsobic ba'yel ti trigo t'ule. Ta spasic ta jujuchuc yo' jech ta xich' chiq'uel ta c'oc'. Ts'acal to un, ti trigoe ta xich' tsobel yo' ta jq'uej ta yavil.’ ” 31Ti Jesuse xi laj yal yan babac'ope: —Ti ventainel yu'un ti Dios ti oy ta vinajele, co'ol s'elan jech c'u cha'al bec' mostaza ti laj sts'un ta yosil ti vinique. 32Ti bec' mostazae, uni biq'uit ta scotol ti yan sbec' ts'unobaletique. C'alal ta xch'ie, ja' muc' ta xbat ta scotol ti c'usitic yan ts'unobaletique. Jutuc xa mu co'oluc smuc'ul jpets ta te' ta xbat. Jech o xal un, ti mutetique ta xtal spas stasic ta sc'ob-c'obtac ti mostazae. 33Ti Jesuse xi laj yal yan babac'ope: —Ti ventainel yu'un ti Dios ti oy ta vinajele, co'ol s'elan ti spajubtasobil pan ta scap ta oxbis harina ti antse yo' ta xpajub scotol ti vots'bil harinae. 34Ti Jesuse naca ta babac'op laj xchanubtas ti jnaclejetique. Mu'yuc c'usi laj yal mi mu'yuc ta babac'ope. 35Taje, yo' jech ta xc'ot ta pasel jech c'u cha'al xi laj sts'iba comel ti j'alc'ope: “Ta xic'opoj ta babac'opetic. Ta jvinajesbe sc'oplal ti c'usi mu to ox vinaj ti c'alal lic smeltsan talel banomil ti Diose.” 36Ti Jesuse laj sc'oponan comel ti jnaclejetique. Och batel ta jbej na. Nopajic talel ti yajchanc'optac ti albaticuc ya'iic smelol ti trigo t'ul ti laj sbabac'opta ti oy ta osile. 37Ti Jesuse xi laj staq'ue: —Ti buch'u laj sts'un ti lequil ts'unobale, ja' jc'oplal vu'un ti co'ol j'elantique. 38Ti yav ts'unobale, ja' ti jnaclejetic oyic ta sbejel banomile. Ti lequil ts'unobale, ja' ti buch'utic ta xich'ic ta muc' ti ventainel yu'un ti Diose. Ti trigo t'ule, ja' ti buch'utic ventainbilic yu'un ti pucuje. 39Ti buch'u laj sts'un ti trigo t'ule, ja' ti pucuje. Ti ts'unobal ti ta xich' tsobele, ja' smelol ti slajebal c'ac'ale. Ti jtsob-ts'unobaletique, ja' ti ánjeletique. 40Ja'uc ti trigo t'ul ta xich' tsobele, ti ta xich' chiq'uel ta c'oq'ue, ja' smelol ti jech s'elan ta xc'ot ta stojol ti jnaclejetic ta slajebal c'ac'ale. 41Ti vu'un co'ol j'elantique ta xcalbe mantal ti caj'ánjeltac yo' ta xtenatic loq'uel ti bu ta xiventainvane, ti jsa'muliletique xchi'uc ti buch'utic ta xac'be yil ta spasel mulil ti yane. 42Ta xjipatic ochel ta c'oc', ti bu ta x'oq'uique, ti bu xc'uxuxet ti yeique. 43Va'i un, ti buch'utic ta xc'ot ta spasel yu'unic ti c'usi ta sc'an ti Diose, co'ol s'elan xojobal c'ac'al xnobetic ti bu ta xventainvan ti Jtotique. Mi oy achiquinique, a'yio ava'iic. 44“Ti ventainel yu'un ti Dios ti oy ta vinajele, co'ol s'elan jech c'u cha'al junuc me' taq'uin ti mucul ta jsep osile. Ti vinique laj sta ti me' taq'uine. Laj xcha'muc comel ti bu ono'oxe. Xmuyubaj xa ta j'ech'el ba xchon comel scotol ti c'usitic oy yu'une yo' ta sman ti jsep osile. 45“Ti ventainel yu'un ti Dios ti oy ta vinajele, co'ol s'elan jech c'u cha'al jun jbolomajel vinic ta sa'olan ti lequil perla tone. 46C'alal laj sta ti jun perla ton ti toj toyol stojole, bat, ba xchon scotol ti c'usitic oy yu'une yo' ta sman ti perla tone. 47“Ti ventainel yu'un ti Dios ti oy ta vinajele, co'ol s'elan jech c'u cha'al ti smasobil choy ta xich' jipel ochel ta nabe yo' ta x'och talel ti ep ta tos ti choye. 48C'alal ta xnoj ti smasobile, ti jmas-choyetique ta snitic loq'uel ta ti' nab. Ta xchotiic ta st'ujel ti choye. Ta stic' ta moch ti bu lequique. Ti bu mu xtune, ta sjipic batel. 49C'alal ta sta ti slajebal c'ac'ale, xi s'elan ta xc'ot ta pasele: Ta xloq'uic batel ti ánjeletic ta xch'aquel loq'uel ti chopol jnaclejetic ta stojol ti buch'u oy slequil stuq'uilique. 50Ti buch'u mu'yuc slequil stuq'uile, ta xjipatic ochel ta c'oc', ti bu ta x'oq'uique, ti bu xc'uxuxet ti yeique.” 51Ti Jesuse xi laj sjaq'ue: —¿Mi xava'ibeic smelol scotol ti va'i s'elan laj cale? —Xca'icutic, Cajval —xiic. 52Va'i un, xi albatic yu'un ti Jesuse: —C'alal yacal ta xchanubtas sba stuc ta sventa ventainel yu'un Dios ti jchanubtasvanej yu'un ti mantale, co'ol s'elan jech c'u cha'al jun yajval na oy c'usi yepal xchabioje, sna' stunesel xchibal, ti c'usi poco'e, ti c'usi ach'e. 53C'alal laj yo'nton ta chanubtasvanej ta babac'op ti Jesuse, loc' batel. 54C'ot ta steclumal ti bu lic chanubtasvanuc ta ch'ul nae. Ch'ayal no'ox ta xc'ot yo'nton yu'un ti jnaclejetic ti xi ta xalique: —¿Bu laj sta sbijil ti vinic le'e? ¿C'usi xut ta xaq'uel iluc ti oy c'usi ch'ayal ta xc'ot o'ntonal yu'une? 55¿Mi mu ja'uc xnich'on ti jcarpinteroe, squerem ol ti María xtoque? ¿Mi mu ja'uc yits'inab ti Jacoboe, ti Josee, ti Simone, ti Judase, 56ti li' nacalic ta jtojoltic ti yixleltaque? ¿Bu laj sta talel scotol ti vi s'elan ta spase? 57Jech o xal mu'yuc tsots sc'oplal laj ya'iic ta yich'el ta muc', ja'uc ti Jesuse xi laj yale: —Ti buyuc no'oxe, ta x'ich'e ta muc' ti jun j'alc'ope, ja'uc ti ta slumale, ti ta sna'e, laj to c'op un. 58Jutuc no'ox laj yac' iluc ti oy c'usi ch'ayal ta xc'ot o'ntonal yu'une, yu'un mu x'ich'e ta muc' yu'un ti jnaclejetique.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\