Apocalipsis 7

1Laj taj une, laj quil chanvo' anjeletic va'ajtic ta jujot xchanjotal xchiquin ti banomile, sva'anoj sbaic ta spajesel ic' yo' mu xjelav talel ta banomil, ta nab, mi ja'uc ta te'etic. 2Laj quil xtoc yan ánjel lic talel ta stuq'uil sloq'ueb c'ac'al ti yich'ojbe seyo ti cuxul Diose. Ti ánjel taje xi tsots laj yavta ti chanib anjeletic ti ac'bil stsatsalic ta soquesel ti banomile ti nabe: 3“Mu to xasoquesic ti banomile, ti nabe, ti te'etique ti c'alal mu to cac'ojbecutic senyail ta sti'baic yajtuneltac ti Dios cu'untique.” 4Xi yepal laj ca'i ma' ti laj yich'ic senyailique: ja' chanib xvaxacvinic mil (144,000) ta vo' ta scotol ti lajcha'chop snitilul Israele. 5Ta sventa snitilultac ti Judae, laj yich' senyailic lajcha'mil (12,000). Ta sventa snitilultac ti Rubene, laj yich' senyailic lajcha'mil (12,000). Ta sventa snitilultac ti Gade, laj yich' senyailic lajcha'mil (12,000). 6Ta sventa snitilultac ti Asere, laj yich' senyailic lajcha'mil (12,000). Ta sventa snitilultac ti Neftalie, laj yich' senyailic lajcha'mil (12,000). Ta sventa snitilultac ti Manasese, laj yich' senyailic lajcha'mil (12,000). 7Ta sventa snitilultac ti Simeone, laj yich' senyailic lajcha'mil (12,000). Ta sventa snitilultac ti Levie, laj yich' senyailic lajcha'mil (12,000). Ta sventa snitilultac ti Isacare, laj yich' senyailic lajcha'mil (12,000). 8Ta sventa snitilultac ti Zabulone, laj yich' senyailic lajcha'mil (12,000). Ta sventa snitilultac ti Josee, laj yich' senyailic lajcha'mil (12,000). Ta sventa snitilultac ti Benjamine, laj yich' senyailic lajcha'mil (12,000). 9Laj taj une, laj quil yepal oy bu talemic ta jujun banomil ti oyic ta muc'tiquil lumetique, ti jujutos ti sts'unobalique, ti jujutos ti sc'opique, ti oyic ta jujun jteclume. Ti yepal no'ox ta j'ech'el ti mu'yuc buch'u xchap yu'un c'u yepalique, tey va'ajtic ta stojol ti Buch'u chotol ta muc' ta chotlebale, xchi'uc ti jcot ta Uni Chije. Slapojic batel saquil c'u'il xchi'uc xtuchojic batel yanal xan. 10Xi tsots ta x'avan scotolique: “Ti pojel colel laj jtatique, ja' ta sventa ti Dios cu'untique, ja' ti Buch'u chotol ta muc' ta chotlebale, xchi'uc ti jcot ta Uni Chije.” 11Scotol ti anjeletic va'ajtic ta sts'el ti muc' ta chotlebale, ta sts'el ti moletique, ta sts'el ti chanib c'usi cuxajtique, snupilanic xa banomil laj spatan sbaic ta lumtic ta sts'el ti muc' ta chotlebal ta yich'el ta muc' ti Dios 12ti xi laj yalique: “¡Jechuc! Yich'uc albel slequilal yutsilal ti Dios cu'untique. Yich'uc albel ti jelavem ti sbijile, ta yalbel ti coliyal x'utee, ta yalbel sc'oplal ti ich'biluc ta muq'ue, ti oy smuc'ul stsatsale. Jechuc o sbatel osil ti Dios cu'untique.” 13Va'i un, oy jun ta scotol ti moletique xi laj sjac'bune: “¿Buch'utic le'e, ti slapojic ti saquil c'u'ile? ¿Bu talemic?” 14—Yojtot, xana' atuc bu talemic —xcut. Xi laj stac'bune: —Le'e, ja'ic ti buch'utic cuch yu'un ti tsots svocolique, yu'un laj yaq'uic ta chuq'uel ti sc'u'ique, xchi'uc laj yaq'uic ta sacubtasel ta sventa xch'ich'el ti jcot ta Uni Chije. 15Jech o xal un, li' oyic ta sts'el ti bu chotol ti Diose, yu'un c'ac'al ac'ubal ta xac' sbaic ta tunel li' ta xch'ulna ti Diose. Chabibilic yu'un ti Buch'u chotol ta muc' ta chotlebale. 16Mu xa xa'i svocolic yu'un ti vi'nale, ti taqui ti'ile, mu'yuc xa ta xchiq'ueic yu'un xc'uxul ti sat c'ac'ale, mi ja'uc ti tsots xchic'chun ta xa'iic ti xq'uixnale. 17Yu'un ti jcot ta Uni Chij ti oy ta o'lol bu oy ti muc' ta chotlebale, ta xchabiatic yu'un jech c'u cha'al ti jq'uel-chije, ta x'iq'ueic batel ta sat vo' ti ta xac' cuxlejale, scotol ti ya'lel satique, ta scusbatic loq'uel yu'un ti Diose.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\