San Mateo 2

1Ti Jesuse voc' ta jteclum Belén ti oy ta Judea banomile c'alal ja' o tiq'uil ta ajvalil ti Herodes ta muc' ta lume. Va'i un, talic ta Jerusalén bijil viniquetic ti yabtelinojic ta sq'uelel c'analetic ti liquemic talel ta sloq'ueb c'ac'ale. 2Xi lic sjac'beique: —¿Bu oy ti ajvalil yu'un ti judíoetic ti voq'uem xae? yu'un laj quilcutic sc'analil, tal quich'cutic ta muc'. 3C'alal laj ya'i ti ajvalil Herodes taje, lic ta vul o'nton, ja' jech ec ti jnaclejetic ta Jerusalene. 4Ti ajvalil Herodese laj stac ta iq'uel scotol ti banquilal paleetique xchi'uc ti jchanubtasvanejetic yu'un ti oy c'usi tsots albil sc'oplale, ti laj sjac'be bu ta xc'ot ta voq'uel ti Cristoe. 5Xi laj stac'beique: —Tey ta Belén ti oy ta Judea banomile, yu'un xi s'elan laj sts'iba comel ti yaj'alc'ope: 6‘Uni jteclum Belén ti li' oyot ta Judea banomile, laj to c'op ma' ti peq'uel ac'oplal ti li' capalot xchi'uc ti yan jteclumetic li' ta muc'tiquil lume. Ta xvul ta loq'uel ta atojol jun ajvalil ta sventainel ti jlumal Israele.’ 7Ti Herodese ta mucul laj sta ta iq'uel ti bijil viniquetique, ja' ta sventaic ti laj sna' c'usi ora vinaj ti c'anale. 8Ta jech yepal un, laj stac batel ta Belén ti xi laj yalbee: —Batanic ti bu taje, chajic lec ta sa'el scotol bu oy ti olol taje. Mi laj ataic ta sa'ele, xtal avalbeicun yo' jech chba quich' ta muc'. 9Ti jech laj yal ti ajvalile, batic ti bijil viniquetique. Ti c'anal ti vinaj ta sloq'ueb c'ac'ale, jba'be batel yu'unic. C'ot spajes sba bu oy ti olole. 10C'alal jech laj yilic ti bijil viniquetic ti laj spajes sba ti c'anale, xmuyubajic xa. 11Ochic batel ta na un, laj yilic ti olole xchi'uc ti sme'e, ja' ti Mariae. Laj squejan sbaic, laj yich'ic ta muc'. Lic sjam ti xcaxaique, laj yac'beic smoton, naca oro, pom, xchi'uc momol ti mirra sbie. 12Ts'acal to un, bijubtasatic ta vaichil ti mu xa x'ech'ic ta stojol ti ajvalil Herodese. Sutic batel ta slumalic ta yan o be. 13C'alal batic xa ti bijil viniquetique, tal yaj'ánjel ti Diose, ti xi laj yalbe ta svaich ti Josee: —Lican, batan, ic'o batel ti olol xchi'uc ti sme'e. Jatavanic batel ta yosilal Egipto. Comanic ti bu taje ja' to mi laj calbot ava'ie, yu'un ti Herodese ta sa' ti olole, yu'un ta smil ya'i. 14Ti Josee loc' batel, laj yic' batel ti olol xchi'uc ti sme'e. Ta ac'ubaltic laj stamic batel sbelel Egipto. 15Comic ti bu taje ja' to ti c'uxi cham ti Herodese. Taje, ja' c'ot ta pasel ti xi laj yal ti Dios ta sventa ti yaj'alc'ope: “Ta xquic' talel ta Egipto ma' ti Jnich'one.” 16C'alal laj yil ti Herodes ti laj ta lo'lael yu'un ti bijil viniquetique, icap sjol, laj yal mantal ti yich'uc milel scotol ti uni queremetic ti mu to ta sta chib jabile xchi'uc ti yich'ojic xa chib jabil ti oyic ta jteclum Belene xchi'uc ti c'u yepal joyol ta spat xocone. Ja' ba sco'oltas talel ti ajvalil Herodese ti c'usi ora laj yalic ti bijil viniquetique. 17Taje, ja' ic'ot ta pasel ti xi s'elan laj sts'iba comel ti yaj'alc'op Jeremiase: 18“Oy buch'u x'avet ta Ramá banomil. Mu xnel mu x'ech' ta xa'i ti svocole. Ta smil sba ta oq'uel ta j'ech'el. Ja' ti Raquel ta xoq'uita ti yalabe. Mu cha'bel sc'an patbel yo'nton yu'un chamemic xa.” 19C'alal chamem xa ox ti Herodese, tal jun yaj'ánjel ti Diose, ti xi laj yalbe ta xvaich ti José ta Egiptoe: 20—Lican, batan, ic'o batel ti olol xchi'uc ti sme'e. Sutanic batel ta slumal Israel, yu'un ti buch'u ta smilic ya'i ti olole chamic xa. 21Ti Josee loc' batel, laj yic' batel ti olol xchi'uc ti sme'e. Batic ta slumal Israel. 22C'alal laj ya'i ti ochem ta ajvalil ta Judea banomil ti Arquelao ti laj yich'be yabtel ti stot Herodese, xi' ti ta xbat José ti bu taje. Ac'bat yil ta svaich yu'un Dios ti batuc ta yosilal Galileae. 23C'alal c'otic ta yosilal Galileae, bat nacliicuc ta jteclum Nazaret. Ti jech taje, yo' ta xc'ot ta pasel jech c'u cha'al ti xi laj yalic ti j'alc'opetique: “Ti Jesuse ta sbiin nazareno.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\