San Mateo 8

1C'alal yal talel ta vits ti Jesuse, ep buch'u laj sts'acliic ech'el. 2Tal jun vinic ti tsacbil ta c'a'emal chamele. Vul squejan sba ta stojol ti xi laj yale: —Cajval, ti xac'anuc lae, xu' avu'un xatus xapoc ti jchamele. 3Ti Jesuse laj scajan sc'ob, xi laj yalbee: —Jechuc, pocbil tusbil ta xac'ot. Ta jech yepal un, pocbil tusbil c'ot ti jc'a'emal-chamele. 4Xi laj yal ti Jesuse: —Mu'yuc buch'u xavalbe ya'i. Batan, ba ac'o aba ta ilel ta stojol ti palee. Ba ac'o matanal jech c'u cha'al yaloj ti Moisese yo' jech ta sna'ic scotol ti lacol xa yu'un ti achamele. 5C'alal och batel ta jteclum Capernaum ti Jesuse, ja' o ital jun banquilal soldado romano, nopaj talel ta sc'anbel vocol 6ti xi laj yale: —Cajval, oy caj'abtel ta jna, aluneb ta j'ech'el. Mu albajuc ta xich' svocol yu'un xc'uxul ti xchamele. 7Xi laj stac' ti Jesuse: —Ta xbat jcoles. 8Ti banquilal soldadoe xi laj stac'bee: —Cajval, mu xic'ot o ma' ti ta xa'och batel ta jnae. Alo no'ox jbeluc ac'op, ta xcol ti caj'abtele. 9Ti vu'une pasbilun ta mantal yu'un ti banquilaletic cu'une. Jechun ec ta jpas ta mantal ti soldadoetique. C'alal ta xcalbe junuc, ‘batan le'e’, ta xbat. ‘La' li'e’, ta xtal. C'alal ta jpas ta mantal ti cajtunele, ‘paso li'e’, ta spas. 10Ch'ayal c'ot yo'nton ti Jesús ti jech laj yale. Xi laj yalbe ya'i ti nabalic talel ta stojole: —Ta xcalboxuc ava'iic ta melel, mi junuc jtaoj ta Israel ti yepal no'ox c'otem ta yo'nton jech c'u cha'al ti vinic li'e. 11Ta xcalboxuc ava'iic, yepal ta jmec ta xliquic talel ta sloq'ueb c'ac'al, ta smaleb c'ac'al, ta x'ochic ta chotlej ta ve'el xchi'uc ti Abrahame, ti Isaaque, ti Jacobe, ti bu oy ti ventainel yu'un ti Dios ta vinajele. 12Ja'uc ti buch'u albil sc'oplalic ta x'ochic batel bu ti ventainele, ta xtenatic batel ta ic'al osil, ti bu ta x'oq'uique, ti bu xc'uxuxet ti yeique. 13Ti Jesuse xi laj yalbe ti banquilal soldadoe: —Batan ta ana, c'otuc ta pasel jech c'u cha'al ach'unoje. Ta jech yepal un, ti jtunele col lecub. 14Ti Jesuse bat ta sna ti Pedroe. Puch'ul ta stem laj sta ti ip ta xa'i c'oc' sme'ni' ti Pedroe. 15Va'i un, ti Jesuse laj yac' sc'ob ta stojol ti jchamele. Ta jech yepal yam ti sc'ac'ale. Va'i liquel, lic malq'uinvanuc ti antse. 16C'alal xyabet xa talel ti ac'ubale, laj yiq'uic tal ta stojol Jesús ti buch'u ta x'ilbajinatic yu'un ti pucuje. Ta jbel no'ox sc'op, laj stac loq'uel ti j'ilbajinvanej pucuje xchi'uc laj scoles ti jchameletique. 17Ti jech taje, yo' c'ot ta pasel jech c'u cha'al xi laj scaj'al ti j'alc'op Isaiase: “Lamal c'ot ta sba ti mu cha'bel c'usi xcut jbatic yu'un ti jchamel jlajeltique.” 18Ti Jesuse laj yil ti joyobtabile. Laj yal mantal ti jelavicuc batel ta jot sti'il nabe. 19Ja' o nopaj talel jun jchanubtasvanej yu'un mantal ti xi laj yale: —Jchanubtasvanej, ta jchi'inot ti buyuc no'ox ta xabate. 20Ti Jesuse xi laj stac'bee: —Ti vete oy snail ch'en. Ti mutetique oy stasic. Ti vu'un co'ol j'elantique, mi ja'uc jutebuc oy bu ta jcux ti co'ntone. 21Oy jun yajts'aclivanej ti xi laj yale: —Cajval, ac'o ave ati' ti ta jmuc comel ba'yuc ti jtote. 22Ti Jesuse xi laj staq'ue: —Batic, ac'o smuc yanimaic ti buch'u chamemic ono'oxe. 23Ti Jesuse och batel ta barco, chi'inbil yu'un ti yajchanc'optaque. 24Tal tsots banomilal vo' xchi'uc yic'al ti ta nabe. Ti syuc'benal ti nabe ta x'och ta barco. Ti Jesuse vayem. 25Va'i un, ti yajchanc'optaque bat stijic ti Jesús ti xi laj yalbeique: —Cajval, coltaotic, yu'un ta xa xijmut'ijotic. 26Ti Jesuse xi laj staq'ue: —¿C'u cha'al ti xi'el ta j'ech'ele? Mu'yuc c'usi c'otem ta ch'unel avu'unic. Ti jech laj yal une, va'i liquel, laj yalbe mantal ti iq'ue xchi'uc ti nabe. Sts'ijlajan com scotol. 27Ch'ayal c'ot yo'nton ti yajchanc'optaque, xi lic sjac'be sbaique: —¿Buch'u xa ono'ox xcal le'e ti ta xch'unbat smantal yu'un ti iq'ue, ti nabe? 28C'alal c'ot ti Jesús ta jot sti'il nab ta yosilal Gadarae, loq'uic talel cha'vo' vinic ta muquinal ti ch'amunbil yu'un ti pucuje. Inopajic talel ta stojol. Mu'yuc buch'u x'ech' ta be ti bu oyique, yu'un xi'bal sba. 29Xi lic avanicuque: —Jesús, Xnich'onot Dios, ¿c'u cha'al xtal atic' aba ta jtojolcutic? ¿Mi yu'un tal xa avac' jvocolcutic c'alal ma'uc to yoraile? 30Ja' o nopol xlamet ta xve'ic epal chitom ti bu taje. 31Ti pucujetique xi laj sc'anbeic vocol ti Jesuse: —Mi ta xaloq'uesuncutique, ac'o ave ti ochcuncutic batel ta chitometic le'e. 32Ti Jesuse xi laj staq'ue: —Ochanic batel. Ti pucujetique loq'uic batel ta stojol ti cha'vo' vinique. Bat stic' sbaic ta chitometic. Ta jech to yepal ti chitometique laj stambeic anil, laj sjipan sbaic yalel ta lican ch'entic. Ts'ajajtic c'ot ta nab, jic'avic ti bu taje. 33Ti jq'uel-chitometique jatavic batel ta anil, c'otic ta jteclum ta yalel ti c'usi c'ot ta pasele xchi'uc ti c'usi c'ot ta stojol ti cha'vo' vinic ti ch'amunbilic yu'un ti pucujetique. 34Va'i un, scotol ti oyic ta jteclume batic bu oy ti Jesuse. C'alal laj yilique, laj sc'anbeic vocol ti loc'uc batel ta slumalique.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\