San Mateo 20

1Ti Jesuse xi laj yale: —Ti ventainel yu'un ti Dios oy ta vinajele, co'ol s'elan jech c'u cha'al jun yajval pinca sob loc' batel ta sa'el yaj'abteltac yo' ta x'abtejic ta yavil sts'unubal uva. 2Laj xchapic lec xchi'uc ti ta stojbe jun denario taq'uin ta c'ac'ale. Laj stac batel ta abtel ta sts'unubal uva. 3Nopol xa nan baluneb ora sob ic'luman, cha'loc' batel, ja' o laj yil ta ch'ivit oy viniquetic ti ch'abal yabtelique. 4Xi laj yalbee: ‘Batanic ta cabtel ta jts'unubal uva. Ta jtojoxuc ti c'uxi lec ta xava'iique.’ Ti viniquetique bat abtejicuc. 5Ti yajval abtele loc' no'ox batel xtoc nopol xa o'lol c'ac'al xchi'uc ta oxib ora mal c'ac'al, jech laj spas jech c'u cha'al ta spas ono'oxe. 6Nopol vo'ob ora mal c'ac'al, loc' batel xtoc, laj sta ta ch'ivit viniquetic ti mu'yuc yabtelique, ti xi laj yalbee: ‘¿C'u cha'al li' no'ox ava'binoj abaic sjunul c'ac'al ti mu'yuc ta xa'abtejique?’ 7Ti viniquetique xi tac'avique: ‘Mu'yuc buch'u xiyic'uncutic ta yabtel.’ Va'i un, xi albatique: ‘Batanic ta abtel ec ta jts'unubal.’ 8“C'alal mal ti c'ac'ale, ti ajvalile xi laj yalbe ya'i ti buch'u yich'oj ta sventa ti abtele: ‘Ic'o talel scotol ti caj'abteltaque, ac'bo stojolic. Ja' ba'yel xlic atoj ti buch'u ts'acal xa och ta abtele. Ja' jech s'elan xcholet ta xatoj ti caj'abteltaque yo' slajeb xa ta xich' stojolic ti buch'utic ba'yel ochic ta abtele.’ 9Tal ti viniquetic ti buch'utic nopol xa vo'ob ora mal c'ac'al ochic ta abtele ti jujun tal laj yich' stojolic ti ts'acal lec jun c'ac'ale. 10C'alal laj yich' stojolic ti buch'utic ba'yel ochic ta abtele, laj snopic ti x'ech' to yepal ta xtojatic ti stuquique. Le' une, ja' no'ox jech yepal ac'batic jech c'u cha'al ac'batic ti yane. 11C'alal laj yich' ti stojolique, xbic'tal c'opojic xa liquel ta stojol ti yajval abtele, 12ti xi laj yalique: ‘Q'uelo avil, ti buch'u ts'acal ochic ta abtele, ti c'ajomal no'ox jun ora abtejique, co'ol laj atoj jech c'u cha'al ti vu'uncutique, c'alal ti vu'uncutic cuch'em cu'uncutic ti abtele, ti jts'icojcutic xquixnal ti c'ac'ale.’ 13Xi laj stac' ti ajvalile: ‘Chi'iltic, mu'yuc c'usi chopol laj jpasboxuc. Mu'yuc bu xquelc'an ti ac'ac'alique. ¿Mi mu lajuc jchapantic lec ti jun denario ta jtojot ta c'ac'ale? 14Laj xa avich' ti avuni tojole, batan xch'a. Mi ta jc'an jech yepal ta jtoj ti buch'utic ts'acal och ta abtel jech c'u cha'al yepal laj jtojoxuque, 15yu'un oy ta coc ta jc'ob ti jtaq'uin ti xu' c'usi jc'an jpas xchi'uque. ¿Mi yu'un van toj it'ix ta xava'i ti oy slequilal co'ntone?’ 16“Jech ta xc'ot ta stojol ti buch'utic ep abtejic ta jtojol ti yalojique, peq'uel ta xcom sc'oplalic. Ti buch'utic mu epuc abtejic ta jtojol laj ya'iique, ja' cajal sc'oplal ta xc'otic. Yepal ti buch'u ic'bilique, jun chib no'ox ti buch'u t'ujbilique.” 