Apocalipsis 6

1Ti jcot ta Uni Chije, laj quil laj stots loq'uel sliquebal seyoal ti yich'oj vucub seyo ti balbil vune. Laj ca'i ti co'ol s'elan chauc xc'avluj sc'opojel jun ta xchanvo'al ti c'usi cuxajtique, ti xi laj yale: “¡La' li'e!” 2Laj jq'uel un, laj quil jun saquil ca'. Ti buch'u scajlebinoje, jun vinic stsacoj batel syolob. Ac'bat sronail, tey xvilet no'ox ta tsalvanej yo' ta stsal scotol. 3C'alal laj stots xchibal seyo ti jcot ta Uni Chije, xi laj ca'i laj yal xchibal ti c'usi cuxule: “¡La' li'e!” 4Laj quil loc' talel jcot tsajal ca'. Ti buch'u scajlebinoje ac'bat yich' stsatsal yo' ta stubbe sc'oplal ti lamajem c'op ta banomile, yo' jech ta smilan sbaic ti jnaclejetique. Yu'un ac'bat yich' jun muc' ta espadae. 5C'alal laj stots yoxibal seyo ti jcot ta Uni Chije, laj ca'i ti xi laj yal yoxibal ti c'usi cuxule: “¡La' avil li'e!” Laj jq'uel batel un, laj quil loc' talel jcot ic'al ca'. Ti buch'u scajlebinoje stsacoj ta sc'ob jun sbisobil ti c'usi stac' bisel ti oy yalale. 6Ta o'lol ti bu oy ti c'usi chanib cuxajtique, laj ca'i oy buch'u c'opoj talel ti xi ta xale: “C'ajomal no'ox jun kilo trigo xman yu'un ti tojolil ta jun c'ac'al abtele. Oxib kilo jchop o ta trigo xman yu'un ta jun c'ac'al abtel. Le' une, mu xavixlan ti aceitee xchi'uc ti vinoe.” 7C'alal laj stots xchanibal seyo ti jcot ta Uni Chije, laj ca'i ti xi laj yal ti xchanibal ti c'usi cuxule: “¡La' li'e!” 8Laj jq'uel batel un, laj quil loc' talel jcot c'anal ca'. Ti buch'u scajlebinoje, sbiinoj ti Lajebale. Oy yan oy buch'u cajal talel ta spat ti sbiinoj Yajval ti Lajebale. Tey ac'batic stsatsal yo' ta xchamesic o'lol jvoc' ti ta o'lol ti jnaclejetic ta banomile, yo' ta xchamic ta leto, ta vi'nal, ta chamel, ta jti'oval chonetic li' ta banomile. 9C'alal laj stots yo'obal seyo ti jcot ta Uni Chije, laj quil ta yolon ti altar xch'ulelic ti buch'utic laj yich'ic milel ta sventa laj yalic sc'op ti Diose, xchi'uc jbel ti sc'opic c'usi laj yalique. 10Xi tsots ta xalique: “Ch'ul Dios, ti atalel xc'ot xac'opoje, ¿c'usi to ora ta xachapan ta xavac'be stoj ti jnaclejetic ta banomil ti laj smiluncutique?” 11Va'i un, ac'bat yich'ic saquil c'u'il, xchi'uc albatic ti ac'o to xcux yo'ntonic c'uc sjaliluque, ja' to mi c'ot ta ts'aquiel ti c'u to yepal oy sc'oplal ta xich' milel ti xchi'ilique, ti c'otemic ta yajtuneltac ti Cristo jech c'u cha'al laj yich' milel ti stuquique. 12C'alal laj stots svaquibal seyo ti jcot ta Uni Chije, laj quil lic jun muc' ta niquel. Ic'ub sat ti c'ac'ale, co'ol s'elan ic'al c'u'il xch'ayobil ti me'inale. Tsajub sbejel sat ti ue jech c'u cha'al stsajal ti ch'ich'e. 13Ti c'analetic oy ta vinajele laj bajuc yalel talel ta banomil, co'ol s'elan jech c'u cha'al ti yaxal sat icux ta xbaj ta banomil c'alal ta xliline yu'un ti tsots iq'ue. 14Ti vinajele sac ch'ay batel, co'ol s'elan jech c'u cha'al junuc balbil vun. Scotol ti vitsetique, xchi'uc ti banomil joyobtabil ta nabe, jel yavil ti bu to ox oye. 15Ti banquilal ajvaliletic ta banomile, ti jc'ulejetique, ti banquilal soldadoetic tsots xu' yu'unique, ti mosoviletique, ti ma'uc mosoviletique, scotolic jmoj bat snac' sbaic ta nail ch'enetic, ta c'al tonetic ti oy ta vitsetique. 16Xi ta xalbeic ti vitse, ti ch'ene: “Loman talel ta jbacutic yo' ta xanac'uncutic ta sba ta sat ti Buch'u chotol ta muc' ta chotlebale, xchi'uc jech mu xitaecutic yu'un ti sc'ac'al yo'nton ti jcot ta Uni Chije. 17Yu'un sta xa yorail ti muc' ta tsitsele. ¿Mi oy la buch'u ta xcuch yu'un un?”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\