Apocalipsis 8

1C'alal ti jcot ta Uni Chij laj stots loq'uel ti yucubal seyo yich'oj ti balbil vune, sts'ijlajan com ti vinajele, nopol o'loluc ora. 2Laj taj une, laj quil ac'bat jujun yoq'uesic ti vucub anjeletic ti va'ajtic ta sts'el ti Diose. 3Tal yan ánjel xtoc ti yich'oj talel yav ac'al meltsanbil ta oroe, bat sva'an sba ta sts'el ti altare. Yepal pom ac'bat yo' jmoj ta xac' jelavel ta altar ti meltsanbil ta oro ti oy ta stuq'uil ti muc' ta chotlebale, jmoj xchi'uc sc'opojel sti'inelic ti buch'u yu'untac ti Diose. 4Xch'ailal ti pome, xchi'uc sc'opojel sti'inelic ti buch'utic yu'untac ti Diose, capal xtomet muyel ta stojol Dios ti loc' ta yav ac'al ti xtuchoj ta sc'ob ti anjele. 5Ti ánjel xtoque laj snojes ta yac'alil c'oc' ti oy ta altar ti yavil ac'ale. Laj sjip yalel talel ta banomil. Xc'avlajet no'ox liquel un. Xvo'o'et ta j'ech'el. Xjaplajet no'ox liquel ti sac tsele xchi'uc ti niquele. 6Ti vucub ánjel yich'ojic ti yoq'uesique, lic xchapan sbaic ta yoq'uisanel. 7Ti ánjel ti buch'u ba'yel laj yoq'uisan ti yoq'uese, ja' o yich' jipel talel ta banomil bot xchi'uc c'oc' ti capal ta ch'ich'e. Ti oxch'ac banomile, c'ac' jch'ac. Ti oxch'ac te'tique, c'ac' jch'ac. Ti yaxaltique, c'ac' scotol. 8C'alal laj yoq'uisan yoq'ues ti xchibal anjele, ja' o laj yich' jipel talel ta nab co'ol to s'elan jbej vits volibil ta c'oc'. Ti oxch'ac nabe, c'ataj ta ch'ich' jch'ac. 9Ti oxch'ac ti c'usitic cuxulic ta nabe, cham jch'ac. Ti oxch'ac barcoetique, lilij jch'ac. 10C'alal laj yoq'uisan yoq'ues ti yoxibal anjele, ja' o laj yich' jipel talel ta vinajel jbej c'anal co'ol s'elan jch'ob ta toj. Ti oxch'ac uc'ume, ti oxch'ac sat vo'e, laj soques jch'ac ti bu t'ubul c'ote. 11Ti c'anal taje, ja' sbiinoj ti Ch'a ta jmeque. Ti oxch'ac uc'ume, ti oxch'ac sat vo'e, laj xch'aubtas jch'ac. Yepal no'ox jnaclejetic ta banomil chamic ta scoj ch'aub ti vo'e. 12C'alal laj yoq'uisan yoq'ues ti xchanibal anjele, ti oxch'ac sat c'ac'ale, soc jch'ac. Ti oxch'ac sat ue, soc jch'ac. Ti oxch'ac c'anale, soc jch'ac. Jech o xal ti oxch'ac taje, ic'uneb jxet' yo' mu xac' xojobal ta c'ac'altic, mi ja'uc ta ac'ubaltic. 13Laj taj une, laj quil xvilet talel jun xic ta o'lol vinajel ti xi tsots ta xal laj ca'ie: “Mu xa ono'ox cha'bel un ma' ti jnaclejetic ta banomil c'alal ta xoq'uisan yoq'uesic ti yan oxib anjeletique.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\