San Mateo 27

1C'alal sacub xa ti osile, ti banquilal paleetique xchi'uc ti moletic yu'un ti israeletique, laj xa scomonopic scotolic c'usi xu' ta spasic yo' ta xaq'uic ta milel ti Jesuse. 2Jech o xal chucul sc'ob yic'ojic batel ti Jesuse ta stojol ti ajvalil Poncio Pilatoe. 3Ti Judase, ti ja' jpayc'op j'ac'vanej ta c'abale, c'alal laj yil ti j'ech'el c'op ta xich' milel ti Jesuse, yo'ntonuc xa ya'i c'usi yut sba, bat sutes ti lajuneb xcha'vinic (30) ta sep taq'uin ta stojolal ti banquilal paleetique xchi'uc ti moletique, 4ti xi c'ot yale: —Laj xa jta jmul, yu'un laj xa cac' ta c'abal jun vinic ti ch'abal smule. —¿C'usi jventacutic? ja' aventa atuc —xi tac'bate. 5Va'i un, ti Judase laj sjip comel ti taq'uin ta yut ch'ulnae. Bat xchuc snuc'. Laj sjoc'an sba. 6Ti banquilal yu'un ti paleetique laj stsobic ti taq'uine, ti xi laj yalique: —Ti taq'uin li'e bonol, pixil xa ta ch'ich', mu xa stac' chba jtic'tic ta xcaxail ta yavil ti matanale. 7Laj scomonopic ti ta smanic o jsep osil sloq'uesob-lumic yu'un ti jpatbinetique yo' ta xcom ta smucobbail ti jyanlumetique. 8Jech o xal ti osil banomil taje, sbiinoj to tana li'e “Yosilal Ch'ich'.” 9Ja' c'ot ta pasel un jech c'u cha'al ti xi laj sts'iba comel ti j'alc'op Jeremiase: “Laj stsaquic ti lajuneb xcha'vinic (30) ta sep taq'uin stojol jun jchi'iltic ti loc' ta nopel yu'un ti israeletic laj yaq'uique. 10Laj smanic o yosil jpatbinetic jech c'u cha'al yalojbun ono'ox ti Cajvaltic Diose.” 11Ti Jesuse ic'bil batel ta stojol ti ajvalile, ti xi laj sjac'bee: —¿Mi vo'ot ti ajvalil yu'un ti israeletique? Xi laj stac' ti Jesuse: —Vu'un, jech c'u cha'al ta xavale. 12C'alal yacalic ta stiq'uic mulil ti banquilal paleetique xchi'uc ti moletique, ti Jesuse mu'yuc c'usi tac'av jbeluc. 13Jech o xal ti Pilatoe xi laj sjac'bee: —¿Mi mu xava'i ti va'i s'elan ta sa'ic ti amule? 14Ti ajvalile labal, ch'ayal c'ot yo'nton yu'un ti mu'yuc c'usi ta xtac'bat jbeluc yu'un ti Jesuse. 15Ti ajvalile jech ono'ox stalel ta scolta batel jun jchuquel c'alal yorail ti q'uine, ti ja' ta st'uj stuquic ti israeletique. 16Ja' o tiq'uil ta chuquel jun vinic, Jesús Barrabás sbi, ti a'yinbil sc'oplal toj chopole. 17C'alal tsobol scotolique, xi laj sjaq'ue: —¿Buch'u ta xac'anic ta jcolta batel, mi ja' ti Jesús Barrabase, mi ja' ti Jesús sbiinoj Cristoe? 18Jech laj sjac' ti Pilatoe, ja' ti yiloj ti ta yit'ixal yo'ntonic tal ac'batuc ta yoc ta sc'obe. 19C'alal chotol ti ajvalil ti bu ta xchapanvane, laj stac talel mantal ti yajnil ti xi laj yale: “Mu xatic' aba ta smilel ti jun lequil vinic le'e. Ech'em chopol livaichinaj ta ac'ubaltic ta sventa ti vinique.” 20Ti banquilal paleetique xchi'uc ti moletique laj sbijubtasic ti c'u yepal tsobolique ti ac'o sc'anic ti coluc batel ti Barrabase, ti ja' ac'o yich' milel ti Jesuse. 21Ti ajvalile lic c'opojuc no'ox xtoc ti xi laj sjaq'ue: —¿Buch'u junucal ta xac'anic ta jcolta batel? —Ja' ti Barrabase —xiic ti stuquique. 22Xi laj sjac' ti Pilatoe: —¿C'usi ta xcut ti Jesús ti sbiinoj ti Cristoe? —Jipano ta curus —xi laj stac' scotolique. 23—¿C'usi chopol laj spas ti vinic li'e? —xi laj yal ti Pilatoe. —Jipano ta curus —xi cha'avanic ti stuquique. 