San Mateo 16

1Ti fariseoetique xchi'uc ti saduceoetique bat sq'uelic ti Jesuse yo' ta sbajesic ya'iic ta c'oc'. Laj sc'anbeic ti yac'uc iluc ti c'usi ch'ayal ta xc'ot o'ntonal yu'une, ti yac'uc ta na'el ti liquem talel ta stojol ti Diose. 2Ti Jesuse xi laj staq'ue: —Mi ta xavilic lec tsoj ti vinajel ta mal c'ac'ale, xi ta xavalique: ‘Yan yutsil ta xtal ti c'ac'ale.’ 3Mi ta xavilic ta sob ic'luman tsoj xchi'uc but'ul ti vinajele, xachi ta xavalique: ‘Mu lecuc ta xtal ma' ti c'ac'ale.’ Xana'ic sq'uelel c'u s'elan ta xtal ti c'ac'ale. ¿C'u cha'al un cha'e ti mu xana'ic sq'uelel c'usi ta xc'ot ta atojolic tanae? 4Ti jchopol-jol jnaclejetic li'e, ti yan sjol yo'ntonique, ta sc'anic cac'beicuc yil ti oy c'usi ch'ayal ta xc'ot o'ntonal yu'une. Ja' no'ox jech yepal ta x'ac'bat yilic jech c'u cha'al c'ot ta stojol ti Jonase. Laj yictaan comel, bat. 5C'alal jelav batel ta jot sti'il nab ti yajchanc'optaque, ch'ay ta yo'ntonic ta yich'el bal ti spanique. 6—Bijanic yu'un spajubtasobil spanic ti fariseoetique xchi'uc ti saduceoetique —x'utatic yu'un ti Jesuse. 7—Ti jech ta xal taje, ja' ti ch'ay ta co'ntontic ta yich'el tal ti jpantique —xut sbaic ti yajchanc'optaque. 8Ti Jesuse laj yil ti jech ta snopique, xi laj yalbee: —¿C'u cha'al ta xavalic ch'abal ti apanique? Mu'yuc c'usi ach'unojic ti tac'al avu'unique. 9¿Mi yu'un mu xc'ot ta avo'ntonic? ¿Mi mu xava'ibeic xchiquinal ti ta vo'bej no'ox pan laj jmalq'uin vo'ob mil (5,000) ta vo' ti svoloj sbaique xchi'uc jayib moch laj atsobbeic ti scomelale? 10¿Mi mu xa xvul ta ajolic xtoc ti ta vucbej no'ox pan laj jmalq'uin chanmil (4,000) ta vo' ti svoloj sbaique xchi'uc jayib moch laj atsobbeic ti scomelale? 11¿C'u cha'al mu'yuc xatuc'ulanic ti ma'uc sc'oplal ta xcalbe ti pane? Ti laj calboxuc bijanic yu'un spajubtasobil span ti fariseoetique xchi'uc ti saduceoetique, yan o sc'oplal. 12Va'i un, ti yajchanc'optaque ya'ibeic smelol ti albatic yu'un Jesús ti bijicuc yu'un spajubtasobil ti pane, ja' sc'oplal ti c'u s'elan ta xchanubtasvanic ti fariseoetique xchi'uc ti saduceoetique. 13C'alal c'ot ti Jesús ta jteclum Cesarea Filipoe, xi laj sjac'be ti yajchanc'optaque: —¿Buch'uun ta xalic ti jnaclejetic ti vu'un co'ol j'elantique? 14Xi laj stac'beique: —Oy jlom ta xalic vo'ot la ti Juan j'ac'-ich'-vo'e. Oy jlom ta xalic vo'ot la ti Eliase. Ta xalic ti jlom xtoque, vo'ot la ti Jeremiase, o mi mo'oje, ja' la jun j'alc'opot. 15—Ti vo'oxuc une, ¿buch'uun ta xavalic? —xi jac'batic yu'une. 16—Vo'ot Cristo, Xnich'onot ti cuxul Diose —xi ti Simón Pedroe. 17Ti Jesuse xi laj staq'ue: —Toj jun yutsil ti jech xana' ti vo'ote, Simón, xnich'on Jonás. Ti xana' Buch'uune, ma'uc jun vinic laj yac'bot ana', ja' laj yac'bot ana' ti Jtot ti oy ta vinajele. 18Ta xcalbot ava'i ec un ti Pedroote ti ja' jechot jech chac c'u cha'al ti tone. Ta aventa, ta xbol ti cajch'unolajeltaque. J'ech'el mu xmac ta be yu'un yip stsatsal ti lajebale. 19Ta xcac'bot syavial ti ventainel yu'un Dios oy ta vinajele. Ti mi chuculot xavut li' ta banomile, ja' jech chucul ta x'ilat yu'un ti Dios ti oy ta vinajele. Ti mi colemot xavut li' ta banomile, ja' jech colem ta x'ilat yu'un ti Dios ti oy ta vinajele. 20Ti Jesuse laj yalbe ya'i ti yajchanc'optaque ti mu'yuc buch'u xalbeic ti ja' Cristo ti stuque. 21Va'i un, ti Jesuse ja' o laj svinajesbe ya'i ti yajchanc'optac ti tsots sc'oplal ta xbat ta Jerusalene, ti ta x'ac'bat ep svocol yu'un ti moletique, yu'un ti banquilal paleetique, yu'un ti jchanubtasvanejetic yu'un ti mantale. Laj yalbe ya'i ti ta xmile yu'une, ti ta xcha'cuxi ta yoxibal c'ac'al une. 22Ti Pedroe xi snatil laj yic' loq'uel ti Jesús ti xi xjajet xa liquel laj svule: —¡Ma'uc calbetic Dios ma' taje, Cajval! ¡Tselbujuc ti mu xc'ot ta atojole! 23Ti Jesuse joyij, xi laj yalbe ti Pedroe: —¡Ch'aco aba loq'uel ta jtojol, Pucuj, jmacvanej ta be ti xi'bal xa sba ti c'usi ta xaval ta sibtaselune! Ma'uc ta xanop jech c'u cha'al ta snop ti Diose. Ja' no'ox ta xanop jech c'u cha'al ta snop ti viniquetique. 24Ts'acal to un, ti Jesuse xi laj yalbe ti yajchanc'optaque: —Mi oy buch'u ta x'och ta cajchanc'op ta sts'aclielune, tuch'uc ta yo'nton ti xcuxleje manchuc mi ta xich' svocol. 25Ti buch'u tsots sc'oplal ta xa'i ti xcuxleje, ta xch'ay. Ti buch'u mu tsotsuc ta xa'i ti xcuxlej ta jventae, ta xcuxi. 26¿C'usi bal o ti vinique ti mi ch'ayel ta xbat ti xch'ulele? ¿Mi oy c'usi xut ta sman loq'uel ti xch'ulele? 27Ti vu'un co'ol j'elantique ta xicha'sut talel. Ta xquich'be talel yutsilal slequilal ti Jtote xchi'uc ti yaj'ánjeltaque yo' jech xtal cac'be stoj ti buch'uuc no'ox ti c'usi laj xa spasic ta jujun tale. 28Ta xcalboxuc ava'iic ta melel, oy jlomoxuc li'e, oy jlom mu to ta xachamic ja' to mi laj avilic ta xtal ventainvancun ti vu'un co'ol j'elantique.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\