Apocalipsis 17

1Jun ta yucubal ti anjele, ti oy ta yoc ta sc'ob ti vucub bise, xi tal yalbune: “La' avil li'e, ta xcac'bot avil c'u s'elan ta xlic stoj smul ti ants ti ta sbolomalin sba ti oy ta ba nabe. 2Yu'un ti ajvaliletic oyic ta banomile bat sjol yo'ntonic ta mulivajel xchi'uc ti antse. Jovi sjol yo'nton yu'un xtoc ti jnaclejetic ta banomil ta scoj ti ta sbolomalin sbae.” 3Laj taj une, ti Ch'ul Espiritue laj sjambun ti jba jsate, laj ca'i ti laj yic'un batel ta xocol banomil ti anjele. Ti bu taje, laj quil jun ants ti scajlebinoj jun muc' ta tsajal jti'oval chone, ti volol ta spat ta xocon ti naca chopol ta xalbe sc'oplal ti Diose. Oy vucub sjol xchi'uc lajuneb xulub ti jti'oval chon taje. 4Ti ants taje, ic' ic' losantic sba stsajal xchi'uc bats'i tsoj yutsil xnichimal slapoj ti sc'u'e. Ch'alal ta naca nats'il, ta oro ti yoc sc'obe, ta c'upil sba tonetic xchi'uc ta perla. Stsacoj xtoc jun bis ti meltsanbil ta oroe, ti noj sbel ta naca c'usitic chopol ta scoj sbolilal ti ta sbolomalin sbae. 5Jtos o ta a'yiel ti xi ts'ibabil jun biil ta sti'bae: “Ti muc' ta Babiloniae, me'il yu'un ti buch'utic ta sbolomalin sbae, xchi'uc scotol ti c'usi toj chopol ta xil Dios li' ta banomile.” 6Laj quil un ma' ti antse, yacubem xchi'uc xch'ich'eltac ti buch'utic yu'untac ti Diose, xchi'uc xch'ich'eltac ti buch'utic laj yich'ic milel ta sventa ti jamal laj yalbeic sc'oplal ti Jesuse. Ch'ayal c'ot co'nton yu'un ti jech laj quile. 7Va'i un, ti anjele xi laj yalbune: “¿C'u cha'al ch'ayal c'ot avo'nton yu'un? Ta xcal ava'i c'usi smelol ta xac' ta na'el sc'oplal ti ants le'e, xchi'uc sc'oplal ti jti'oval chon scajlebinoj batele, ja' ti jti'oval chon ti oy vucub sjole xchi'uc ti lajuneb xulube. 8Ti jti'oval chon laj avil ti cuxul to oxe, ja'uc le'e laj xa sc'oplal avi tana le'e. Ac'o mi laj xa sc'oplal, ta xloc' talel ta xa'ab ti c'alal mu'yuc to ta stsuts o ta j'ech'ele. Ti jnaclejetic ta banomil ti buch'u mu'yuc ono'ox tsacal sbiic ta jpoc vun sventa cuxlejal c'alal lic meltsajuc talel ti banomile, ch'ayal ta xc'ot yo'ntonic, c'alal ta xilic ti tsajal xi'bal sba jti'oval chon ti ta xac' sba iluc xtoque, c'alal albil sc'oplal chamem xae. 9“Taje, ja' no'ox xu' ta xa'ibeic smelol ti buch'utic oy sbijilique. Ti vucub sjol yich'oje, ja' sc'oplal vucub vits bu chotol ti antse. Ti sjoltaque, ja' sc'oplal vucub ajvaliletic. 10Ja' jech xtoc ti vucub ajvaliletique, vo'ob ajvaliletic yu'unic, yalic xa ta lum. Oy jun yu'unic, yacal ta spas mantal avi tana li'e. Ti yan xtoque, mu'yuc to vulem ta loq'uel. C'alal mi vul ta loq'uele, mu xa jaluc ta spas mantal. 11Ti jti'oval chon ti cuxul to oxe, ti mu'yuc xa avi tana li'e, ja' sc'oplal ti xvaxaquibal ajvalile: ac'o mi ja' jun ta yucubal ti q'uelel xa talel ta stojol ti ta stsuts ti sc'oplale. 12“Ti lajuneb xulub laj avile, ja' sc'oplal lajuneb ajvaliletic ti mu'yuc to ta spasic mantale. Ta sta yorail un, ta x'ac'batic yabtelic ta spasel mantal jmoj xchi'uc ti jti'oval chone. Ja' no'ox un, jun xa no'ox ora, mu xa jaluc ta spasic mantal. 13Ti lajuneb ajvaliletic taje ti jmoj sjol yo'ntonique, ta xac'be sventain yabtelic ti xi'bal sba jti'oval chone. 14Jech ta stsaquic ta leto xchi'uc ti jcot ta Uni Chije. Tsalbil ta xc'otic ti c'alal ta stsaquic ta leto ti jcot ta Uni Chij ti Buch'u c'otem ta Banquilal yu'un ti banquilal ajvalile, xchi'uc ti banquilal ajvalil yu'un ti its'inal ajvaliletique. Yu'un oy ta stojol ti jcot ta Uni Chije ti buch'utic ic'bilic talel yu'un ti Diose, ti t'ujbilic yu'une, ti jun yo'ntonique.” 15Ti anjele xi laj yalbun xtoque: “Ti vo' xti'bet laj avil bu chotol ti mulivajel antse, ja' sc'oplal jteclumetic, jnaclejetic ta banomil, ti jujuchop ti sc'opique, ti oyic ta jujun muc'tiquil lume. 16Ti lajuneb xulubile, xchi'uc ti jti'oval chon laj avile, ta xlic scontrainic ti jmulivajel antse. Cuxul t'anal ta sjip ta stenic comel, ta sti'beic ti sbec'tale, ta xchiq'uic ta c'oc'. 17Yo' jech ta xc'ot ti c'u s'elan oy ta yo'nton ti Diose, tijbat yo'ntonic ta spasel c'usi ta sc'ane, yo' jech ta xq'uelbat ti svocol ti xi s'elan ta xc'ot ta pasele: ta sco'oltas sjol yo'ntonic ta yac'bel sventain yabtelic ti jti'oval chone. 18Ti ants laj avile, ja' sc'oplal ti muc' ta lum ta spas ta mantal ti ajvaliletic oy ta banomile.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\