Apocalipsis 11

1Li'ac'bat jun vara aj sventa sbisobil ti c'usi sc'an bisele, ti xi li'albate: “Batan, ba biso talel c'u smuc'ul xch'ulna ti Diose, xchi'uc c'u smuc'ul ti altare. Chapo xtoc c'u yepal ta xich'ic ta muc' Dios ti bu taje. 2Yamaq'uil ti xch'ulna oy ta loq'uebale, mu xabis talel, yu'un ac'batic xa ta yoc ta sc'ob ti jyanlumetic ti ch'ul jteclum ti oy sc'oplal ta soquesic ta pech'olanel ta teq'uel o'lol xchanibal jabil. 3Jech ti vu'une ta jtac batel cha'vo' cajrextico ti slapojic batel ic'al c'u'il sventa me'inale, ti ta xc'opojic jmil chib ciento xchiuc oxvinic (1,260) c'ac'al ta jventa.” 4Ti cha'vo' rextico taje, ja' sc'oplal ti cha'tec' olivo te'e, xchi'uc ti chib yav cantila oy ta stojol ti Ch'ul Yajval banomile. 5Mi oy c'usi chopol sc'an ta spasbat yu'un ti jnaclejetic ta banomile, ta sloq'uesic c'oc' ta yeic yo' ta xc'aq'uic ta j'ech'el yu'un ti scontrae. Jech ta xchamic ti buch'utic oy c'usi chopol ta sc'an ta spasbeic ya'iique. 6Ac'bil smuc'ul stsatsalic ti rexticoetic taje, ti mu xaq'uic taluc vo' ta vinajel ti c'u sjalil ta xc'opojic ta sventa ti Diose. Ac'bil smuc'ul stsatsalic xtoc ta sjoybinel ta ch'ich' ti vo'e, xchi'uc ta yilbel svocol ti banomil yu'un ep ta tos cuxul j'ilbajinel vocol ti jaycoj xal yo'ntonique. 7C'alal mi tsuts ti yabtelique, ja' o ta xloc' talel ta xa'ab ti jti'oval chone. Tey ta xlic spasic c'op xchi'uc ti rexticoetique, ti tsalbil ta xc'otic, yu'un ta stsaqueic ta milel yu'un ti jti'oval chon ti loc' talel ta natil xa'abe. 8Telel ta xcom sbec'tal stacopalic ta calle ta muc' ta jteclum ti bu laj yich' jipanel ta curus ti Cajvaltique, ja' ti jteclum ti xco'olaj xchi'uc ti jteclum Sodoma ma le' une, mi ja' ti muc' ta lum Egiptoe. 9Yepal ti jnaclejetic ta banomile, ti jujuchop ti sts'unubalique, ti jujutos ti sc'opique, ti jujun muc'tiquil lume, o'lol xchanibal c'ac'al (3.5) ta slabanic ti telel ta calle ti sbec'tal stacopale, mi jset'uc xaq'uic ta muquel. 10Ti jech cham lajique, xlaet to ta xa'i ma' ti jnaclejetic ta banomile. Mu'yuc xa c'usi x'ech' o ta xa'i ti muyubajele, ti xac'anbe xa sbaic matanal ta jujun ta scoj ti mu x'ech' xjelav svocolic laj ya'iic yu'un ti cha'vo' j'alc'opetique. 11C'alal sta ti o'lol xchanibal c'ac'ale (3.5), cha'cuxesatic yu'un ti Diose, laj xcha'tam sbaic liquel, xi'ic ta j'ech'el scotolic ma' ti buch'utic laj yilique. 12Va'i un, ti cha'vo' rexticoetique laj ya'iic oy buch'u tsots c'opoj talel ta vinajel ti xi albatique: “Muyanic talel li'e.” Jech volibil ta toc, muyic batel ta vinajel, ti ileic yu'un ti yajcontraique. 13Ti ta yorail taje, ta jech to yepal, lic tsots muc' ta niquel. Ti lajunch'ac jteclume, lilij jch'ac. Lajic vucmil (7.000) ta vo' jnaclejetic ta banomil. Ti c'u to yepal cuxul come, ta xi'el xa lic snijan xchiman sbaic ta stojol Dios ti oy ta vinajele. 14Ech' ti xcha'cojal (2) vocole. Nopol xa xtal xtoc ti yoxcojal (3) vocole. 15C'alal laj yoq'uisan yoq'ues ti yucubal anjele, vinaj ti oy buch'utic tsots ta xc'opojic talel ta vinajel ti xi ta xalique: “Laj sc'oplal ta xventainvanic ti ajvaliletic li' ta banomile, ja' xa ta xlic ventainvanuc ti Cajvaltic Diose xchi'uc ti Cristo yu'une, ja' xa ta xlic pasvanuc ta mantal sbatel osil.” 16Ti chanib xcha'vinic (24) ta vo' moletic chotajtic ta chotlebal ta sts'el bu chotol ti Diose, snupilanic xa banomil laj spatan sbaic ta lumtic ta yich'el ta muc' ti Diose. 17Xi ta xalique: “Colaval, Cajval, Ch'ul Dios ti scotol xu' avu'une, ti oyot ono'ox talel ta vo'nee, ti jech staoj yav avi tana li'e, ti laj xa avinajes ti amuc'ul atsatsale, ti ta xlic apas mantale. 18Ti muc'tiquil lumetique soquet ti sjolique, yu'un sta xa yorail lic sc'ac'al avo'nton ta xavac'be stojic ta j'ech'el, ti ja' yorail xa ta xachapan ti animaetique. Sta xa yorail ta xavac'be smoton ti avajtuneltaque, ja' ti buch'utic c'opojic ta aventae, ti laj yich'ot ta muq'ue, manchuc mi yalel toyol ti sbijilique. Sta xa yorail ta xatubbe sc'oplal ti jsoquesej-banomile.” 19Va'i un, jam xch'ulna ti Dios oy ta vinajele. Ti ta ch'ulnae, xvinaj xcaxail ti tratee. Ta jech to yepal xjaplajet liquel ti sac tsele, ti yech'omal eile, ti xvo'o'et no'ox liquele, ti xc'avlajet no'ox liquel ti chauque, ti lic tsots niquele, ti mu no'ox albajuc tal ti bote.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\