San Mateo 21

1C'alal nopol xa sc'an xc'ot ta Jerusalén ti Jesús xchi'uc ti yajchanc'optaque, c'otic ta jteclum Betfagé ta sts'el svitsal Olivo. Ti Jesuse laj stac jelavel cha'vo' yajchanc'op 2ti xi laj yalbe ya'iique: —Batanic ta biq'uit jteclum le'e. Tey chucul ta xataic jun burro xchi'uc jcot yol ti bu taje. Jitunic, ic'beicun talel. 3Mi oy buch'u c'usi ta xayalboxuque, xi xavalbe ya'iique: ‘Ja' ta xtun yu'un ti Cajvale, ta jsutesbot no'ox talel.’ 4Taje, yo' ta xc'ot ta pasel jech c'u cha'al ti xi laj sts'iba comel ti j'alc'ope: 5Albeic ya'i ti buch'u nacalic ta jteclum Sione: “Q'uel avilic, ti Ajvalil avu'unique li' ta xtal ta atojolique. Mu'yuc stoyobbail. Cajal talel ta burro, yol jun me' burro jcuch-icatsil.” 6Ti cha'vo' yajchanc'optaque batic, jech laj spasic jech c'u cha'al albatic yu'un ti Jesuse. 7Laj yiq'uic talel ti me' burro xchi'uc ti yole. Laj slambeic sc'u'ic ta sba. Caji batel ti Jesuse. 8Mu albajuc yepal buch'u ti jnaclejetique. Oy jlom laj sq'uianan sc'u'ic. Oy jlom laj sbojanic c'ob te' ti laj sq'uiic ta be bu ta x'ech' ti Jesuse. 9Ti buch'utic oyic ta jba'bee xchi'uc ti oyic ta patil talele, xi tsots lic avanicuque: —Jun yutsil Xnich'on ti ajvalil Davide. Yan yutsil ti buch'u tacbil tal yu'un ti Diose. Jun yutsil ti Diose. 10C'alal och batel ta Jerusalén ti Jesuse, scotol ti yajval muc' ta lume snet'-net' sbaic ta vochlajetel, ti xi ta sjac'olanbe sbaique: —¿Buch'u le'e? 11Scotolic xi ta stac'olanbe sbaique: —Ja' ti j'alc'op Jesuse ti liquem talel ta Nazaret ti oy ta Galilea banomile. 12Ts'acal to ti Jesuse bat ta ch'ulna, laj snuts loq'uel scotol ti buch'utic ta xchonilajique xchi'uc ti ta xmanolajique. Laj svalc'unanbe xmexaic ti jel-taq'uinetique xchi'uc xilaic ti jchon-palomaetique. 13Xi laj yale: —Ti ts'ibabil ta ch'ul c'ope xi ta xale: ‘Ti jch'ulnae, albil sc'oplal sventa c'opojebal ti'inebal.’ Ti vo'oxuc une laj xa ajoybinic ta snail xch'en j'eleq'uetic. 14Ti ta ch'ulna une, nopajic talel ta stojol Jesús jun chib ma'satetic xchi'uc coxovetic. Laj scolesan. 15Ti banquilal paleetique xchi'uc ti jchanubtasvanejetic yu'un ti oy c'usi tsots albil sc'oplale, c'alal laj yilic ti oy c'usi ch'ayal ta xc'ot o'ntonal yu'un ti c'usi ta spase, ti laj ya'iic xtoc ti xi tsots ta x'avanic ta ch'ulna ti ololetique: “Jun yutsil Xnich'on ti ajvalil Davide”, jech o xal ti stuquique soc sjolic. 16Xi laj yalbeic ti Jesuse: —¿Mi xava'i ti va'i s'elan ta xalique? Xi laj stac' ti Jesuse: —Ta xca'i, ¿mi mu'yuc bu aq'uelojic ta ch'ul c'op ti xi ta xale? ‘Pasbil avu'un ti jun yutsil ta xq'uejinic ti ololetique xchi'uc ti jchu'nel ololetique.’ 17Va'i un, ti Jesuse laj yicta comel, loc' batel ta muc' ta jteclum, bat ta jteclum Betania ti bu ech' yu'un ti ac'ubaltique. 