Apocalipsis 18

1Laj taj une, laj quil yal talel jun ánjel ta vinajel ti tsots yich'oj yabtele, ti sac jamtaj ti banomil yu'un ta xojobale. 2Xi tsots x'avet ta xale: “Tsale xa, yal xa ta lum ti muc' ta lum Babiloniae. Joybij xa ta snail pucujetic, ta snail ep ta tos xch'ulel bol pucujetic, ta xluchleb ep ta tos j'ac'-ib-o'nton mutetic, ta snail ep ta tos co'lal jti'oval chonetic. 3Yu'un scotol ti muc'tiquil lumetic oyic ta sjoylej banomile, yacubic yu'un ti vino ti mu'yuc xa c'usi x'ech' o ta xa'iic ti sc'upijel yo'ntone. Yu'un ti ajvaliletic oyic ta banomile, jovi sjolic ta spasel ti mulil xchi'uque. Pas ta jc'ulej yu'un ti jbolomajeletique, ta scoj ti mu'yuc spajeb laj yac'be sba ti c'usi ta sc'an ti sc'upijel yo'ntone.” 4Laj ca'i oy buch'u ta xc'opoj talel ta vinajel ti xi ta xale: “Ti vo'oxuc calab jnich'naboxuque, loc'anic talel ta jteclum, yo' mu xatabeic ta maquibel ti smule, mi ja'uc ti cuxul j'ilbajinvanej vocol ta xvul ta atojolique. 5Yu'un c'ot xa c'alal vinajel yepal ti smule, mu'yuc ch'aybil ta o'ntonal yu'un Dios ti c'usi chopol laj xa spasique. 6Jech xavac'beic yich' ec jech c'u cha'al laj spasbe ti yane. Jech to yepal xavac'beic stoj ti c'u s'elan laj spasbe ti yane. Cha'coj xacapbe yuch' bol ti c'u s'elan laj yac'be yuch' ti yane. 7Ta scoj ti mu no'ox albajuc laj stoy sbae, ti ja' no'ox bat yo'nton ti c'usi ta sc'an stuque, jechuc ac'bo yich' ti svocol ya'ie. Yu'un jech xi ta xalbe sbae: ‘Li' chotolune, yu'un me' ajvalil xca'i jba. Laj c'op ma' ti me'unal antsune, mi ja'uc ti vocol ta xvul ta jtojole.’ 8Jech o xal un, ta jun no'ox c'ac'al, lamal ta xvul ta stojol ti svocole: lajel tubel xa'i xcham xlaj, vi'nal xa'i, yan vocol xa'i, chiq'uel ta c'oc' xa'i xlaj. Jech ta xc'ot ta stojol, yu'un oy smuc'ul stsatsal ti Diose, ti laj xa yac' ye ta xc'ot ti xchapanel ta stojole.” 9Ti ajvaliletic oyic ta banomil ti mulivajic xchi'uque, ti jmoj laj spasic c'usi ta sc'an ti yo'ntone, x'oq'uic xa liquel ta at o'nton c'alal ta xilic xtomet ti xch'ailal ta xc'aq'ue. 10Nom va'alic ta xcomic ta scoj xi'elal yu'un ti vocol ti xi ta xalique: “Mu xa ono'ox cha'bel un, laj xa c'op, muc' ta lum Babilonia, ti xu' to ox avu'un avaloje. Ta uni jliquel no'ox vul ti avocole.” 11Ta x'oq'uic ta at-o'nton ti jbolomajeletic oyic ta banomile, ta scoj ti mu'yuc xa buch'u xmanbun ti sbolomalic ta muc' ta lum taje. 12Yu'un tey laj xchonic ti naca oroe, ti platae, ti c'upil sba tonetique, ti perlae, ti saquil poc' liquem talel ta lino sbie, ti xela poq'ue, ti ic' ic' losantic sba stsajale, xchi'uc ti cuxul tsoje, ti ep ta tos ti te'etic xpaq'uet no'ox smuil ta a'yiele, ti sts'uts'op jchop o ta chon bolom ti marfil sbie, ti te'etic ti c'upil sbae, ti tsatsal c'anal taq'uine, ti c'usitic tenbil ta tsatsal taq'uine, ti mármol tone, 13ti canelae, ti yan momoletic xpaq'uet smuile, ti pome, ti mirrae, ti muil poxile, ti vinoe, ti aceitee, ti lequil jarinae, ti trigoe, ti jcuch-icatsil chon bolometique, ti chije, ti ca'e, ti carretae. Ma'uc no'ox taj une, c'alal ta buch'u oy xch'ulel yanimaique, ta xchonic ta mosovil. 