San Mateo 24

1C'alal loc' batel ta ch'ulna ti Jesuse, ti ta xa xanav batele, nopaj talel ti yajchanc'optac ti xch'ay no'ox yo'ntonic ta sq'uelel ti ch'ulnae. 2—Ti jech ta xavilic scotol li'e, ta xcalboxuc ava'iic ta melel, ta sta yorail mu jbejuc ton cajal ta xcom ta sba ti yan tone, ta xlilij scotol —xi ti Jesuse. 3Ts'acal to batic ta vits Olivos, tey c'ot chotluc ti Jesuse. Nopajic talel ti yajchanc'optaque, ti xi slecoj sjac'beique: —Albun ca'icutic, ¿c'usi ora ta xc'ot ta pasel taje? ¿C'usi svinajeb ti ta xacha'sut talele? ¿C'u s'elan svinajeb ti slajebal c'ac'ale? 4Xi tac'av ti Jesuse: —Bijanic me, mu me buch'u xaslo'laoxuc. 5Yepal no'ox ta xtalic ti buch'u ta sbis sba jech c'u cha'alune, ti xi ta xalique: ‘Vu'unun ti Cristoe.’ Yepal ta slo'la ti jnaclejetique. 6Ti vo'oxuque ta xava'ibeic sc'oplal ti oy la leto le'e, oy la leto taj toe. Mu xaxi'ic un, yu'un jech ono'ox ta xc'ot ta pasel, ja'uc le'e, ma'uc to yorail ti slajebal c'ac'ale. 7Ti jun muc' ta lume ta xlic scontrain sbaic xchi'uc yan muc' ta lum. Ti jun ajvalile ta xlic scontra sbaic xchi'uc ti yan ajvalile. Ta xtal vi'nal. Ta xtal chamel. Buyuc no'ox oy ti niquele. 8Sliquebal to vocol ma' ti va'i s'elan taje. 9“Ti vo'oxuque ta xa'aq'ueic ta c'abal. Ta xavich'ic ilbajinel. Ta xavich'ic milel. Buch'uuc no'ox xti'et sjol ta atojolic ta jventa. 10Ti jech taj une, yepal ta xch'ay ta yo'ntonic ta yich'el ta muc' ti Diose. Ja' jech xtoc ta scontrain sbaic. Ta xac'an sbaic ta milel. 11Yepal no'ox ta xvul ta loq'uel ti jlo'lavanej j'alc'opetique, mu albajuc ta slo'la ti jnaclejetique. 12Ta x'ayan ep ta tos mulil. Yepal no'ox ti buch'utic ta xch'ay ti syail xc'uxul yo'ntonique. 13Ja'uc ti buch'u staoj o yav jun yo'nton xcham xlaje, ja' ta xcol. 14Ti lequil ach' c'op sc'oplal ti ventainel yu'un ti Diose, ta xich' puquel ta sbejel banomil yo' jech ta sna'ic scotolic ti oy coltaele. Va'i un, ta xtal ti slajebal c'ac'ale. 15“Ti buch'u ta sq'uel ti c'u s'elan laj sts'iba comel ti j'alc'op Daniele, ta xa'ibe smelol c'u cha'al. Ja'uc le' une, c'alal ta xavilic ti ta xva'i ta ch'ulna ti muc'ul j'ac'vanej ta vocole, 16va'i un, ti buch'u nacalic ta Judeae, jatavicuc batel ta vitstic. 17Ja'uc xtoc ti buch'u oy ta xcha'cojal snae mu xyal talel ta sloq'uesel ti c'usi ta xtun yu'une. 18Ti buch'u oy ta yosile mu sut talel ta stamel ti sc'u'e. 19Ti jech c'ac'al taje, abol sba ti antsetic ti buch'utic xchi'uc ti yolique xchi'uc ti buch'utic ta to xchu'un ti yolique. 20Ti vo'oxuque, c'anbeic ti Diose ti ma'ucuc ta yorail sictic ta xajatavic batele, ti ma'ucuc ta sc'ac'alil cuxob o'ntonale. 21Mu no'ox albajuc ti vocol ta xtale, ti sba to velta jech ta xich' svocol ti jnaclejetique, ja' mu sta ti ta sliquebal banomile. C'alal mi ech'e, mu xa sta jech. 22Ti manchucuc ta sbic'tajes vocol ti Diose, mu'yuc buch'u junucal ta xcolic. Oy bu ta sbic'tajes ti vocole ta sventa xc'uxul yo'nton yu'un ti buch'utic ti t'ujbilique. 23“Mi oy buch'u xi ta xalboxuque: ‘Q'uel avilic, li' xa oy ti Cristoe’, mi mo'oje: ‘Le' xa oye’, mi xayutique, mu xach'unic. 24Yepal no'ox ta xvul loq'uel jlo'lavanejetic li' ta banomile, ta sbis sbaic ta Cristo, ta sbis sbaic ta j'alc'opetic. Yepal no'ox ta xaq'uic iluc senyailetic, xchi'uc oy c'usi ch'ayal ta xc'ot o'ntonal yu'un, yo' ta slo'laic ya'i ti buch'utic t'ujbilic yu'un ti Diose. 25Laj xa jpoco'alboxuc ava'iic ti jech ta xc'ot ta pasele. 26Jech o xal un, mi oy buch'u xi ta xalboxuque: ‘Q'uel avilic, le' xa oy ta xocol banomil’, mi xayutique, mu xabat ti bu taje. Mi xi ta xalboxuque: ‘Li' xa oy ta jun nae’, mi xayutique, mu xach'unic. 27C'alal ta sta yorail ta xicha'sut talel ti vu'un co'ol j'elantique, scotol ta xilic co'ol s'elan sac tsel xvinaj xjaplajet xa ta vinajel ta sloq'ueb c'ac'al, ta smaleb c'ac'al. 28Ti bu oy ti animae, tey chba stsob sba ti xulemetique. 