18Sob xa ta yoc'lomal c'alal xcha'sut batel ta Jerusalén ti Jesuse, lic vi'najuc. 19Laj yil jpets icux teq'uel ta ti' be. Nopaj bal ta sts'el, ba sq'uel mi oy ta stabe jbejuc sat. Mu'yuc c'usi laj stabe, naca yanal no'ox. Va'i un, ti Jesuse xi laj yalbee: —Laj to sc'oplal ti ta xasatine. Ta jech yepal taquij ti icuxe. 20C'alal jech laj yilic ti yajchanc'optaque, ch'ayal c'ot yo'ntonic. Xi laj sjac'beic ti Jesuse: —Albun ca'icutic, ¿c'u cha'al jech taquij ta ora ti icuxe? 21Xi laj stac' ti Jesuse: —Ta xcalboxuc ava'iic ta melel, mi ach'unojic ti oy c'usi tac'al avu'unique, mi mu xana'eticuque, ma'uc no'ox jech ta xapasic jech c'u cha'al laj jpasbe ti icuxe. Xu' xi xavalbeic ya'i ti vits li'e: ‘Loc'an batel, ba jipo aba ta nab’, jech ta xc'ot ta pasel. 22Ti oy c'usi ta xac'anic ta c'opojel ti'inele, tac'aluc c'otuc ta ch'unel avu'unic, jech ta xa'ac'batic un. 23Ts'acal to ti Jesuse och batel ta ch'ulna. C'alal yacal ta xchanubtasvane, nopajic talel ti banquilal paleetique xchi'uc ti moletic yu'un ti israeletique, xi c'ot sjac'beique: —Albun ca'icutic, ¿c'usi avabtel ti vi s'elan ta xapase? ¿Buch'u laj yac'bot avabtel? 24Xi laj stac' ti Jesuse: —Ti vu'un eque, oy c'usi ta jc'an ta jac'boxuc. Mi xtac' avu'unique, ja' jechun ec ta xcalboxuc ava'iic buch'u laj yac'bun ti cabtele. 25Albun ca'i, ti Juan j'ac'-ich'-vo'e, ¿buch'u laj stac talel ti tal yac' ich' vo'e? ¿Mi ja' tacbil tal yu'un Dios? ¿Mi ja' tacbil talel yu'un viniquetic? Xi svulvul xa sbaic liquele: —Mi ta xcalbetic ti ja' tacbil talel yu'un ti Diose, xi ta xalbotic unbi: ‘¿C'u cha'al mu'yuc laj avich'ic ta muc'?’ 26Mi ta xcalbetic ti tacbil talel yu'un ti viniquetique, toj xi'bal sba ta stojol ti jchi'iltique, yu'un scotolic xch'unojic ti c'opoj ta sventa Dios ti Juane. 27Xi laj stac'beic ti Jesuse: —Mu jna'cutic —xiic. Va'i un, ti Jesuse xi laj stac'bee: —Jechun ec, mi ja'uc ta xcalboxuc ava'iic buch'u laj yac'bun cabtel ti vi s'elan ta jpase. 28Ti Jesuse xi laj sjaq'ue: —¿C'usi ta xanopic yu'un ti oy jech sc'oplal li'e? Oy jun vinic oy cha'vo' xnich'on. Xi laj yalbe ti june: ‘Nich'on, tana li'e, batan ta abtel ta jts'unubal uva.’ 29Xi tac'av ti nich'onile: ‘Mu jc'an xibat.’ Ja'uc le' une, ta ts'acal to lic snop ti ta xbat ta abtele. 30Ts'acal to ti totile xi laj yalbe ti jun xnich'on xtoque: ‘Nich'on, tana li'e, batan ta abtel ta jts'unubal uva.’ Xi tac'ave: ‘Lec oy, Tot, ta xibat.’ Ja'uc le' une, mu'yuc laj xch'un batel. 31Albun ca'i, ¿buch'u junucal laj spas ti c'usi laj sc'an ti stotique? —Ja' ti buch'u ba'yel albate —xi laj staq'uique. Xi tac'batic yu'un ti Jesuse: —Ta xcalboxuc ava'iic ta melel, ti jc'an-patan-taq'uinetic sventa Romae xchi'uc ti antsetic sna' sbolomalin sbae, ja' ba'yel ta xac' sbaic ta ventainel yu'un ti Diose. 