San Mateo 17

1Ech' vaquib (6) c'ac'al, bat ta jol muc' ta vits ti Jesús xchi'uc ti Pedroe, ti Jacoboe, ti Juane, yits'in ti Jacoboe. 2Ti bu taje, ta sba ta satic yanij ti c'u s'elan to ox ti Jesuse. Xojobin no'ox liquel ti sat jech c'u cha'al xojobal c'ac'al. Sac lapan ta j'ech'el ti sc'u'e jech c'u cha'al junuc luz. 3Taj une, laj yilic ta xlo'ilajic xchi'uc Jesús ti Moisese xchi'uc ti Eliase. 4—Cajval, jun yutsil ti li' oyotique. Mi lec ta xava'ie, ta jpascutic oxib axibal na, jun avu'un, jun yu'un ti Moisese, jun yu'un ti Eliase —x'utat ti Jesús yu'un ti Pedroe. 5C'alal yacal ta xc'opoj ti Pedroe, tal voliaticuc ta saquil toc. Ti bu taje, laj ya'iic ti oy Buch'u xi ta xc'opoj talele: —Cuni c'uxubinbil Nich'on ma' li'e, ximuyubaj xa yu'un. A'yibeic ti sc'ope., 6C'alal jech laj ya'iic ti oxib yajchanc'optaque, ta xi'el snupilan xa banomil laj spatan sbaic ta lumtic. 7Jech ti Jesuse inopaj ta stojolic, laj stoy liquel ti xi laj yalbee: —Lican va'lanic, mu xaxi'ic. 8C'alal laj stoy ti satique, mu'yuc xa buch'u laj yilic, stuc xa no'ox ti Jesuse. 9—Mu'yucuc buch'u xavalbe ya'i ti laj avilic liyanije. Ja' to xavinajesic c'alal ta xicha'cuxi ti vu'un co'ol j'elantique —xut ti yajchanc'optac ti Jesús c'alal yacal ta xyalic talel ta vitse. 10Ti yajchanc'optaque xi lic sjac'beic ti Jesuse: —¿C'u cha'al ta xalic ti jchanubtasvanejetic yu'un ti mantale ti ja' ba'yel ta xtal ti Eliase? 11Xi tac'batic yu'un ti Jesuse: —Melel ono'ox unbi, oy sc'oplal ba'yel ta xtal ti Eliase yo' ta xchapan scotol. 12Ta xcalboxuc ava'iic, ti Eliase ay xa, ja' no'ox ti mu'yuc laj yojtiquinique. Laj spasbeic ti c'usi xa xal ti yo'ntonic ta stojole. Jech ec un ti vu'un co'ol j'elantique ta xquich' jvocol yu'unic. 13Va'i un, ti yajchanc'optaque laj ya'ibeic smelol ti ja' sc'oplal Juan j'ac'-ich'-vo' ti laj yal ti Jesuse. 14C'alal c'otic bu oy ti jnaclejetique, nopaj talel jun vinic, vul squejan sba ta stojol ti Jesús ti xi laj yale: 15—Cajval, c'uxubajuc avo'nton yu'un ti jnich'one, tsacbil ta tub ic', mu albajuc ta xich' svocol, ep ta velta ta sjip sba ta c'oc', ta sjip sba ta vo'. 16Laj quic' talel ta stojol ti avajchanc'optaque, mu'yuc xcol yu'unic. 17—Mu'yuc c'usi c'otem ta ch'unel avu'unic ti mu'yuc atuq'uilique. ¿C'u sjalil sc'an li' oyun ta atojolique? ¿C'u sjalil ta jts'icboxuc? Ic'bun talel ti anich'one —xi tac'bat yu'un ti Jesuse. 18Va'i un, ti Jesuse laj sjajanta loq'uel ti pucuj ti oy ta stojol ti quereme. Ta jech yepal col ta ora no'ox. 19—¿C'u cha'al ti mu'yuc xu' cu'uncutic sloq'uesel ti pucuje? —xiic ti yajchanc'optac ti xi snatil ta xlo'ilajic xchi'uc ti Jesuse. 20Xi tac'batic yu'un ti Jesuse: —Ti vo'oxuque mu'yuc c'usi c'otem ta avo'ntonic. Ta xcalboxuc ava'iic ta melel, ti oyuc c'usi c'otem ta avo'ntonique, manchuc mi co'ol s'elan jbej uni bec' mostaza ti oyuc c'usi c'otem ta avo'ntonique, xu' xi ta xavalbeic ya'i ti vits li'e: “Loc'an batel li'e, batan ta yan bu xabat”, ti vitse ta xloc' batel. J'ech'el mu stselbuj sc'oplal. 21Ta c'opojel ti'inel xchi'uc ta ictaej vaj, ta xloc' ma' ti pucuj le'e. 22C'alal jmoj ta xanavic batel ta yosilal Galilea ti Jesuse, xi laj yalbe ti yajchanc'optaque: —Ti vu'un co'ol j'elantique ta xquich' aq'uel ta c'abal. 23Ta smilicun, ta yoxibal c'ac'al un ta xicha'cuxi. Ep laj yat yo'ntonic yu'un ti va'i s'elan laj yal ti Jesuse. 24C'alal c'otic ta Capernaum ti Jesús xchi'uc ti yajchanc'optaque, ti buch'utic sbainojic ta sc'anel ti patan taq'uin ta sventa ti ch'ulnae, bat sq'uelic ti Pedroe, ti xi laj sjaq'uique: —¿Mi mu'yuc van ta stoj ti patan taq'uin sventa ch'ulna ti jchanubtasvanej avu'unique? 25—Ta stoj —xi ti Pedroe. C'alal och bal ta na ti Pedroe, ba'yel lic c'opojuc ti Jesús ti xi laj yalbee: —Nopo ca'itic, Simón, ti ajvaliletic li' ta banomil ti xi s'elan ta sc'anic ti patan taq'uine, ¿bu ta xbat sc'anic? ¿Mi ta sc'anbe ti xnich'nabique, o mi ta sc'anbeic ti jnaclejetique? 26—Ta sc'anbeic ti jnaclejetique —xi laj stac' ti Pedroe. Ti Jesuse xi laj sts'ac batel ti lo'ile: —Jech ma' taje, ma'uc ta stojic patan taq'uin xnich'nab ti ajvalile. 27Le' une, yo' mu'yuc buch'u ta jsoquesbe ti yo'ntone, batan ta nab, jipo ochel ti stsacobil choye. Checho loq'uel ti ba'yel choy ta snit ti stsacobile. Jach'bo ye. Ta xata jsep taq'uin ti xloc' o lec ta sventa ti jpatan-taq'uin xchi'uc ti apatane. Ich'o batel, tojbo comel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\