29“C'alal mi ech' no'ox yorail ti vocole, ta x'ic'ub sat ti c'ac'ale. Ti ue mu xa xac' ti xojobale. Ti c'analetique xlaj bajicuc yalel tal ta vinajel. Scotol ti c'usitic oy ta vinajele xlaj nicanuc. 30Va'i un, oy yorail ta xvinaj ta vinajel ti ta xicha'sut talel ti vu'un co'ol j'elantique. Scotol ti jnaclejetic oyic ta sjoylej banomile, batem xch'ulelic ta xi'el xchi'uc ta x'oq'uic. Ta xiyilicun ta xital ta ba toc xchi'uc jmuc'ul jlequilal. 31Ja' ta jpas ta mantal ti caj'ánjeltac ti tsotsuc yoq'uisanic ti yoq'uesique yo' ta stsobic talel ti c'u yepal t'ujbil cu'un ti buyuc no'ox oyic ta xchanjotal ti banomile. 32“Q'uelo avilic ti xi s'elan ta spas ti jpets icuxe: C'alal ta xavilic ta x'uninaj sc'obtac ti ta sjelta ti yanale, xana'ic lec ti ja' o xa yorail ta xyal talel ti vo'e. 33C'alal ta xavilic ta xc'ot ta pasel scotol taje, na'ic lec ti vu'un co'ol j'elantique, nopolun xa talel ta ti' na. 34Ta xcalboxuc ava'iic ta melel, scotol ta xc'ot ta pasel c'alal mu to ta xcham ti jnaclejetic li'e. 35Ti vinajele, ti banomile ta xlaj ta x'ech' sc'oplal, ja'uc ti jc'ope, jbel sc'oplal xc'ot ta pasel ti c'usi ta xale. 36“Ti sc'ac'alil yorail taje, mu'yuc buch'u sna'. Mi ja'uc sna' ec ti ánjeletic ti oyic ta vinajele. Mi ja'uc jna' ec ti Nich'onilune. Ja' no'ox sna' stuc ti Totile. 37Ti c'u s'elan c'ot ta pasel c'alal yorail cuxul to ox ti Noee, ja' jech ta xc'ot ta pasel c'alal ta xicha'sut tal ti vu'un co'ol j'elantique. 38C'alal mu'yuc to ox xtal ti nojel ta vo'e, ti jnaclejetic ta banomile, ja' no'ox batem ta yo'ntonic ti ve'el uch' vo'e xchi'uc ti nuplij tsaclijele. Ja' jech laj spasolanic o ja' to c'uxi och batel ta barco ti Noee. 39C'alal sta ti yoraile, mu'yuc ono'ox xa'iic c'uxi tal ti nojel ta vo'e. Ja' to laj ya'iic ti ta xa xnojic ta vo' scotolique, tey laj scotolic. Ja' jech s'elan ta xc'ot ta pasel c'alal ta xicha'sut talel ti vu'un co'ol j'elantique. 40Xi s'elan ta xc'ot ta pasel ma' ti yorail taje: Oy chib viniquetic jmoj ta x'abtejic ta yosilic. Jun ta x'iq'ue batel. Jun ta x'ictae comel. 41Xi s'elan oy chib antsetic jmoj ta xjuch'najique: Jun ta x'iq'ue batel. Jun ta x'ictae comel. 42Ti vo'oxuc une, vic'luc me asatic, yu'un mu xana'ic ti c'usi ora ta xital ti Ajvalilun avu'unique. 43A'yio ava'iic li'e, ti sna'uc ti jun yajval na c'usi ora ta x'och talel ti j'elec' ta ac'ubaltique, julavem o yo' mu x'och ti j'elec' ta snae. 44Ja' jech ti vo'oxuc eque, chapalucoxuc me, yu'un mu xana'ic c'usi ora ta xicha'sut talel ti vu'un co'ol j'elantique, yic'al ja' o ta xivul c'alal ma'uc yorail ta xanopique. 45“Ti buch'u lequil j'abtele, ta sts'etan xchiquin ta ya'yiel ti ta x'ac'bat sventain comel sna ti yajvale yo' jech ta xac'be sve'el ti xchi'iltac c'alal ta sta yorail ta xve'ique, 46xmuyubaj no'ox ti j'abtel c'alal yacal ta spas ti c'u s'elan albil comel ta xvul taeuc yu'un ti yajvale. 47Ta xcalboxuc ava'iic ta melel, yaj'abtel ti ajvalile ta xac'be sventain scotol ti c'usitic x'ayan yu'une. 48Mi ja' jun chopol j'abtele, ta snop ti jal to sc'an xtal ti yajvale. 49Ta xlic yilbajin ti xchi'iltac ta abtele. Ta stsob sbaic ta ve'el ta uch' vo' xchi'uc ti jyacubeletique. 50Ch'ayal yo'nton ta xvul taeuc yu'un ti yajvale, ja' ti mu sna' c'usi ora ta xvule. 51Ta stsitse. Jech ta xc'ot ta stojol jech c'u cha'al ti jpac'taejbaetique. Va'i un, ta xlic oc'uc, xc'uxuxet no'ox liquel ti stanal yee.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\