32Ti Juan j'ac'-ich'-vo'e tal xchanubtasoxuc c'u s'elan ta pasel yo' lec oyoxuc. Ti vo'oxuc une mu'yuc laj ach'unic. Ja'uc ti jc'an-patan-taq'uinetique xchi'uc ti antsetic sna' sbolomalin sbaique, laj yich'ic ta muc'. Manchuc mi jech laj avilic un, mu'yuc bu laj ava'i abaic yo' ta xavich'ic ta muc'. 33Ti Jesuse xi laj yal xtoque: —A'yio ava'iic yan babac'op li'e. Oy jun yajval pinca lic sts'un uva. Lic smac ta moc ti yosile. Laj spasbe yavil yo' bu ta xich' pits'el ti uvae. Laj spas jun natil luchlebal sventa sq'uelobil osil. Ts'acal to un, laj yac' ta loq'uel ta stojol j'abteletic ti yosile. Bat ta nom. 34C'alal sta xa sc'ac'alil ta xich' tuch'el ti sat uvae, laj stac batel jun chib yaj'abtel yo' jech chba sc'anic ti c'u yepal ta xich' ti stuque. 35Ti jloc'-banomiletique laj stsaquic ti buch'utic tacbilic batele. Ti june, laj smajic. Ti june, laj smilic. Ti june, laj slomic ta ton. 36Ti yajval osil une laj stac batel yan yaj'abteltac jech c'u cha'al ta ba'yele. Ti jloc'-banomiletic une, ja' no'ox jech laj spasic jech c'u cha'al laj spasic ta ba'yele. 37“Ta slajeb xa un, laj stac batel xnich'on stuc ti xi laj snope: ‘Ja' van ta xiyich'beicun ta muc' ti jnich'one.’ 38Ti jloc'-banomiletic une, c'alal laj yilic xnich'on ti ajvalile, xi lic yalbe sbaique: ‘Le' xtal ti buch'u ta xich' comel ti osile. La' jmiltic yo' ta xcom ta cu'untic ti osile.’ ” 39Tsac xutic ti bu taje, laj xjochic loq'uel, laj smilic. 40Ti Jesuse xi lic sjaq'ue: —C'alal ta sut talel ti yajval osile, ¿c'usi ta spasbe ti jloc'-banomiletic taj une? 41Xi laj stac'beique: —Mi juteb ta xc'uxubaj yo'nton yu'un. Ta smil scotol ti jmilvanej jloc'-banomiletique. Ja' jech xtoc ti yajval osile ta sa' yan jloc'-banomiletic yo' ta x'ac'bat ti c'u yepal ta xich' sloc' ti sbanomil c'alal ta sta ti yoraile. 42Va'i un, xi laj stac' ti Jesuse: —Ti vo'oxuque, ¿mi mu'yuc aq'uelojic ti ch'ul c'op ti xi ta xale? ‘Ti jbej ton ti laj sbaj sjip ti j'abteletique, tun lec ta sventa sliqueb ti nae. Taje, ja' yabtel stuc ti Diose. Ch'ayal ta xc'ot co'ntontic yu'un.’ 43Jech o xal ta xcalboxuc ava'iic, ti ventainel yu'un ti Dios ti oy ta atojolique, ta xbat ta stojolic ti buch'utic ta xich'ic ta muc' ti ventainel yu'un ti Diose. 44Ja'uc sc'oplal ti tone, buch'uuc cajal ta xc'ot ta sba ti tone, toj lilijel ta xc'ot. Mi cajal ta xc'ot ti ton ta sbaique, toj t'usel ta xc'ot. 45C'alal jech laj ya'iic ti banquilal paleetique xchi'uc ti fariseoetique, vul ta yo'ntonic ja' sc'oplal stuquic ti jech albatic yu'un ti Jesuse. 46Jech o xal ta sc'an ta stsaquic ox ya'iic. Ja' no'ox un, xi'ic yu'un ti jnaclejetique, yu'un xch'unojic scotol ta xc'opoj ta sventa Dios ti Jesuse.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\