24C'alal laj yil ti Pilato ti mu'yuc c'usi stac' spase, ti c'ajomal xvochlajetic ta jmeque, laj stac ta c'anel jun boch vo' yo' ta spoc sc'ob ta sba satic ti c'u yepal tsobolique, ti xi laj yale: —Ma'uc cajal ta xcom ta jba ti ta xcham ti vinic li'e. Cajluc ta xcom ta abaic. 25—Cajluc comuc ta jbacutic xchi'uc calab jnich'nabcutic ti jech ta xchame —xi tac'av scotolique. 26Va'i un, ti Pilatoe laj scolta batel ti Barrabase. Laj yal mantal ti ac'o yich' nucul ti Jesuse. Laj yac' batel ta c'abal yo' ta xich' jipanel ta curus. 27Ti yajsoldadotac ti ajvalile yic'ojic batel ti Jesús ta cabilto ti bu laj stsob sbaic scotol ti soldadoetic ta stojol ti Jesuse. 28Ti bu taje, laj sloc'beic ti sc'u'e. Laj yac'beic slap tsajal c'u'il. 29Lic xotic jun rona ch'ix. Laj xojbeic ta sjol ti Jesuse. Laj yac'beic slats' ta q'uechel uni jich'il te' ta sbats'i c'ob. Lic squejan sbaic ta stojol yo' ta slabanic ti xi ta xalbeique: —Jun avutsil alequil ti ajvalilot yu'un ti israeletique. 30Laj stubtabeic sat xtoc. Laj sjisbeic ta sjol ti uni jich'il te'e. 31C'alal laj yo'ntonic ta slabanele, laj sloc'beic ti stsajal c'u'ile. Laj yac'beic slap ti sc'u' ono'oxe. Laj yiq'uic batel yo' ta sjipanic ta curus. 32C'alal ta xa xloq'uic batel yo' ta sjipanic ta curus ti Jesuse, ja' o laj snupic ta be jun vinic liquem talel ta Cirene banomil, ti Simón sbie. Laj sujic ta xcuchel batel scurusal ti Jesuse. 33C'otic ta jun vits Gólgota sbi, ja' yavil “Baquil Jolal” xi ti smelole. 34C'alal tey oyic xa ti bu taje, laj yac'beic yuch' vino ti Jesús ti capal ta ch'ail hiele. Laj sts'ubti'ta ya'i ti Jesuse, mu'yuc bu laj yuch'. 35C'alal laj xa sjipanic ta curus ti Jesuse, ti soldadoetique lic sq'uelic buch'u oy yorail yu'unic yo' ta xvinaj buch'u junucal ta xich'beic sc'u' ti Jesuse. Taje, ja' o c'ot ta pasel ti xi laj sts'iba comel ti j'alc'ope: “Laj xch'acbe sbaic ti jc'u' ti buch'u junucal c'ot ta yorail yu'unique.” 36Ts'acal to ti soldadoetique lic chotiicuc yo' ta xchabiic ti Jesuse. 37Ta sjol scurusale, laj yac'beic sletrail ta xalbe sc'oplal ti c'u cha'al laj yich' milele. Xi ta xal ti letrae: “TI JESÚS LI'E JA' AJVALIL YU'UN TI ISRAELETIQUE.” 38Ja' jech xtoc laj yich' jipanel ta curus cha'vo' j'eleq'uetic, jun ta sbats'i c'ob, jun ta sts'et c'ob. 39Ti buch'u ta x'ech'ic ti bu taje sjimolan xa sjolic ta xlabanvanic ti xi ta xalique: 40—Ti vo'ot ti ta xaval ti ta xalilin ti ch'ulnae, ti ta yoxibal c'ac'al ta xacha'va'ane, coltao quic aba atuc. ¡Mi vo'ot Xnich'onot ti Diose, yalan talel ti ta curuse! 41Ja' jech ta xlabanvanic ec ti banquilal paleetique, ti jchanubtasvanejetic yu'un ti oy c'usi tsots albil sc'oplale, ti fariseoetique, ti moletique, ti xi ta xalbe sbaique: 42—Laj scoltaan ti yane, ti stuque mu'yuc c'usi xut scolta sba. Mi ja' ajvalil yu'un ti israeletique, yaluc talel ta curus yo' ta jch'untic ti c'u s'elan laj yale. 43Ti spatoj yo'nton ta stojolal ti Diose, ac'o coltaatuc yu'un ti Dios mi melel c'uxubinbil yu'une. ¿Mi mu lajuc yalbotic ti ja' Xnich'on ti Diose? 44Ti cha'vo' j'eleq'uetic ti jipilic ta curuse, jech ta xlabanvanic ec. 45C'alal laj sta ti o'lol c'ac'ale, scotol banomil ic'uneb com. Ta oxib to ora mal c'ac'al, sacub talel. 