Apocalipsis 14

1Laj taj une, laj quil ti va'al ta vits Sión ti jcot ta Uni Chije. Oyic ta stojol chanib xvaxacvinic mil (144,000) ta vo' ti buch'utic yich'ojic ta sti'baic sbi ti jcot ta Uni Chije, xchi'uc sbi ti Stote. 2Laj ca'i ti oy c'usi xpomomet ta xlic talel ta vinajel ti co'ol to s'elan yech'omal epal uc'um ta xanave, mi jech c'u cha'al yech'omal tsots chauc, mi jech c'u cha'al yech'omal arpa ti yepal no'ox oy buch'u ta stijique. 3Ta sq'uejintaic jun ach' q'uejimol ta stojol ti Buch'u chotol ta muc' ta chotlebale, ta stojol ti c'usi chanib cuxajtique, ta stojol ti moletique. Mi junuc oy buch'u xchan yu'un ma' ti q'uejimole. C'ajomal no'ox sna'ic sq'uejintael ti chanib xvaxacvinic mil (144,000) ta vo' ti buch'utic pojeic loq'uel ta stojol ti buch'utic oyic li' ta banomile. 4Taje, ja'ic ti buch'utic laj stuc'ulan sbaic ti mu'yuc laj soques sc'oplalic ta stojol ti yan antsetique, ti laj sts'acliic ti buyuc no'ox ta xbat ti jcot ta Uni Chije. C'otic ta ba'yel matanal ta stojol Dios xchi'uc ta stojol ti jcot ta Uni Chije, ta sventa ti ch'aqueic loq'uel ta stojol ti buch'utic oyic li' ta banomile, jech laj staic ti coltaele. 5Mi jutebuc tabatic ti jutbil c'ope, mi jutebuc oy c'usi quechel mac yu'unic ta stojol Dios ti bu chotole. 6Laj quil yan ánjel xtoc ti xvilet ta o'lol vinajel ta yalel ta stojol ti jnaclejetic ta banomil ta jujun muc'tiquil lume, ti jujutos sts'unubalique, ti jujuchop sc'opique, ti sbatel osil oy c'usi ach' ta xc'ot ta pasele. 7Xi tsots ta xale: “Xi'taic ti Diose, albeic yutsilal slequilal, yu'un sta xa yorail ta xchapanvan. Ich'ic ta muc' ti Buch'u laj spas ti vinajele, ti banomile, ti nabe, ti sat vo'etique.” 8Nabal talel xchibal ánjel xtoc ti xi ta xale: “Tsalel xa, yal xa ta lum ma' ti muc' ta Babiloniae, ti buch'u laj xa syacubtas scotol ti jnaclejetic oyic ta sjoylej banomile ta scoj ti laj sbolomalin sba yu'un ti sc'upijel yo'ntone.” 9Xi to laj ts'ac batel c'op ti yoxibal ánjel ti xi tsots ta xale: “Mi oy buch'u ta snijan xchiman sba ta yich'el ta muc' ti jti'oval chon loc' talel ta nabe, ti sloc'obbaile, mi sq'ueloj xa no'ox sba ta yich'bel smarcail ta sc'ob mi ta sti'bae, 10ta x'ac'bat yuch' ma' ti vino ti naca sc'ac'al yo'nton Dios ti colbil xa ta sbise, ti ta xich' svocol ta c'oc' xchi'uc ta azufre ta sba ta sat ti anjeletique, xchi'uc ti jcot ta Uni Chije. 11Ti bu ta xich' svocol ta c'oq'ue, sbatel osil xtomet ta xmuy batel ti xch'ailale, yu'un c'ac'al ac'ubal mi jset'uc oy cux o'nton yu'unic ti buch'utic laj snijan xchiman sbaic ta yich'el ta muc' ti jti'oval chone, ti sloc'obbaile, mi laj yich'beic smarcail sbi ti chone.” 12Ti buch'utic ja' yu'untac ti Diose, sc'anuc xa no'ox yip yo'ntonic ti c'otem ta ch'unel yu'unic ti smantaltaque, xchi'uc ti jun yo'ntonic ta stojol ti Jesuse. 13Va'i un, laj ca'i oy buch'u c'opoj talel ta vinajel ti xi laj yalbune: “Xi tsaco ta vune: ‘Li' ta xlic batel avi tana li'e, ti jun no'ox yutsilic ti buch'utic staoj yav nabalic ta stojol ti Cajvaltic xcham xlajique.’ ” Xi laj yal ti Ch'ul Espiritue: “Jech, tsuts ti yabtelique, ta xa xcux yo'ntonic, yu'un ich'bil c'ot ta venta ti c'u s'elan lec laj spasique.” 14Laj jtoy jsat, laj quil jun saquil toc. Ta sba ti toque, oy buch'u chotol co'ol s'elan sat jun vinic. Slapoj sronail sjol ti meltsanbil ta oroe, xchi'uc stsacoj jun joz ti juxbil lec yee. 15Loc' talel ta ch'ulna yan ánjel xtoc ti xi tsots laj yavta ti buch'u chotol ta ba toque: “Tsaco ti ajoze, liqueso ta stuch'el, tsobo xa ti ts'unobale, yu'un sta xa yorail, yij xa ti ts'unobal oy ta banomile.” 16Va'i un, ti buch'u chotol ta ba toque, naca stuch'el no'ox liquel yu'un ta joz ti ts'unobal ta banomile, laj stsob ti ts'unobal ti oy ta banomile. 17Ta ch'ulna ti oy ta vinajele, loc' talel xtoc yan ánjel ti stsacoj loc' talel xtoc jun joz ti juxbil lec yee. 18Ti ta altare, loc' talel yan ánjel xtoc ti yich'oj yabtel spasel ta mantal ti c'oq'ue, ti xi tsots laj yavta ti jun ánjel ti yich'oj jun joz ti juxbil lec yee: “Tsaco ti ajoze, liqueso ta stuch'el ta jujuvoj ti toc'on uva ti oy ta sjoylej banomile, ta sventa ti joz ti juxbil lec yee.” 19Ti anjele laj sliques yabtel ta banomil xchi'uc ti sjoze, och ta stuch'el ti uva oy ta banomile. Laj taj une, laj sjip ochel ta jun muc' ta yavil ti bu ta xich' pits'ele, smelol ti ta xac' ta na'el liquem xa sc'ac'al yo'nton ti Diose. 20Ti uvae, ta sti'il jteclum laj yich' pits'el. Ti bu ta xich' pits'ele, naca ch'ich' loc' talel, ti stabe spreno ye ca' ti stayleje, xchi'uc vo'lajunvinic (300) kilómetro sjamlej bein batel ti ch'ich'e.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\