San Mateo 18

1Ti jech yorail taje, nopajic talel ta stojol Jesús ti yajchanc'optaque, ti xi laj sjac'beique: —¿Buch'u x'ech' to tsots sc'oplal ta xc'ot c'alal yorail ta xventainvan ti Diose? 2Va'i un, ti Jesuse laj yic' talel jun olol ti laj sva'an ta o'lole. 3Xi laj yale: —Ta xcalboxuc ava'iic ta melel, mi mu xasutes abaique, mi mu jechuc a'elanic jech c'u cha'al ti olol li'e, mu xa'ochic bu ta xventainvan ti Dios ti oy ta vinajele. 4Ti buch'u tsots sc'oplal ta xc'ot bu ta xventainvan ti Diose, ja' no'ox ti buch'u ta sbic'tajes sba jech c'u cha'al ti olol li'e. 5Buch'uuc no'ox ti ta jventa ta xich' ta muc' jun olol jech c'u cha'al ti olol li'e, ta xiyich'icun ta muc' ec. 6“Buch'uuc no'ox ta sta smul yu'un junuc ti olol ti ta xich'un ta muq'ue, ja' xtun o ti chuc xi muc' ta stanal molino ta snuc', jip xi yalel ta snatil nab. 7Ta sventaic ti buch'u oyic ta banomile, yepal ti chopol ta xc'ot ta stojolique, ja' ti buyuc no'ox oy iq'uel ta sventa ti mulile. Ja'uc ti buch'u ta sta smul yu'un ti yane, mu cha'bel un. 8Jech o xal un, mi ja' ac'ob, mi ja' avoc ti ta xata o amul yu'une, ta lec no'ox, seto loq'uel, jipo batel ta nom. Xloc' venta mi jun xa avoc, mi jun xa ac'ob ti ta xa'och batel ta lequilale, ja' vocol mi jip xa'ute ochel ta c'oc' sbatel osil xchi'uc xchibal ti avoc ac'obe. 9Mi ta xata amul yu'un ti sbec' asate, pitso loq'uel, ta lec no'ox, jipo batel ta nom. Xloc' venta mi jbej xa sbec' asat ti ta xa'och batel ta lequilale, ja' vocol mi jip xa'ute ochel ta c'oc' xchi'uc xcha'bejal ti sbec' asate. 10“Mu xajip xatenic junuc ti ololetic li'e. Ta xcalboxuc ava'iic, ti ánjeletic yu'unique oyic ono'ox ta stojol ti Jtot ti oy ta vinajele. 11Ti vu'un co'ol j'elantique tal jcolta ti buch'utic ch'ayemique. 12“¿C'u s'elan ta xava'iic yu'un li'e? Mi oy jun vinic oy vo'vinic (100) ta cot ti xchije, mi xch'ay jcotuc une, ¿mi mu van lamaluc ta scomtsan ta vitstic ti balunlajuneb yo'vinic (99) ta cot yo' chba sa' talel ti jcot ch'ayeme? 13Mi laj sta ta sa'el ti jcot ch'ayeme, ta xcal ti xmuyubaj yu'un ti chij taje, ja' mu sta xmuyubaj yu'un ti jcot sc'an ta vo'vinic (99) ti mu'yuc cha'yemique. 14Ja' jech ec ti Jtotic oy ta vinajele, mu sc'an mi ch'ayel ta xbat junuc ti ololetic li'e. 15“Mi oy jun achi'il oy c'usi chopol laj spasbote, batan, ba c'opono stuc. Albo ya'i ti c'usi laj spasbote. Mi ta xich'bot ta muc' ti ac'ope, ta xacomic ta lec xchi'uc. 16Mi mu xich' ta muc' ti ac'ope, ic'o batel jun chibuc achi'il yo' ta xa'iic c'u s'elan ta x'ale ti mulile xchi'uc ta xc'ot ta rextico xtoc ti chib oxib taje. 17Mi mu x'ich'e ta muc' taje, vinajesbo ta tsoblebal. Mi mu xich' ta muc' ti tsoblebale, comuc jech c'u cha'al jun vinic ti yan yajvale, mi jech c'u cha'al jun jc'an-patan-taq'uin sventa Roma. 18“Ta xcalboxuc ava'iic ta melel, mi ‘chuculot’ xavutic li' ta banomile, ja' jech chucul ta x'ilat yu'un ti Dios ti oy ta vinajele. Mi ‘colemot’ xavutic li' ta banomile, ja' jech colem ta x'ilat yu'un ti Dios ti oy ta vinajele. 