Apocalipsis 5

1Ti Buch'u chotol ta muc' ta chotlebale, laj quil ti stsacoj ta sbats'i c'ob jlic balbil vun ti ts'ibabil ta yut ta spate, ti bajbil lec ta vucub seyoe. 2Laj quil jun ánjel ti jelavem xu' yu'une, ti xi tsots laj sjaq'ue: “¿Buch'u oy slequilal yutsilal ti xc'ot o xu' yu'un ta sjamel ti vun li'e, xchi'uc ta stotsbel loq'uel ti seyoale?” 3Mi ja'uc ta vinajel, mi ja'uc li' ta banomil, mi ja'uc ta lajebal, oy junuc ti buch'u oy slequilal yutsilal ti sc'otebal o ti xu' yu'un ta sjam ti vune. Mi ja'uc oy junuc ti buch'u xu' yu'un ta sq'uel ti c'usi ta xale. 4Ti vu'une ep li'oc' yu'un mu'yuc buch'u junucal oy slequilal yutsilal ti sc'otebal o ti xu' yu'un ta sjam ta sq'uelel ti c'usi ta xale. 5Ti jun ta scotol ti moletique xi laj yalbune: “Mu xa loq'uel xa'oc'. Yu'un ti Buch'u co'ol s'elan jcot ta león ti ja' snitilul ti Judae, ti ja' jun snitilul ti ajvalil Davide, laj xa stsal scotol, ti xu' yu'un ta sjame, xchi'uc ta stotsbel loq'uel ti vucub seyoale.” 6C'alal jech laj yale, ja' o laj quil ta o'lol bu oy ti muc' ta chotlebale, ta o'lol bu oy ti c'usi chanib cuxajtique, ta o'lol bu oy ti moletique, laj quil cotol jcot ta Uni Chij ti oy svinajeb laj yich' milele. Ti Uni chij taje, oy vucub xulub, xchi'uc vucbej sbec' sat ti ja' svinajeb ti vuctos stalel Ch'ul Espíritu yu'un ti Diose, ti yac'oj batel sat ti Dios ta sjoylej ti banomile. 7Ti jcot ta Uni Chije, ja' ba stsac ti balbil vune, ti stsacoj ta sbats'i c'ob ti Buch'u chotol ta muc' ta chotlebale. 8C'alal jech laj stsac ti balbil vune, jech ti c'usi chanib cuxajtique xchi'uc ti chanib xcha'vinic (24) ta vo' ti moletique, lic squejan sbaic ta stojol ti jcot ta Uni Chije. Jujun ti moletique oy yarpaic, xchi'uc yich'ojic batel yav ac'al naca meltsanbil ta oro ti noj ta pome. Ti pom taje, ja' smelol sc'opojel sti'inelic ti buch'utic yu'untac ti Diose. 9Xi s'elan lic sq'uejintaic jun ach' q'uejimol: “Vo'ot ac'otebal o xu' avu'un xajam ti balbil vune, xchi'uc stotsel loq'uel ti seyoale, yu'un laj avich' avocol ta milel, yu'un laj amanuncutic ta ach'ul ch'ich'el yo' licomcutic ta yu'un ti Diose, ti oyuncutic ta jujun lume, ti jujuchop ti jc'opcutique, ti jujun muc'tiquil lume, ti oyuncutic ta sjoylej banomile. 10Ta aventa li'ochcutic ta ajvalil, ta paleal ta stojol ti Dios cu'untique, xchi'uc ta spasel mantal ta banomil.” 11Laj taj une, laj quil, tey laj ca'i sc'opojel epal anjeletic joyolic ti bu oy ti muc' ta chotlebale, xchi'uc ti c'usi chanib cuxajtique, xchi'uc ti moletique. Ta millón no'ox, ta millón no'ox ti yepal oyique, 12ti xi tsots ta xalique: “Ti jcot ta Uni Chij ti laj yich' svocol ta milele, sc'otebal o yich'uc albel ti oy smuc'ul stsatsale, ti oy sc'ulejale, ti oy sbijile, ti xu' yu'une, ti lec sc'oplale, ti muyubtabiluque.” 13Scotol c'usitic laj spas ti Dios ti oy ta vinajele, ti oy ta banomile, ti oy ta lajebale, ti oy ta nabe, laj ca'i ti xi ta xal scotolique: “Ti Buch'u chotol le' ta muc' ta chotlebale xchi'uc ti jcot ta Uni Chije, c'otuc ta pasel ti ich'biluc ta muq'ue, ti junuc yutsil ti sc'oplalique, ti jelavemuc ti yutsil slequile, ti smuc'ul stsatsale, ti jechuc o sbatel osile.” 14Ti chanib c'usi cuxajtique xi laj staq'uic eque: “¡Jechuc!” Ti chanib xcha'vinic (24) ta vo' moletique laj squejan sbaic ta yich'el ta muc' ti Buch'u stalel cuxul sbatel osile.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\