San Mateo 19

1C'alal laj yo'nton ta chanubtasvanej ti Jesuse, iloc' batel ta Galilea banomil, bat c'alal ta Judea, ta jot uc'um Jordán ti oy ta sloq'ueb c'ac'ale. 2Yepal jnaclejetic sts'acliojic batel ti Jesuse xchi'uc yepal jchameletic ti laj scoles ti bu taje. 3Oy jun chib fariseoetic nopajic batel ta stojol ti Jesuse yo' ta sbajesic ya'i ta c'oc' ti xi laj sjac'beique: —¿Mi xu' ta jbaj ti cajnilcutic ta scoj ti mu xtojob ti c'usiuc no'ox ta spase? 4Xi laj stac' ti Jesuse: —¿Mi mu'yuc avilojic ti xi ta xal ti ch'ul c'ope: ‘Ta sliquebal banomil, jun vinic, jun ants laj smeltsan ti Diose?’ 5Jech o xal ti vinique ta scomtsan stot sme' ta yiq'uel ti yajnile yo' ta xc'ot ta jun xchi'uc. 6Jech o xal ti vinic xchi'uc ti antse mu xa yu'unuc cha'vo'icuc, jun ta xc'otic. Jech o xal ti vinique mu xu' ta xch'ac sbaic xchi'uc ti yajnile ti c'alal pasatic ta jun yu'un ti Diose. 7Ti fariseoetique xi laj sjaq'uique: —¿C'u cha'al laj yal ti Moisese ti xu' ta jpasbecutic svunal ta sventa ti ch'acobbaile yo' jech ta jbaj jbacutic? 8Xi laj yal ti Jesuse: —Ta scoj ti mu xava'ibeic xchiquinale, jech o xal ti Moisese laj yac' ye ti xu' ta xabaj ti avajnilique. Ta sliquebale, mu jechuc comem. 9Ta xcalboxuc ava'iic un, buch'uuc no'ox ti ta sbaj ti yajnil ti ma'uc ta scoj ta xac' sba ta stojol yan vinique, ti ta xic' yan une, ta sta smul. Buch'uuc no'ox mi ta xic' ti sutemal antse, ta sta smul. 10Xi laj yalic ti yajchanc'optaque: —Mi jech sc'oplal ti vinic xchi'uc ti yajnile, xloc' venta mu xnupi stsaquiic. 11Ti Jesuse xi laj staq'ue: —Mu scotoluc xa'ibeic smelol ma' taje, ja'ic no'ox ti buch'utic ta x'ac'bat sna'ic smelol yu'un ti Diose. 12Oy ep ta tos c'u cha'al xi s'elan mu sa' yajnil ti viniquetique: Oy jlom jech no'ox voq'uem talel. Oy jlom pasbilic ta capon. Oy jlom mu sa' yajnilic sventa yo' jech ta xtun yu'un ti Diose. Ti buch'u xu' yu'un jech taje, ac'o spas. 13Ic'bat tal jayibuc ololetic ta stojol ti Jesuse yo' jech ta scajan sc'ob ta stojolic, yo' ta xc'opoj xti'in ta sventaic. Ti yajchanc'optac une laj spajesic ti buch'utic yic'ojic talel ti ololetique. 14Va'i un, ti Jesuse xi laj yale: —Mu xapajesic ti ololetic ta xtalic ta jtojole. Ti buch'utic ventainbilic yu'un ti Diose, co'ol s'elan jech c'u cha'al ti ololetic li'e. 15Jech ti Jesuse laj scajan sc'ob ta stojol ti ololetique. Ts'acal to loc' batel ti bu oye. 16Oy jun querem vinic bat ta stojol ti Jesuse, ti xi laj sjac'bee: —Lequil jchanubtasvanej, ¿c'usi lec ta pasel yo' ta jta ti jcuxlejal sbatel osile? 17Ti Jesuse xi laj staq'ue: —¿C'u cha'al ta xavalbun ti lequil vinicune? Mi junuc oy buch'u slequil stuq'uil. Ja' no'ox oy slequil stuq'uil ti Diose. Mi ta xac'an ta xata ava'i ti acuxlejale, ch'uno ta spasel ti mantaletique. 18—¿C'usi jtosucal taje? —xi laj sjac' ti querem vinique. Ti Jesuse xi laj yale: —Mu xamilvan, mu xasa' avants, mu xa'elc'aj, mu xajutbe smul achi'iltac ta jech yepal. 19Ich'o ta muc' atot ame'. C'uxubino achi'iltac jech c'u cha'al ta xac'uxubin abae. 20—Scotol taje, pasbil ono'ox talel cu'un ta jbic'tal —xi ti querem vinique—. ¿C'usi xa yan sc'an ta jpas? 21Xi tac'bat yu'un ti Jesuse: —Mi ta xac'an xata ava'i ti alequil avutsile, batan, chono scotol ti c'usitic oy avu'une. Ti stojole, ac'bo ti me'onetique. Mi jech ta xapase, oy ac'ulejal ta vinajel. Ts'acal to, ts'acliun batel. 22C'alal jech laj ya'i ti querem vinic taje, at o'nton xa loc' batel, yu'un toj c'ulej. 23Ti Jesuse xi laj yalbe ya'iic ti yajchanc'optaque: —Ta xcalboxuc ava'iic ta melel, ti buch'u jc'ulejetique, toj vocol ta x'ochic ti bu ta xventainvan ti Dios ti oy ta vinajele. 24Ta jcha'alboxuc, ti buch'u jc'uleje, toj vocol ta x'och ti bu ta xventainvan ti Diose, ja' to xu' xjelav ta sat acuxa ti jun muc' ta camelloe. 25C'alal jech laj ya'iic ti yajchanc'optaque, ch'ayal c'ot yo'ntonic, xi lic sjac'be sbaique: —Mi jech taje, ¿buch'u xa ono'ox xu' ta xcol? 26Ti Jesuse laj sq'uel ti yajchanc'optaque, xi laj yalbee: —Ta xcalboxuc ava'iic ta melel, mu'yuc ono'ox buch'u xu' yu'unic, ja'uc ti Diose xu' ta spas scotol. 27Va'i un, ti Pedroe xi laj yale: —Cajval, ti vu'uncutique laj xa quictacutic comel scotol ti c'usitic oy cu'uncutique yo' ta jts'acliotcutic, ¿c'usi ta jtacutic ec un? 28Ti Jesuse xi laj stac'bee: —Ta xcalboxuc ava'iic ta melel, c'alal ta sta sc'ac'alil ta xcom ta ach' scotole, ti vu'un co'ol j'elantique ta xichoti ta jpasob mantal ti bu jun yutsile. Ti vo'oxuc ti laj ats'acliicune ta xachotiic ta sventainel ti lajcheb (2) pasob mantaletic ta xchapanel ti lajcha'chop snitilul ti Israele. 29Buch'uuc no'ox ti ta jventa laj xa yictaic comel ti snae, ti xchi'iltac ta voq'uele, ti stot sme'e, ti yajnile, mi ja' ti smalale, ti yalab xnich'nabe, ti yosile sbanomile, mu albajuc yepal ta stabe ti xq'uexole. Ja' jech xtoc ta xich'ic ti ach' cuxlejal sbatel osile. 30Oy ep ti buch'utic ich'bilic ta muc' avi li'e, ja' no'ox un, mu'yuc ich'biluc ta muc' ta xc'otic. Ep ti buch'utic mu'yuc ich'biluc ta muc' avi li'e, ja' ich'bilic ta muc' ta xc'otic.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\