14Xi ta xalbeic ti muc' ta lume: “Laj to c'op ta x'ech' ta ave ati' ta stunel slajesel ti sat te'etic ti lec laj ava'i slajesele. Ta j'ech'el ch'ay sc'oplal scotol ti ac'ulejale, xchi'uc scotol ti c'usitic c'upil sba oy avu'une.” 15Ti buch'utic yac'ojbeic ta sbolomalinel taje, ti c'otic ta jc'ulej ta sventa ti muc' ta lume, nom va'al ta xcomic ta scoj xi'el yu'un ti vocole, ti x'oc' x'avanic xa ta at-o'nton yu'un ti jteclume, 16ti xi ta xalique: “Mu xa cha'bel un, laj xa c'op ma' ti muc' ta lume. C'otem to ox jech c'u cha'al jun ants ti mu no'ox albajuc yutsilal ti sc'u' ta slape, ti naca lino poc' ic' ic' losantic sba stsajale xchi'uc bats'i tsoje, ti xch'alet no'ox ta oro, ta perla, ta c'upil sba tonetic ti yoc sc'obe. 17Ta jech yepal ch'ay yepal ti c'ulejale.” Scotol ti capitanetic yu'un ti barcoe, ti jxanviletic oyic ta yute, ti buch'utic ta sts'otic ti barcoe, xchi'uc scotol ti j'abteletic ta nabe, nom ta sq'uelic talel 18ti xi ta x'avanic c'alal laj yilic xch'ailal ti muc' ta lum ta xc'aq'ue: “¿Mi yu'un la oy bu yan muc' ta lum xco'olaj jech c'u cha'al ti muc' ta lum le'e?” 19X'oc'oletic xa ta at-o'nton, ti svajbe xa sbaic spucuquil lum ta sjolic ti xi avanique: “Mu cha'bel un, laj c'op ma' ti muc' ta lume. Yu'un sventa sc'ulejal c'otic ta jc'ulej scotolic ti buch'utic oy sbarcoique. Ta uni jliquel no'ox, ta jech to yepal lilij.” 20Ti vo'oxuc oyoxuc ta vinajele, j'ech'el muyubajanic ti laj ta c'oc' ti muc' ta lume. Ti vo'oxuc jcholc'opoxuque, ti vo'oxuc lac'opojic ta sventa ti Diose, ti vo'oxuc yu'unoxuc ti Diose, j'ech'el muyubajanic ti laj ta c'oc' ti muc' ta lume, yu'un laj ataic chapanel c'alal ac'bat yich' svocol yu'un Dios ti muc' ta lume. 21Va'i un, tal jun tsatsal ánjel ti laj stsac jun muc' ta ton ti co'ol s'elan stanal molinoe, laj sjip batel ta nab ti xi laj yale: “Ja' jech ta xavich' jipel yalel ta lum, muc' ta lum Babiloniae, j'ech'el lach'ay o ta sba satil. 22J'ech'el laj sc'oplal ta ya'yiel stijel ta acalle ti arpae, ti amae, ti oq'uese, laj sc'oplal ti j'abteletic avu'un ti oy c'usi ta xabtelanique, laj sc'oplal ta ya'yiel xjumet ti amolinoe. 23Laj sc'oplal xtoc sac jaman no'ox xojobal ti lamparae, laj sc'oplal xvochvun ti pas q'uin sventa nupunele. Caj tsacal xa'i sbaic ta banomil ma' ti jbolomajeletic ta aventae, yu'un laj alo'laan ti muc'tiquil lumetic ti oy ta sjoylej banomil ta scoj ti achamelinoj ti lo'lavaneje.” 24Ti li' ta muc' ta lume, laj yich' tael amul ta scoj mal xch'ich'el ti buch'utic c'opojic ta sventa ti Diose, ti buch'utic ja' yu'untaque, xchi'uc scotol ti buch'utic laj yich'ic milel ta sjoylej banomile.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\