Apocalipsis 9

1C'alal laj yoq'uisan yoq'ues ti yo'obal anjele, laj quil baj yalel ta vinajel jbej c'anal, c'alal to banomil c'ot. Ti c'anale ac'bat yich' syavial ti xa'ab ti mu'yuc spajeb ti snatile. 2Laj sjambe sti' ti xa'ab ti mu'yuc spajeb snatile. Mu no'ox albajuc xtomet loc' talel xch'ailal ti co'ol s'elan xch'ailal jun muc' ta jornoe. Xch'ayilal ti xa'abe, laj quil ti laj smacbe sat ti c'ac'ale, ic' cuntaj ti banomile. 3Ti ta ch'ail taje, loc' talel c'ulubetic ti vil batel ta banomile, ti ac'batic stsatsalic jech c'u cha'al xti'van ti tseque. 4Albatic mantal ti mu soquesic ta yilbajinel ti yaxaletic oy ta banomile, mi ja'uc ti c'usi yoxique, mi ja'uc ti te'etique, ja' no'ox, ac'o yilbajinic ti buch'utic mu'yuc yich'ojic ta sti'baic seyoal ti Diose. 5Ja'uc le'e, mu'yuc laj yich'ic mantal ta smilic ti jnaclejetique, c'ajomal laj yich'ic albel ti yilbeicuc svocolic vo'ob u sjalil. Xc'uxul sti'ben ti c'ulub ta xaq'ue, co'ol jech c'u cha'al xti'van ti tseque. 6Ti ja' o jech yorail taje, utsuc xa sa'ic yo' ac'o chamicuc ti jnaclejetique, mi ja'uc staic yo' ta xchamic. Manchuc yo'ntonicuc xa ya'iic chamicuc, laj to c'op, yu'un sq'uejoj sba loq'uel ta stojolic ti lajel tubele. 7Ti c'ulubetic taje, co'ol s'elan ca' chapalic xa ta sventa ac'-leto. Co'ol s'elan oro yilel yich'oj ti sronail sjolique. Ti sat yelovique, co'ol s'elan yilel jech c'u cha'al sat yelov jun vinic. 8Natic stsotsil sjolic jech c'u cha'al junuc ants. Ti stanal yeique, co'ol s'elan jech c'u cha'al stanal ye león. 9Smacoj lec sbec'tal stacopalic ta jun tsatsal taq'uin yilel. Ti xvo'o'et no'ox yech'omal ti xiq'uique, co'ol s'elan epal ca' ya'luc xjochoj batel ti carreta ta sventa ac'ob-letoe. 10Naca oy yacuxail sneic jech c'u cha'al ti tsec yilele. Ta sneic oy stsatsal ta yac'bel yich' svocolic vo'ob u ti jnaclejetic ta banomile. 11Ti jpas-mantal yu'un ti c'ulubetique, ja' ti ánjel sventainoj ti natil xa'abe, ti sbiinoj Abadón ta hebreo c'ope, ti sbiinoj Apolión ta griego c'ope. (“Jmilvanej”, xi ti smelole.) 12Ja' jech ech' ti sliqueb vocole, q'uelel to talel cha'coj. 13C'alal laj yoq'uisan yoq'ues ti svaquibal anjele, laj ca'i oy buch'u c'opoj ti loc' talel yech'omal ta o'lol xchanjotal xulub xchiquin ti altar ti meltsanbil ta oro ti oy ta stojol ti Diose. 14Ti sc'opojele, xi laj yalbe ti svaquibal ánjel stsacoj ti yoq'uese: “Jituno coltao ti chanib anjeletic chucajtic ta sti'il muc' ta uc'um Eufratese.” 15Va'i un laj yich' jitunel ti chanib anjeletique, yo' ta xc'ot ta pasel c'u s'elan nopbil sc'oplal, yorail, sc'ac'alil, yual, sjabilal ti jnaclejetic ta banomile ti ta xich'ic milel jch'aque, lec ta xcom ti cha'ch'aque. 16Laj jta ta a'yiel c'u yepal oy ti yajsoldadotaque, ja' lajunvinic ta millon (200,000,000) ti ta ca' ta xanavique. 17Ti li'ac'bat quil ti ca'etique, xchi'uc ti buch'u cajalique, xi s'elane: oy oxtos sbon ti smac sti' yo'ntonique. Ti june chac uban stsajal jech c'u cha'al c'oc'. Ti xchibale yax urantic sba stsajal. Ti yoxibale c'antilan sc'anal jech c'u cha'al azufre. Sjol ti ca'etique, co'ol s'elan sjol león. Ti ta yeique ta xloc' talel c'oc', ch'ail, xchi'uc azufre. 18Ti oxch'ac jnaclejetic ta banomile, chamic jch'ac ta scoj ti oxtos vocol ta xloc' talel ta ye ti ca'etique: ti c'oq'ue, ti ch'aile, ti azufree. 19Ti ca'etique oy yabtejebic ta ye, ta sne ti ta xmilvanique, yu'un co'ol s'elan muc' ta chon ti sneique, ta sjol no'ox ta xac' vocol. 20Ja'uc le'e, ti c'u yepal com ti jnaclejetic ti buch'utic mu'yuc xchamic yu'un ti oxtos cuxul j'ilbajinvanej vocole, mu'yuc xicta sbaic ta spasel ti c'usi chopole, mi ja'uc laj yicta sbaic ta yich'el ta muc' ti pucuje, xchi'uc ti c'usitic meltsanbil ta c'abale, ti meltsanbil ta oroe, ta platae, ta tsatsal c'anal taq'uine, ta tone, ta te'e, ti c'alal mu x'ilvane, mu xa'i c'oponel, ti mu stac' xanave. 21Mi ja'uc laj yicta sbaic ta milvanej, ta ac'-chamel, ta mulivajel, ta elc'ajel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\