Apocalipsis 16

1Laj ca'i oy buch'u tsots ta xc'opoj talel ta ch'ulna ti xi ta xalbe ti vucub anjeletique: “Batanic, ba cocanic yalel ta banomil ti vuctos vocol sc'ac'al yo'nton Dios ti ch'amal ta abisique.” 2Loc' batel ti ba'yel anjele, laj scocan yalel ti sbel sbis ta banomile. Scotol ti buch'utic yich'oj smarcail ti xi'bal sba jti'oval chone, ti snijanoj xchimanoj sba ta yich'el ta muc' ti sloc'obbaile, lic ch'iuc chin ta sbec'tal stacopalic ti jun xc'uxul ta j'ech'ele. 3Loc' batel ti xchibal anjele, laj scocan yalel ta nab ti sbel sbise. Ti ya'lel nabe c'ataj ta ch'ich' jech c'u cha'al xch'ich'el junuc jmilel vinic. Cham scotol ti c'usi cuxajtic ta nabe. 4Loc' batel ti yoxibal anjele, laj scocan yalel ti sbel sbis ta uc'umetic, ta sat vo'etic. Lic c'atajuc ta ch'ich' scotol. 5Laj ca'i xtoc un ti xi ta xal ti ánjel sventainoj ti vo'e: “Oy stuq'uil avo'nton ti jech ta xachapanvane, Cajval, Ch'ul Dios, ti atalel ono'ox oyote, ti jech ono'ox oyot avi tana li'e. 6Yu'un ti stuquique laj smalbeic xch'ich'el ti buch'utic t'ujbil avu'une, xchi'uc ti j'alc'opetic c'opojic ta aventae. Xtunic o avi tana le'e ti jech ta xavac'be yuch'ic ti ch'ich'e.” 7Laj ca'i xtoc ti oy buch'u ta xc'opoj ta altar ti xi ta xale: “Jech, Cajval, Jch'ul Tot, scotol xu' avu'un, Dios, ti melel tuc' ta xachapan scotole.” 8Loc' batel ti xchanibal anjele, laj scocan ti sbel sbis ta sba sat ti c'ac'ale, ti ac'bat yich' yip stsatsal sat ti c'ac'ale, yo' tsots xchic'chun ta j'ech'el ta xc'ot ti sat c'ac'al ta stojol ti jnaclejetic ta banomile. 9Manchuc mi scotolic laj ya'iic tsots xq'uixnal sat ti c'ac'ale, mu'yuc sutic talel ta stojol ti Diose, mi ja'uc lequil-c'opojic ta stojol. C'ajomal no'ox naca chopol c'usitic ta xloc' ta yeic ta stojol Dios ti jnaclejetic ta banomile, c'alal ja' oy ta sc'ob ta yaq'uel ti cuxul j'ilbajinvanej vocole. 10Loc' batel ti yo'obal anjele, laj scocan yalel ti sbel sbis ta sba ti bu chotol ta spas mantal ti xi'bal sba jti'oval chone. J'ech'el ic' com scotol ti bu c'alal sventainoje. Xc'uxet xa yeic ma' ti jnaclejetic ta banomil ta scoj ti yipal xc'uxule. 11Manchuc mi jech un, mu'yuc laj yicta sbaic ta spasolanel ti c'usitic chopole. Yu'un c'ajomal no'ox yac'ojbeic yipal ta yalel c'usitic chopol ta xloc' ta yeic ta stojol ti Dios ti oy ta vinajele, ta scoj ti mu x'ech' svocolic yu'un yipal xc'uxul ti chin ti oy ta stojolique. 12Loc' batel ti svaquibal anjele, laj scocan yalel ti sbel sbis ta sba ti muc' ta uc'um Eufratese. Jech ti uc'ume taquij yo' jech xu' ta x'ech'ic ti banquilal ajvaliletic ti ta xliquic talel ta sloq'ueb c'ac'ale. 13Ja' jech xtoc un, laj quil ti loc' jujucot rana ta ye ti muc' ta tsajal jti'oval chone, ta ye ti jti'oval chon ti loc' talel ta nabe, ta ye xtoc ti jlo'lavanej j'alc'ope. 14Ja' xch'ulel ti pucujetique, ti laj yaq'uic iluc ti oy c'usi ch'ayal ta xc'ot o'ntonal yu'unique, ti loq'uic ta stsobel ti jujun banquilal ajvaliletic oyic ta sjoylej banomile, yo' ta x'ochic ta letovajel c'alal ta sta yorail ti muc' ta c'ac'al nopbil yu'un Dios ti scotol xu' yu'une. 15Oy Buch'u ta xc'opoj ti xi ta xale: “A'yio ava'iic, ta xital no'ox jech c'u cha'al junuc j'elec' ta xvul ta loq'uele. Yan yutsil ti buch'u svic'oj ti sate, ti lec chapal stuc'ulanoj ti sc'u'e, yo' mu x'ilbat xq'uexlalil ti t'anal ta xanave.” 16Laj stsob sbaic ti ajvaliletic ta banomil ti bu sbiinoj Armagedón ta hebreo c'ope. 17Loc' talel ti yucubal anjele, laj scocan yalel ti sbel sbis ta jamaltic. Ta muc' ta chotlebal to, ti bu oy ti ch'ulna ti ja' sc'oplal ti vinajele, oy Buch'u tsots c'opoj talel ti xi ta xale: “C'ot xa ta pasel ti c'u s'elan albil sc'oplale.” 18Va'i un, xjaplajet no'ox liquel ti sac tsele, xvochet no'ox liquel ti c'opojele, xc'avlajet no'ox liquel ti chauque. Xnic no'ox liquel ti banomil yu'un ti tsots niquel ta j'ech'ele, ti ja to no'ox jech c'ot ta pasele, ja' mu sta ti c'u s'elan sliquel talel ti jnaclejetic ta banomile. 19Jav ta oxjav ti muc' ta jteclume. Ti muc'tiquil lumetic oy ta sjoylej banomile, laj lomanuc yalel. Ti muc' ta lum Babiloniae, vulesat ta o'ntonal yu'un Dios yo' jech ta x'ac'bat yuch' pox, smelol ti tsots sc'ac'al yo'nton yich'oj yu'une. 20Scotol ti banomil joyobtabil ta nabe, ti vitsetique sac ch'ay batel. 21Ti ta vinajele, baj talel muc'tiquil bot ta sbaic ti jnaclejetic ta banomile, ti ech'em ta cha'vinic (40) kilo yalal ti jujubeje. Ti jnaclejetique ech'em no'ox c'usi chopol ta xloc' ta yeic ta stojol ti Diose, ta scoj ti cuxul j'ilbajinvanej vocol ta xich'ic yu'un ti bote.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\