Apocalipsis 3

1Xi xats'ibabe batel ta stojol ti buch'u sbainoj ti jch'unolajeletic oyic ta jteclum Sardise: “Xi ta xal ti Buch'u yich'oj ti vuctos stalel ti Ch'ul Espiritue, ti oy ta sc'ob ti vucbej c'anale: Jna' scotol ti c'usi ta xapase. Jna' lec ti chamemote, manchuc mi oy buch'u ta xalic ac'oplal ti ataoj acuxlejal ta stojol ti Diose. 2Tijo ajol avo'nton. Ac'bo yipal ta stuc'ulanel ti c'u yepal oy to avu'une, yu'un jutuc xa sc'an xlaj xtub sc'oplal. Yu'un quiloj lec ti c'usi ta xapase ti mu lecuc ta xil ta sba ta sat ti Dios cu'une. 3Vuleso ta avo'nton un cha'e, ti c'u s'elan laj avich' chanubtasele, mu xavicta aba. Sutan talel ta stojol ti Diose. Mi mu xatij ajol avo'ntone, co'ol s'elan j'elec' ta xital ta atojol ti mu xana' c'usi orae. 4Manchuc mi jech un, li' ta Sardise oy jlom avu'unic ti mu'yuc sbonoj ta ic'obal ti sc'u'ique, yu'un ti stuquique jun no'ox saquil sc'u'ic ta xchi'inicun ta xanobale, yu'un jech loc' ayan ta yo'ntonic. 5Ti buch'u ta stsal yu'un scotole, ta x'ac'bat slapic saquil c'u'il. Mi ja'uc ta jtubbe sbiic ti oy ta jpoc vun yu'un ti sventa cuxlejale, c'ajomal jamal ta xcalbe sc'oplal ta stojol ti Jtote xchi'uc ta stojol ti yaj'ánjeltaque. 6Ti buch'u oy xchiquine, ac'o ya'i lec ti va'i s'elan ta xal ti Ch'ul Espíritu ta stojol ti jch'unolajeletique.” 7Xi xats'ibabe batel ta stojol ti buch'u sbainoj ti jch'unolajeletic oyic ta jteclum Filadelfiae: “Xi ta xal ti Buch'u stalel oy slequil stuq'uile, ti jbel xc'ot xc'opoje, ti oy ta sc'ob syavi ti ajvalil Davide. Mi laj sjam ti ti'nae, mu'yuc buch'u xmac yu'un. Mi laj smaque, mu'yuc buch'u ta xjam yu'un. 8Jna' lec scotol ti c'usi ta xapase. Jamoj lec jun ti'na ta atojol ti mu'yuc buch'u xmac yu'une. Ac'o mi mu'yuc lec yipal avu'un, c'otem ta avo'nton ta xch'unel ti jc'ope, mi ja'uc yan avo'nton ta jtojol. 9Ta jpas ta mantal ti ta snijan sbaic ta atojol ti buch'utic ventainbilic yu'un ti pucuje, ti ta xalic bats'i israeletic ti c'alal ma'uque, yo' jech ta sna'ic ti c'uxot ta co'ntone. 10Ti jech mu'yuc xchibaj avo'nton c'alal laj avich' avocole, jech o xal ta xajchabi c'alal ta sta yorail ta xich' svocolic scotol ti jnaclejetic oyic ta sjoylej ti banomile, yo' jech ta xich' q'uelbel ti yo'ntonique. 11Po'ot xa ta xital. Tuc'ulano lec ti c'u to yepal oy avu'une, yo' jech mu'yuc buch'u xaspojbot ti amotone. 12Ti buch'u ta stsal yu'un scotole, ta xcac' c'otuc jech c'u cha'al yoyal xch'ulna ti Dios cu'une, ti j'ech'el comic o ti bu taje. Ta jts'iba ta stojolic sbi ti Dios cu'une, sbi steclumal ti Dios cu'un ti ach' Jerusalén ta xlic talel ta vinajel ta stojol ti Diose, xchi'uc ti ach' jbi ta stojolique. 13Ti buch'u oy xchiquine, ac'o ya'i lec ti va'i s'elan ta xal ti Ch'ul Espíritu ta stojol ti jch'unolajeletique.” 14Xi xats'ibabe batel ta stojol ti buch'u sbainoj ti jch'unolajeletic oyic ta jteclum Laodiceae: “Xi ta xal ti Buch'u stalel jech oe, ti ja' melel ti sc'op laj sva'an sba ta yalele, ti c'otem ta jpas-mantal yu'un scotol ti c'usitic laj smeltsan ti Dios ta sliquebal talele: 15Jna' scotol ti c'usi ta xapase. Jna' lec ti ma'uc c'oc'ote, ti ma'uc sicote. Ja' toj lec ti sicucote, ti c'oc'ucote. 16Ti jech c'unyamanote, ti mu ja'uc sicote, ti ma'uc c'oc'ote, jech o xal un, ta jipot loq'uel ta jtojol. 17Ta xavalbe aba ti busul no'ox ti ac'ulejale, ti ataoj lec scotole, ti mu'yuc c'usi yan sc'an avu'une. Mu xavil aba ti mu xnel x'ech' ti avocole, ti toj abol abae, ti me'unote, ti ma'satote, ti c'uxul t'analot ta j'ech'ele. 18Ta jbijubtasot ava'i un, mano ta jtojol ti lequil oro sts'ayayet lec ti ch'ulbil ta c'oq'ue yo' jech ta xac'ot ta jc'ulej. Mano ta jtojol ti asaquil-c'u'e yo' ta xamac aba ti q'uexlal sba t'analote. Mano spoxil asat ta jtojol xtoc yo' ta xpoxtaj ti asate. 19Scotol ti buch'u c'ux ta xca'ie, ta jtuq'uibtas, ta jvul. Jbeluc sc'oplal junuc avo'nton ta jtojol. Sutan talel ta stojol ti Diose. 20Q'uelo avil, va'alun ta ti'na ta xic'opoj. Mi oy buch'u ta xa'i ti jc'opojele, mi ta sjam ti sti' snae, ta xi'och ta sna, jun co'nton jmoj ta xive' xchi'uc. 21Ti buch'u ta stsal yu'un scotole, ta xcac' ochuc ta xchi'inun ta spas mantal ti bu ta jpas mantale, jech c'u cha'al ta jchi'in ta pas mantal ti Jtote, ja' ti laj jtsal scotole. 22Ti buch'u oy xchiquine, ac'o ya'i lec ti va'i s'elan ta xal ti Ch'ul Espíritu ta stojol ti jch'unolajeletique.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\