Romanos 10

1Jchi'iltac, ti jc'opojel jti'inel ta stojol ti Diose, ja' ta sventa ti israeletique, yu'un oy ta co'nton staicuc ti scolelique. 2Ti israeletique, xu' ta xcal ti yac'ojbeic yipal ti ta xtunic ta stojol ti Dios yilele. Ti jech oy ti yo'ntonic une, mu xco'olaj xchi'uc ti bu albil sc'oplal ti ja' melele. 3Mi ja'uc xa'ibeic smelol c'u s'elan ta tael ti ch'abal smulic ta stojol ti Diose. C'ajomal no'ox yac'ojbeic yipal stuquic ta stael ti lec x'ileique, yu'un mu xc'ot ta yo'ntonic ti pasbil xa yu'un Dios ti lec x'ileique. 4Ti oy c'usi tsots albil sc'oplale, laj sc'oplal ta sventa Cristo yo' tubbil c'ot smul scotolic ti buch'u ta xc'ot ta yo'ntonic ta xch'unele. 5Ta tael ti lec xij'ile yu'un Dios ta sventa ti oy c'usi tsots albil sc'oplale, xi me laj sts'iba comel ti Moisese: “Ti buch'u ta xc'ot ta pasel yu'un scotol ti c'u s'elan ta xale, ta sta xcuxlejal ta sventa.” 6Ti mi ta jc'antic ti ta jtatic ti lec xij'ile yu'un ti Dios ta sventa ti ta jch'untique, xi ta xale: “Mu xiuc xavale: ‘¿Buch'u xa ono'ox ta xmuy batel ta vinajel?’ Ti jech taje, ta xabaj ta xaten ti talem xa ti Cristoe. 7Mu xiuc ta xaval xtoque: ‘¿Buch'u xa ono'ox ta xbat ta jomol pujul lajebal ch'en un?’ Ti jech taje, ta xabaj ta xaten ti cha'cuxi xa loq'uel ti Cristo ti bu oy ti animaetique.” 8¿C'usi ta xac' ta na'el ti xi ta xale? “Oy ta ave ati' ti c'op a'yeje. Mu nomuc oy. Oy ta avo'nton.” Ti c'op a'yej taje, ja' sc'oplal ti c'otuc ta o'ntonal ta xch'unel ti yacal ta xcalcutique. 9Mi ta xloc' ta ave ati' ti ja' Avajval ti Jesuse, mi ta xc'ot ta avo'nton ta xch'unel ti cha'cuxesat yu'un Dios ti Jesucristoe, ta xata acolel. 10Ta jtatic ti lec xij'ile yu'un ti Dios ta sventa ti ta jch'untic ta sjunul co'ntontique. Ja' jech xtoc ta xloc' ta quetic ti ja' Cajvaltic ti Jesucristoe yo' ta xich' tael ti colele. 11Ti ta ch'ul c'ope xi ta xale: “Ti buch'u ta spat yo'nton ta stojol ti Cajvaltique, mu xlaj ta lo'lael.” 12Manchuc mi israeletic, mi jyanlumetic, mu yanuc ti Ajvalile, ja' Cajvaltic cu'untic jcotoltic, yu'un yepal no'ox ta x'ac'batic ti c'usitic ta xtun yu'unic ti buch'utic xvocoletic ta stojole. 13Yu'un oy bu xi ta xal ti sc'oplale: “Scotol ti buch'utic xvocoletic ta stojol ti Diose, ta staic ti scolelique.” 14¿C'u ono'ox la xi xvocoletic ta stojol Dios ti mi mu'yuc to c'otem ta yo'ntonic ta xch'unele? ¿C'u ono'ox la xi ta xc'ot ta yo'ntonic ta xch'unel c'alal ti mu'yuc ya'binojic ti sc'oplale? ¿C'u ono'ox la xi ta xa'ibeic sc'oplal c'alal mu'yuc buch'u ta x'albune? 15¿C'u ono'ox la xi ta xba yalbeic sc'oplal c'alal mi mu'yuc buch'u ta xtacunic batele? Yu'un xi ta xal ti ch'ul c'ope: “Yan no'ox yutsil scotol ti buch'utic ta xc'otic ta yalel ti lequil a'yej j'ac'-jun-jol o'ntonale.” 16Ti le' une, mu scotolicuc ti tac'al ta xc'ot ta yo'ntonic ti lequil a'yej sc'oplal ti colele jech c'u cha'al xi laj yal ti Isaíase: “Cajval, ¿mi oy la buch'u ta xch'un ti lequil a'yej cu'untique?” 17Jech un cha'e, ta xlic ayanuc ta o'ntonal ta xch'unel mi laj yich' a'yiel ti lequil a'yeje. Ti lequil a'yeje, ja' ti lequil ach' c'op yu'un ti Cristoe. 18Ja'uc ti vu'un une xi ta jac'be jbae: ¿Mi mu'yuc van xa'iic sc'oplal ti lequil a'yeje? ¡Jbel sc'oplal laj ya'iic! Yu'un ti ch'ul c'ope xi ta xale: “Xpuquet no'ox ta sjunul banomil ma' ti sc'opique. C'ot ti sc'opic ti bu xa jujuti' oy ti banomile.” 19Xi ta jac'be jba xtoque: ¿Mi yu'un mu'yuc laj yaq'uic ta venta ti israeletique? Ta sliquebal ono'ox xi laj yal ti Moisese: “Colo' ta xava'iic liquel cu'un c'alal ta xavilic ti ta xquic' ta jtojol jyanlumetic ti ma'uc t'ujbil cu'une. Ta xa'ilinic liquel cu'un c'alal ta xquic' ta jtojol jyanlumetic ti mu'yuc yich'ojicun ta muc' le' talel ta vo'nee.” 20Ti Isaías xtoc une xi laj sjam ta alele: “Ti buch'utic mu'yuc snopoj ta sa'icune, ja' laj staicun ta sa'el. Ti buch'u mu'yuc snopoj ta sjac'beicun jc'oplale, laj cac' jba iluc ta stojolic.” 21Ti c'alal ta x'albat sc'oplal ti israeletique, ti Isaíase xi ta xale: “Scotol c'ac'al xye'elet coc jc'ob ta stojol jun jbaj-lequilal jtoyobba jteclum.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\