Apocalipsis 21

1Laj taj une, laj quil jun ach' vinajel xchi'uc jun ach' banomil, yu'un ti ba'yel vinajele, ti ba'yel banomile laj tsuts xa sc'oplal. Jech ec ti muc' ta nabe tsuts sc'oplal. 2Ti vu'un Juane laj quil ti ch'ul jteclume, sc'oplal ti ach' Jerusalén ti lic talel ta stojol Dios ti oy ta vinajele. Lec smeltsanoj sba ta j'ech'el jech c'u cha'al junuc jmalijel tseb ta snupel ta be ti slecome. 3Laj ca'i oy buch'u tsots x'avet ta xlic talel ta vinajel ti xi ta xale: “Q'uelo avil li'e, ja' xa ti bu ti Dios ta xchi'in ti jnaclejetique. Ti stuque ta xchi'in ta naclej ti jnaclejetic ti ja' steclumale. Ti stuquique c'otic xa ta yalab xnich'nab ti Diose, xchi'uc ja' xa c'ot ta Dios yu'unic. 4Scotol ta scusbat ya'lel satic yu'un ti Diose, yu'un laj xa sc'oplal ti chamebal lajel ta stojolique, ti oq'uel avanele, ti at-o'ntone, ti ip c'ux ta xa'iique, yu'un x'ech' jelav xa sc'oplal ti c'u s'elan oy ta vo'nee.” 5Ti Buch'u chotol ta muc' ta chotlebale, xi laj yale: “Vu'un ta jpas ta ach' scotol ti c'usitic oye.” Xi laj yal xtoque: “Tsaco ta vun ti c'op li'e, ja' melel, stac' patel o'ntonal ta stojolal.” 6Ts'acal to un, xi laj yalbune: “C'ot xa ta pasel. Vu'unun ti sliqueb spajebe, yu'un vu'un laj jliques, vu'un ta jlajes. Ti buch'u ta xa'i taqui ti'ile, ta xcac'be yuch' ti sat vo' ti ta xac' cuxlejale, mi jutebuc tojbil ta j'ech'el. 7Ti buch'u mu xlaj ta lo'laele, ti ta stsal yu'un scotole, vu'un ta jva'an jba ta Dios yu'un. Ta xc'ot ta jnich'on ti stuc eque. Ta xcac'be xrextoin scotol taje. 8Ja'uc ti buch'utic xi'el no'ox xa'i sbaique, ti buch'utic mu'yuc c'usi ta xc'ot ta yo'nton ta xch'unele, ti buch'utic xti'et sjolique, ti buch'utic jmilvaneje, ti buch'utic batem yo'ntonic ta mulivajele, ti j'ac'-chameletique, ti buch'utic ta xich'ic ta muc' ti c'usitic meltsanbil ta c'abale, ti buch'utic jutc'opetique, scotolic taje, ta xbatic ta muc' ta c'oc' ti bu ta xtil ta azufree, ti ja' xa xcha'cojal lajebale.” 9Tal jun ta yucubal ti anjele, ti oy ta sc'ob ti yucubal sbis noj ta slajeb ti vucub cuxul j'ilbajinvanej vocole, ti xi laj yalbune: “La' li'e, ta xcac'bot avil ti jmalijel tsebe, ja' ti yajnil ti jcot ta Uni Chije.” 10C'alal laj sjambun jba jsat ti Ch'ul Espiritue, laj quil ti yic'ojun batel ti ánjel ta jun muc' ta toyol vitse. Laj yac'bun quil ti muc' ta ch'ul jteclum Jerusalén ti yal talel ta stojol ti Dios ti oy ta vinajele. 11Ti jteclume xojobin no'ox ta yutsilal ti Diose, xnobet xojobal co'ol s'elan jech c'u cha'al xojobal c'upil sba ton, yu'un sts'ayet no'ox xojobal jech c'u cha'al ti saquil baxtone, ti sts'ayayet no'ox xojobal jech c'u cha'al ti nene. 12Ti jteclume joyol ta jun muc' ta moc ti toyol yich'oje, xchi'uc yich'oj lajcheb sti'. Ta jujun ti sti'e, va'ajtic jujun ánjel. Ti ta sti'taque, tsacbil sbiic ti lajcha'chop snitilul Israele. 