Apocalipsis 12

1Xi s'elan vinaj jun muc' ta senyail ta vinajel: oy jun ants sc'u'inoj ti c'ac'ale, xchi'uc stec'obinoj ti ue, ti slapoj sronail sjol ti yich'oj lajcha'bej c'anale. 2Ti antse xchi'uc xa yol, ti tsots x'avete, yu'un xbalet xchi'uc svocol ta scoj ti liquem xa xc'uxul xch'ut ti sta xa yorail ta xa svoq'ues ti yole. 3Laj taj une, xi s'elan vinaj yan senyail xtoc ta vinajel: jcot muc' ta tsajal jti'oval chon ti yich'oj vucub sjole, xchi'uc lajuneb xulub, oy sronail sjol ta jujun. 4Ta sne no'ox laj squiil talel jch'ac ti oxch'ac c'analetic oy ta vinajele, ti laj sjip yalel tal ta banomile. Ti tsajal jti'oval chone laj scotan sba ta sts'el ti ants ti buch'u yacal ta svoq'ues ti yole, yo' ta sti' ta ora no'ox ti olol c'alal mi voq'ue. 5Ti antse laj svoq'ues jun squerem ti ta xc'ot ta sventa ti co'ol s'elan tsatsal taq'uin jbel xc'opoj ta spas ta mantal scotol ti jnaclejetic oyic ta jujun lume. Ti yol une poje batel, iq'ue muyel ta vinajel ta stojol Dios ti chotol ta muc' ta chotlebale. 6Ti antse jatav batel ta xocol banomil ti bu chapanbil xa yu'un Dios, yo' ta xmalq'uine oxlajuneb yoxvinic (1,260) c'ac'al. 7Laj taj une, laj quil lic leto ta vinajel. Ti banquilal ánjel Miguele xchi'uc ti anjeletic yu'une, lic stsaquic ta leto ti tsajal jti'oval chone. Jech ti muc' ta tsajal jti'oval chon xchi'uc ti xchi'iltaque, tsacvanic ta leto ec. 8Ja'uc le' une, mu'yuc xcuch yu'unic ti letoe. Laj to c'op ma' ti oy stunelic ta vinajele. 9Laj yich' jipel loq'uel ta vinajel ti muc' ta tsajal jti'oval chon ta vo'nee, ja' ti banquilal pucuje, ti Satanás sbie, ti buch'u naca slo'la no'ox scotol ti jnaclejetic ti oy ta sjoylej banomile. Ti stuque xchi'uc ti xchi'iltaque, jipatic yalel talel ta banomil. 10Va'i un, laj ca'i oy buch'u tsots ta xc'opoj talel ta vinajel ti xi ta xale: “C'ot xa yorail ti pojel colele. Vinaj xa smuc'ul stsatsal ta xventainvan ti Dios cu'untique. Laj yich' xa yabtel ti Cristo yu'une, yu'un laj xa sjip loq'uel ti buch'u ta stic'be smul ti jchi'iltique, ti c'ac'al ac'ubal ta stic'be smul ta stojol ti Dios cu'untique. 11Laj stsalic ti jchi'iltique, ta sventa xch'ich'el ti jcot ta Uni Chije, xchi'uc ti laj sva'an sbaic ta yalel ti xch'ul c'op yu'une. Mu'yuc laj xi'taic mi ta xac' o ti sjol sbaquilic xchi'uque, yu'un chapalic lec manchuc mi ta xchamic. 12Muyubajan ec un, ch'ul vinajel xchi'uc ti vo'oxuc nacaloxuc ta stojole. Teque' xa no'ox xch'a un ma' ti buch'utic nacalic ta banomile, xchi'uc ti oyic ta muc' ta nabe, yu'un sna' lec ti pucuje, ti jutuc xa sc'an xc'ot yoraile, jech o xal un, yu'un capem xa yalel talel sjol ta atojolic.” 13C'alal laj yil ti muc' ta tsajal jti'oval chon jipe yalel tal ta banomile, snutsoj batel ti ants ti buch'u laj svoq'ues ti yole. 14Ja'uc ti antse, ac'bat xiq'uin chib xic' muc'tic xic yo' xu' ta xvil batel ta xocol banomil ta sq'uejel sba batel ta nom ta stojol ti muc' ta tsajal jti'oval chone, ti bu ta xmalq'uine o'lol xchanibal jabile (3.5). 15Ti tsajal jti'oval chone laj sjip loq'uel vo' ta ye, ti laj sjoybin ta jun muc' ta uc'um yo' jech ta xjoch batel ti antse. 16Ja'uc ti banomile, laj stic' sba ta spojel ti antse, laj sjav sba ta o'lol ti laj yuch' scotol ti muc' ta uc'um laj sjip loq'uel ta ye ti muc' ta tsajal jti'oval chone. 17Ti jech taj une, ti muc' ta tsajal jti'oval chone, x'ech' to cap sjol ta stojol ti antse, ba stsac ta leto snitilultac ti antse, ti buch'utic ti c'otem ta pasel yu'unic smantaltac ti Diose, xchi'uc ti buch'utic jamal ta xalic ti c'otem ta yo'ntonic ta xch'unel ti Jesucristoe. 18Ti muc' ta tsajal jti'oval chone, bat scotan sba ta ti' muc' ta nab.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\