San Mateo 28

1C'alal ech' xa sc'ac'alil ti cuxob o'ntonale, ti jutuc xa sc'an sacub ti osil ta sliquebal sba c'ac'al yu'un ti xemunae, ti María Magdalenae xchi'uc ti yan Mariae bat sq'uelic ti muquinale. 2Ta ora no'ox nic ti banomile, yu'un ja' o yal tal ta vinajel jun yaj'ánjel ti Diose. Nopaj batel ta sts'el ti muquinale. Laj sloq'ues ti muc' ta ton smac sti' ti muquinale, chot xi ta sba. 3Ti ánjele, co'ol s'elan jech c'u cha'al jun sac tselavel xjaplajet ti xojobale. Ti sc'u'e sts'ayts'un no'ox saquil ta jmec jech c'u cha'al saquil ti bote. 4C'alal laj yilic ti soldadoetique, lic niquicuc ta xi'el, co'ol s'elan chamem comic. 5Ti ánjele xi laj yalbe ti antsetique: —Mu xaxi'ic. Jna' ti ja' ta xasa'ic ti Jesús ti jipil cham ta curuse. 6Mu'yuc xa li'e. Cha'cuxi xa jech c'u cha'al laj yalboxuc ono'oxe. La' q'uelo avilic ti yavil bu to ox laj yaq'uic comele. 7Tal cal ava'iic, batanic ta ora, xi xavalbe ya'i ti yajchanc'optaque: “Cha'cuxi xa loq'uel bu oy smucleb ti animaetique. Ba'yel ta xc'ot ta Galilea ti stuque. Ts'acal to ta xac'otic ti vo'oxuque.” 8Ti antsetique laj yictaic comel ti muquinale. Batic ta anil, yu'un oy xi'el ta xa'iic xchi'uc xmuyubajic xa no'ox xtoc. Bat yalbeic ya'i ti yajchanc'optac ti c'usi c'ot ta pasele. 9Taj une, ti Jesuse laj yac' sba iluc ta stojol ti antsetique. —¿Mi li' oyoxuque? —x'utatic. Nopajic batel ta stojol ti Jesuse. Laj squejan sbaic ta yoc ta yich'el ta muc'. 10Xi albatic yu'un ti Jesuse: —Mu xaxi'ic. Ba albeic ya'i ti buch'u jun jol co'ntoncutic xchi'uque, ac'o baticuc ta Galilea banomil. Ta xiyilicun ti bu taje. 11C'alal jech ta xanavic batel ti antsetique, oy jun chib soldadoetic ja' o batic ta jteclum ta yalbel ya'iic ti banquilal paleetique scotol ti c'usi c'ot ta pasele. 12Ti banquilaletic taje bat xchi'in ta lo'il ti moletique yo' ta scomonopic c'usi xu' ta spasic. Jech o xal laj yac'beic ep taq'uin ti soldadoetique. 13Xi yich'ic bijubtasele: —Ti vo'oxuque, alic ti ta ac'ubaltic ti c'alal vayemoxuque, ti mu'yuc xava'i ti tal ti yajchanc'optac ta yelc'anbel batel sbec'tal ti Jesuse. 14Mi laj ya'i ti ajvalil Pilato lavayique, mu xaxi'ic, vu'uncutic ta jpac ac'oplalic yo' jech mu xata avocolic. 15Ti soldadoetique laj yich'ic ti taq'uine. Jech laj yalic jech c'u cha'al bijubtasatique. Jech to xpuquet sc'oplal yu'unic ti israeletic tana li'e. 16Ti buluchvo' (11) yajchanc'optaque batic ta Galilea banomil ti ta vits ti bu ono'ox yaloj ti Jesuse. 17C'alal laj yilbeic sat ti Jesuse, lic squejan sbaic ta stojol. Laj yich'ic ta muc' manchuc mi oy jun chib ti xna'etique. 18Nopaj batel ti Jesús ta stojolic ti xi laj yale: —Ti Diose laj xa yac'bun ta coc ta jc'ob scotol ti c'usitic oy ta vinajele xchi'uc ti c'usitic oy ta banomile. 19Batanic ta stojol scotol ti jnaclejetic ta banomil ti oyic ta jujun muc'tiquil lum ta sjoylej banomile. Ba pasic ta cajchanc'optac. Ac'beic yich' vo' ta sventa ti Dios Totile, ta jventa ti Nich'onilune, ta sventa ti Ch'ul Espiritue. 20Chanubtasic ta spasel scotol ti c'u s'elan laj xa calboxuc ava'iique. Jech ti vu'un ec une, jchi'inojoxuc scotol c'ac'al c'alal to ta slajebal c'ac'ale. Jechuc.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\