Apocalipsis 22

1Laj taj une, ti anjele laj yac'bun quil jun yaxjipan uc'um ti ta xac' ti cuxlejale. Yax jipan no'ox yutsil ti vo'e, co'ol s'elan jech c'u cha'al junuc nen ta xloc' talel bu chotol ti Diose xchi'uc ti jcot ta Uni Chije. 2Ta o'lol calle yu'un ti muc' ta jteclume, ti ta jujot sti'il ti uc'ume, ch'iemic te'etic ti ta xac' cuxlejale. Lajcha'coj ta xac' sat ta jun jabil, ti lec ta alele, jujun u ta xac' ti sate. Yanal ti te'e, ta xtun yo' ta xpoxta o sbaic ti jnaclejetic ta banomile. 3Ti bu taje, laj c'op ma' ti oy c'usi chopol q'uelel ta stojolique. Yu'un ti ta jteclume, ja' ti bu chotol ti Diose xchi'uc ti jcot ta Uni Chije, ti ich'bilic ta muc' yu'un ti yajtuneltaque. 4Ta xilbe sba ti satique, xchi'uc yich'ojbeic sbi ti Dios ta sti'baique. 5Ti bu taje, laj c'op ti ac'ubale, yu'un ti buch'utic nacalic ti bu taje, laj sc'oplal ta xtun yu'unic xojobal ti lamparae, xojobal ti c'ac'ale, yu'un ja' xa xojobin stuc ti Cajvaltic Diose xchi'uc sbatel osil jmoj ta spasic mantal. 6Ti anjele xi laj yalbune: “Ja' patob o'ntonal ma' ti c'op li'e, yu'un ja' melel. Ti Cajvaltic Diose, ti ja' stuc ta sva'an sba ta yac'bel sna' c'u s'elan ta xc'opojic ti yaj'alc'optaque, laj stac talel ti ánjel ta xac'be yil ti yajtuneltac c'usi jutuc xa sc'an ta xc'ot ta pasele.” 7Xi ta xal ti Jesuse: “Po'ot xa xital. Yan yutsil ti buch'u ta xich'ic ta muc' ti c'u s'elan ta scaj'al ta jpoc vun li'e.” 8Ti vu'un Juane laj ca'i, laj quil ti va'i s'elan ta xc'ot ta pasele. Ti c'alal jech laj ca'i taje, laj jquejan jba ta yich'el ta muc' ti anjele, ta sventa ti jech laj yac'bun quile. 9Ja'uc ti stuque xi laj yalbune: “Mu xapas jech, naca yajtunelun Dios jech c'u cha'al ti vo'ote, xchi'uc ti achi'iltac ta xc'opojic ta sventa ti Diose, xchi'uc scotol ti buch'utic ta xich'ic ta muc' ti c'usi ts'ibabil ta jpoc vun li'e. Ja' quejano aba ta stojol ti Diose.” 10Xi laj yalbun xtoque: “Mu xamuc ti c'usi ta scaj'al ti sc'op Dios tsacbil ta jpoc vun li'e, yu'un po'ot xa sta yorail ta xc'ot ta pasele. 11Ti buch'u yacalic ta spasel ti c'usi chopole, ch'an xa no'ox uto. Ti buch'u yacal ta spasel ti c'usi mu'yuc smelole, ch'an xa no'ox uto, ac'o yac'be yipal ta spasel ti c'usi mu'yuc smelole. Ti buch'u yacalic ta spasel ti c'usi leque, mu me xicta sbaic ta spasel. Mu me xicta sba xtoc ta stuc'ulanel sba ti buch'u laj sta ti slequil yutsile.” 12Xi ta xal ti Jesuse: “Jech, po'ot xa xital. Ta xquich'be tal smotonic ta jujun tal ti c'u s'elan laj xa spasique. 13Vu'un ti sliqueb spajebe, yu'un vu'un laj jliques, vu'un ta jlajes.” 14Yan yutsil ti buch'utic laj yaq'uic ta chuq'uel ti sc'u'ique yo' xu' ta slo' ti sat te' ta xac' ti cuxlejale, yo' ta x'ochic batel ta sti'tac ti jteclume. 15Ja'uc ti jchopol-joletique, ti j'ac'-chameletique, ti buch'u ja' no'ox batem ta yo'ntonic ti mulivajele, ti jmilvaneje, ti ta xich'ic ta muc' ti c'usitic meltsanbil ta c'abale, ti buch'utic lec xa'iic ti lo'lavaneje, scotolic taje ta xcomic ta spat ti jteclume. 16Xi laj yalbun ti Jesuse: “Vu'un Jesús, laj jtac talel caj'ánjel ta xalbe ya'iic ti jch'unolajeletic ta jujun tsobobbail scotol taje. Ti vu'une liquemun talel ta snitilul ti ajvalil Davide. Yu'un co'ol j'elan jech c'u cha'al ti muc' ta c'anal xojobin no'ox ta xloc' talel ta jujun sobe.” 17Ti Ch'ul Espiritue xchi'uc yajnil ti jcot ta Uni Chije, xi ta xalique: “¡La' me!” Xiuc ac'o yal ti buch'u ta xa'ie: “¡La' me!” Ti buch'u ta xa'i taqui ti'ile, ti juteb ta yo'ntone, ac'o taluc ta yuch'el ti vo' ta xac' cuxlejale, mu'yuc tojbil jutebuc. 18Xi ta jt'ambeic ya'iic scotol ti buch'utic ta xa'iic ti c'usi ta scaj'al ti sc'op Dios ts'ibabil ta jpoc vun li'e: Ti buch'u ta sboles ta yalel ti c'op li'e, ta x'epajesbat svocol yu'un Dios ti c'u s'elan ts'ibabil ta jpoc vun li'e. 19Ti buch'u mu ts'acaluc ta xal ti c'u s'elan ts'ibabil ta jpoc vun li'e, ta xpojbat yu'un Dios ti oy sc'oplal ta slo' ti sat te' ta xac' cuxlejale. Ta xtubbat sbi xtoc yu'un Dios ti bejel ta jpoc svunal ta sventa cuxlejale, mi ja'uc ta x'och batel ta ch'ul jteclum. 20Xi ta xal ti Buch'u laj sjam ta alel ti c'op li'e: “Jech, po'ot xa ta xital no'ox.” Jechuc. La', Cajval Jesús. 21Acotolic, ac'o yac'boxuc slequilal yutsilal ti Cajvaltic Jesucristoe. Jechuc.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\