17C'alal ta xanavic batel ta sbelel Jerusalene, ti Jesuse slecoj bu laj yic' batel ti lajcha'vo' (12) yajchanc'ope, ti xi laj yalbee: 18—Avi li'e, ta xijmuy batel ta Jerusalén. Ti vu'un co'ol j'elantique ta xi'aq'ue batel ta yoc ta sc'ob ti banquilal paleetique xchi'uc ti jchanubtasvanejetic yu'un ti mantale. Ta xiyaq'uicun ta milel. 19Ta xiyaq'uic batel ta stojol ti jyanlume yo' ta xislabanicun, ta xismajicun, ta xisjoc'anicun ta curus. Ta yoxibal c'ac'al un, ta xicha'cuxi. 20Sme'ic xnich'nab ti Zebedeoe nopaj batel ta stojol ti Jesús xchi'uc ti yalabe, ti xquejelet c'otel ta stojol ti Jesús yo' ta sc'anbe ti vocole. 21Ti Jesuse xi laj sjac'bee: —¿C'usi yatel avo'nton? Ti antse xi laj staq'ue: —C'alal ta sta sc'ac'alil ta xapas mantale, ac'o ave ati' jmojuc xapasic mantal xchi'uc ti cha'vo' jquerem li'e, jun ta abats'i c'ob, jun ta ats'et c'ob. 22Ti Jesuse xi laj staq'ue: —Ti vo'oxuque mu xana' c'usi ta xac'anic. ¿Mi ta xcuch avu'unic ta yich'el vocol jech c'u cha'al ta xquich'e? —Xu' cu'uncutic ec —xi laj stac' ti stuquique. 23—Melel, ta xavich' avocolic jech c'u cha'al ta xquich'e. Ti ta xavalic ta jchotanoxuc jun ta jbats'i c'obe, jun ta jts'et c'obe, ma'uc cabtel ta xcac' taje. Ta x'ac'batic ti buch'utic chapanbil sc'oplalic yu'un ti Jtote —xi tac'batic yu'un ti Jesuse. 24C'alal laj ya'iic ti yan lajunvo' (10) yajchanc'optaque, lic ilinicuc ta stojol ti cha'vo' xchi'il sbaic ta voq'uele. 25Ti Jesuse laj yic'an tal ti xi laj yalbee: —Ti ajvaliletic yan yajvalique, xana'ic ti tsots ta spas ta mantal ti yajtuneltaque. Ti banquilaletic yu'unique, tsots pasbilic ta mantal yu'un. 26Mu jechuc ta atojolic ma' ti vo'oxuc une. Mi ta xac'anic ti ich'biloxuc ta muc' ta xac'otique, ac'o abaic ta tunel yu'un ti yane. 27Buch'uuc no'ox ta sc'an ti cajal ta xc'ote, ac'o yac' sba ta tunel yu'un ti yane. 28Ti vu'un co'ol j'elantique, mu'yuc tal mosovinvancun, tal cac' jba ta tunel, tal cac' jba ta milel yo' ta jtojbe scolelic ti mu albajuc yepal oyique. 29C'alal ta xa xloq'uic batel ta jteclum Jericoe, yepal buch'utic sts'acliojic batel ti Jesuse. 30Ta be ti bu ta x'ech'ique, chotolic ta ti' be cha'vo' ma'satetic. C'alal laj ya'iic ta x'ech' ti Jesús bu taje, xi x'avetic liquele: —Cajval, Xnich'onot David, c'uxubinuncutic. 31Albatic yu'un ti buch'uuc no'oxe ti ch'aniicuque. X'ech' to lic avanicuc ti stuquic ti xi laj yalique: —Cajval, Xnich'onot David, c'uxubinuncutic. 32Va'i un, ti Jesuse laj spajes sba ta xanobal. Laj yic' talel ti ma'satetique, ti xi laj sjac'bee: —¿C'usi ta xac'anic ta jpas? 33Xi tac'avique: —Cajval, ta jc'ancutic jamuc ti jsatcutique. 34Ti Jesuse c'uxubaj yo'nton yu'un, laj spicbe ti satique. C'alal jech laj spase, jam ti satic ta jech yepale. Laj xchi'inic batel ti Jesuse.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\