Apocalipsis 10

1Laj quil yan tsatsal ánjel xtoc, ti volibil ta toc yal talel ta vinajele, ti cotol talel vacnac'obal ta sjole, ti xojobin sat jech c'u cha'al ti sat c'ac'ale, ti co'ol s'elan junuc leb c'oc' volibil ti yacane. 2Stsacoj batel ta sc'ob uni biq'uit jambil balbil vun. Laj stec'an ta ba nab ti sbats'i oque, laj stec'an ta banomil ti sts'et oque. 3Tsots avan jech c'u cha'al xloquet snuc' jun león c'alal ta x'oq'ue. Ti c'alal jech lic avanuque, vucmoj chauc xc'avlajet no'ox liquel laj staq'uic talel ti sc'opojele. 4C'alal laj c'opojic ta c'avlajetel ti vucub chauque, ta ox jtsac ta vun ti c'usi laj yalique, ja'uc le'e, laj ca'i oy buch'u c'opoj talel ta vinajel ti xi laj yalbune: “Mu xatsac ta vun ti c'usi laj yalic ti vucub chauque, ch'an uto, mu'yuc c'usi xaval.” 5Ti ánjel laj quil ti teq'uel yoc ta nabe, ta banomile, laj stoy muyel sbats'i c'ob ta vinajel. 6Tey laj sva'an ta yalel ti Buch'u sbatel osil cuxule, ti laj smeltsan ti vinajele, ti banomile, ti nabe, scotol ti c'usitic oye, ti xi laj yale: “Mu xa xjalij sc'ac'alil ti c'usi ta xc'ot ta pasele. 7Yu'un ti c'alal sta yorail ta xoq'uisan yoq'ues ti yucubal anjele, c'ajomal xa no'ox ta xc'ot ta pasel ti oy c'usi smucoj ti Dios jech c'u cha'al laj yalbe ti yajtuneltac ti ja' yaj'alc'optaque.” 8Ti buch'u laj ca'i ti c'opoj talel ta vinajele, lic xcha'c'oponun ti xi laj yalbune: “Batan, ba tsaco ti uni jambil biq'uit balbil vun ti oy ta sc'ob ti ánjel stec'anoj yoc ta nabe, ta banomile.” 9Libat bu oy ti anjele, laj jc'anbe ti uni biq'uit jambil vune, ti xi laj stac'bune: “Li' oye, tuno lajeso. Jun yutsil xchi'il ta xava'i ta ave co'ol s'elan xchi'il ti ajapome. Ja' no'ox un, ta xlic ch'aub ach'ut yu'un.” 10Laj jtsac ti uni biq'uit balbil vun ti oy ta sc'ob ti anjele, laj jtun, laj jlajes. Jun yutsil xchi'il laj ca'i com ta que co'ol to s'elan xchi'il ti ajapome. Ti c'alal jech laj jtun laj jlajes une, lic ch'aubuc ti jch'ut yu'une. 11Va'i un, oy buch'utic xi laj yalbeicune: “Tsots sc'oplal ta xlic ava'an aba ta scaj'alel ti c'usi ta xac' ta na'el ti Dios ta stojol ti epal jnaclejetic oyic ta jujun lume, ti jujun muc'tiquil lume, ti jujutos sc'opojelique, ta stojol ti jujun ajvaliletique.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\