19“Xi ta xcalboxuc ava'iic li'e: Mi oy chiboxuc li' ta banomil ti co'ol avo'ntonic ta c'opojel ti'inel ti oy c'usi ta xac'anique, ti Jtot ti oy ta vinajele ta xayac'boxuc. 20Ti bu tsoboloxuc ta jventae, manchuc mi chib oxiboxuc, tey oyun ta atojolic.” 21Ti Pedroe xi laj sjac'be ti Jesuse: —Cajval, albun ca'i, ¿jayib velta ta jch'aybe smul ti jchi'il ti oy c'usi chopol ta spasbune? ¿Mi xu' ta vucub velta? 22Xi tac'bat yu'un ti Jesuse: —Ta xcalbot ava'i, ma'uc no'ox vucub velta ta xch'ayel ti mulile, mu'yuc spajeb. 23“Ti ventainel yu'un ti Diose, co'ol s'elan jech c'u cha'al jun ajvalil ti sc'an ta xa'i c'u s'elan yiltac ti svinictaque. 24Naca xa ta sliques ta xchapbel yil ti svinictaque, ja' o ic'bil talel jun svinic mu albajuc yepal ti yile. 25Ti j'abtel taj une mu xa xtoj yu'un ti yile. Ti ajvalile laj yal mantal ti yich'uc chonel jech c'u cha'al junuc mosovil xchi'uc yajnil xchi'uc xnich'nab, xchi'uc scotol ti c'usitic oy yu'une yo' jech ta xtoj ti yile. 26Ti j'abtele lic squejan sba ta stojol ti yajvale, ti xi laj sc'anbe vocole: ‘Cajval, malaun to, c'uxubinun, avocoluc, ta jtojbot ono'ox scotol.’ 27Ti ajvalile c'uxubaj yo'nton yu'un ti yaj'abtele, laj xch'aybe ti yile. Laj sc'oplal ti ta ox stoj yu'une. 28C'alal loc' batel ti vinique, laj snup ta be jun xchi'il ti oy juteb yil yu'une. Laj smich'be snuc', jutuc xa mu jic'av yu'un, ti xi lic yalilanbee: ‘Tojbun xch'a talel ti avile.’ 29Ti xchi'il ta j'abtele laj squejan sba ta stojol ti xvocolet xi laj yale: ‘Malaun to, c'uxubinun, avocoluc, ta jtojbot ono'ox scotol.’ 30Ti vinic une mu xa'ibe xchiquinal, ba stic' ta chuquel ti xchi'ile ja' to ti c'uxi tojbat ti yile. 31Mu ts'icbaj laj ya'iic ti yan j'abteletique, bat yalbeic ya'i ti yajvalic ti va'i s'elan c'ot ta pasele. 32Va'i un, ti ajvalile laj sta ta iq'uel ti vinique, xi laj yalbe ya'ie: ‘Mu'yuc ach'ulel xava'i aba ta j'ech'el. Ti vu'une laj jtub scotol ti avile, ja' ti xavocolet ta jtojole. 33Ti jechuc ec une c'uxubaj avo'nton yu'un ti achi'il ta abtel jech c'u cha'al c'uxubaj co'nton ta atojole.’ 34Cap sjol ta j'ech'el ti ajvalile. Laj yal mantal ti yich'uc ep tsitsel ti j'abtele, ti stojuc scotol ti yile.” 35Xi to laj sts'ac batel c'op ti Jesuse: —Jech ta spas ta atojolic ti Jtot ti oy ta vinajele mi mu ta sjunuluc avo'nton ta xach'aybeic smul ta jujun ti achi'ilique.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\