46Ti jech ora taje, ja' o xi tsots avan ti Jesuse: —Elí, Elí, ¿lema sabactani? (“Dios cu'un, Dios cu'un, ¿c'u cha'al jech laj ajip atenun comel?” xi ma' ti smelole.) 47Ti bu taje, oy jlom laj ya'iic ti jech avane, xi laj yalbe sbaique: —A'yio ava'iic, ta xic' talel ti j'alc'op Eliase. 48Ta yorail no'ox taj une, oy jun ta scotolic bat ta anil ta sa'el ti esponjae. Laj sts'aj ta vino ti capal ta ch'ail poxe. Laj xchuc ta jun jich'il te'. Laj stuch muyel yo' ta xac'be sts'uts' ti Jesuse. 49Xi albat yu'un ti yan une: —Ch'an uto, jq'ueltic quic mi ta xtal coltaatuc yu'un ti Eliase. 50Tsots lic avanuc no'ox xtoc ti Jesuse, ja' o cham un. 51Ta yorail taj une, ja' o jat, pas ta cha'lic ti muc' ta jilich' poc' ti oy ta ch'ulnae. Lic tal sjatemal ta sjol c'alal to yoc. Nic ti banomile. Laj javuc ti ch'enetique. 52Laj sjam sba ti muquinaletique. Ti buch'utic c'otemic ta yu'untac Dios ti cham lajique, yepal no'ox cha'cuxiic. 53Va'i un, ti buch'u cha'cuxiique loq'uic ta smuquinalic. Le' une, mu'yuc bu och ta ora ta ch'ul jteclum Jerusalén. Ja' to ochic batel c'alal cha'cuxi ti Jesuse. Ep buch'utic laj yilic. 54Ti banquilal soldadoe xchi'uc ti soldadoetic ta xchabiic ti Jesuse, c'alal laj yilic inic ti banomile, ti xi'bal sba c'usitic c'ot ta pasele, xi'ic ta j'ech'el ti xi laj yalique: —Melel, ti vinic li'e ja' Xnich'on Dios. 55Ti bu taje, yepal antsetic va'ajtic ta nom ta xq'uelvanic batel, ja'ic ti buch'utic sts'acliojic batel xchi'uc laj scoltaic ti Jesús c'alal xanav to ox ta Galilea banomile. 56Ta scotol ti antsetique, teyic ec ti María Magdalenae, xchi'uc ti María sme' ti Jacoboe xchi'uc ti Josee, xchi'uc sme' xnich'nabtac ti Zebedeoe. 57C'alal ta xa x'ic'ub talele, ja' o tal jun jc'ulej vinic ti sbiinoj José ti liquem talel ta Arimatea jteclume, ja' jun vinic ti sts'aclioj ti Jesuse. 58Ti Josee bat ta stojol ti Pilatoe yo' ta sc'anbe sbec'tal stacopal ti Jesuse. Laj yac' ye ti Pilato ti xu' ta xich' batele. 59Jech o xal laj syales ta curus. Laj spix ta jun ach' xela poc'. 60Ts'acal to un, ba stic' ta ach' muquinal ti ja' yu'un stuc ti sjomoj ta tone. C'alal laj smac lec comel ta jun muc' ta ton sti' ti muquinale, bat. 61Ja'uc ti María Magdalenae xchi'uc ti yan Mariae chotol comic ta nopol sti' ch'en. 62Ta yoc'omal un, sc'ac'alil xa ti cuxob o'ntonal xcaltique, ti banquilal paleetique xchi'uc ti fariseoetique bat sc'oponic ti Pilatoe. 63Xi c'ot yalbeique: —Ajvalil, vul ta co'ntoncutic ti laj yal ono'ox ti jutc'op vinic c'alal cuxul to oxe, ti ta la xcha'cuxi ta yoxibal c'ac'ale. 64Tal calbotcutic ava'i, alo mantal ac'o yich' chabiel oxib c'ac'al ti muquinale yo' mu xtal ti yajchanc'optac ta ac'ubaltic ta yelc'anel loq'uel ti sbec'tal stacopale. Mi laj yelc'anic loq'uele, xu' ta xalbeic ya'i ti jnaclejetic ti cha'cuxie. Mi jech ta xc'ot ta pasele, yepal no'ox ta xlaj ta lo'lael ti jnaclejetique, ja' mu sta ti ta ba'yele. 65Xi albatic yu'un ti Pilatoe: —Li' oy soldadoetique. Iq'uic batel, ac'o xchabiic lec ti muquinal ti c'u yepal xu' avu'unique. 66Jech o xal batic ti bu taje, laj smaquic lec sti' ti muquinale. Laj yac'beic senyail smac sti' ti muquinale. Laj yictaic comel soldadoetic yo' ta xchabiic.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\