13Oxib sti' oy ta stuq'uil ti sloq'ueb c'ac'ale. Oxib sti' oy ta yolon ti yolon xocon sloq'ueb c'ac'ale. Oxib sti' oy ta yac'ol ti yolon xocon smaleb c'ac'ale. Oxib sti' oy ta smaleb c'ac'ale. 14Smocal ti jteclume, yich'oj lajcha'bej ton ti c'otem ta yicob ti moque, ti bu tsacbil sbiic ti lajcha'vo' yajtacbolaltac ti jcot ta Uni Chije. 15Ti ánjel ti laj sc'oponune, oy ta sc'ob co'ol s'elan jun aj meltsanbil ta oro yo' ta sbis ti jteclume, ti jujun sti'e, xchi'uc ti smocale. 16Chanjot xchiquin yich'oj ti jteclume, yu'un co'ol snatil, sjamlej. Xi s'elan loc' ta bisel yu'un ti ánjel c'alal laj sbis ti jteclume: yich'oj cha'mil xchi'uc lajunvinic (2,200) kilómetro ti snatile, ti sjamleje, ti stailej xmuye. 17Xi s'elan loc' ta bisel yu'un xtoc spimil yich'oj ti moque: Yich'oj chanib xchanvinic (64) metro. Ti anjele mu yanuc sbisol laj stunes jech c'u cha'al ta stunesic ti jnaclejetic ta banomile. 18Naca ta jaspe ton meltsanbil ti smocale. Naca bats'i oro meltsanbil ti muc' ta lume, co'ol s'elan nen sts'ayet no'ox yutsil ta j'ech'ele. 19Nichimtic no'ox ta jmec ta c'upil sba baxton ti jujubej xchotleb sliqueb yoc ti smocale. Ti sliquebale ja' yich'oj ti jaspe tone. T xchibale ja' yich'oj ti zafiro tone. Ti yoxibale ja' yich'oj ti ágata tone. Ti xchanibale ja' yich'oj ti esmeralda tone. 20Ti yo'obale ja' yich'oj ti ónice tone. Ti svaquibale ja' yich'oj ti rubí tone. Ti yucubale ja' yich'oj ti crisólito tone. Ti xvaxaquibale ja' yich'oj ti berilo tone. Ti sbalunebale ja' yich'oj ti topacio tone. Ti slajunebale ja' yich'oj ti crisoprasa tone. Ti xbuluchibale ja' yich'oj ti jacinto tone. Ti xlajchebale ja' yich'oj ti amatísta tone. 21Ti lajcha'pech ti' moque, naca ta perla ton meltsanbil. Ti jujupech sti'taque, jpech perla ton yich'oj. Ti muc' ta calle yu'un ti jteclume, naca oro yich'oj, ti sts'ayet no'ox yutsil jech c'u cha'al ti nene. 22Ti jcot ta Uni Chije xchi'uc ti Cajvaltic Dios ti scotol xu' yu'une, ja' xa c'otem ta xch'ulna ta jteclume. Mu'yuc laj quil yan ch'ulna ti bu taje. 23Ti ta jteclume, laj to c'op ta xtun xojobal ti c'ac'ale, xojobal ti ue, yu'un ja' xa xojobin stuc ti Diose, xchi'uc ja' xa c'otem ta xojobinel yu'un ti jcot ta Uni Chije. 24Xanavic no'ox ta xojobal jteclum ma' ti jnaclejetic oy ta sjoylej banomile. Ti ajvaliletic oyic ta sjoylej banomil xtoque, ta xac'beic Dios ti sc'ulejalic laj staique. 25Sti'tac ti jteclume, jamal scotol c'ac'al, yu'un laj to c'op ma' ti oy ac'ubal ta jteclum taje. 26Ti yutsil slequilalic laj staic ti jnaclejetic ta sjoylej banomile, ta xaq'uic jelavel ta stojol ti Diose. 27Ti bu taje, laj c'op ta x'och batel ti c'usi chopole, ti buch'u oy c'usi chopol ta spase, ti jlo'lavanejetique. Ja' no'ox ta x'ochic batel ti buch'utic tsacal ti sbiic ta jpoc vun sventa cuxlejal ti oy ta stojol ti jcot ta Uni Chije.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\