Romanos 15

1Ti vo'otic ti oy xa yipal cu'untic ti c'u s'elan c'otem ta ch'unele, la' jbainbetic svocolic ti buch'u ch'abal yip yo'ntonique. Ma'uc me xcac'betic yipal ta spasel ti c'usi lec ta xca'i jtuctique. 2Ta jujun tal ti vo'otique, la' jpastic ti bu oy stu ta xil ti yane yo' lec oyic, yo' jech ta stsac lec yip yo'nton ta stamel sbaic liquel. 3Yu'un ti Cristoe ma'uc laj spas ti c'usi lec ta xa'i ti stuque, yu'un ja' c'ot ta stojol jech c'u cha'al ti xi ta xal ta ch'ul c'ope: “Scotol ti buch'utic xbet'bun no'ox yeic ta scontrainelote, ja' cajal c'ot ta jba.” 4Scotol ti c'usitic laj yich' alel talel ta vo'ne ta ch'ul c'ope, laj yich' ts'ibael ta sventa yo' ta xquich'tic chanubtasel yu'un, yo' bejbunuc ta co'ntontic ta stael batel ti oy c'usi jmalaojtic ta jtatique. 5Ti Dios ti Buch'u ja' ta xac' ti smuc'ul o'ntonale, ti patob o'ntonale, ac'o xa scoltaoxuc yo' jun avo'ntonic ta xacuxiic jech c'u cha'al laj yac' iluc ti Jesucristoe, 6yo' jech jun no'ox ac'opic acotolic ta slequil-c'optael ti Diose, Stot ti Cajvaltic Jesucristoe. 7Ja' yu'un cha'e, co'oluc lecuc xavil abaic jech c'u cha'al lec laj yiloxuc ti Cristoe yo' jech ich'bil ta muc' ti Diose. 8Xu' ta xcal ava'iic ti tal yac' sba ta tunel ti Cristo ta stojol ti israeletique yo' ta xc'ot ta pasel yu'un ti c'usitic albilic yu'un Dios ti jmolmuc'totic ta vo'nee, yo' ta xac' ta q'uelel ti xc'ot xc'opoj ti c'usitic yaloj ono'oxe. 9Tal ti Cristo xtoc ta stojol ti jyanlumetique yo' ta xalbeic slequilal yutsilal Dios ta sventa ti syail xc'uxul yo'ntone, yu'un xi ta xal ti ch'ul c'ope: “Jech o xal ta xcal alequilal avutsilal ta stojol ti jyanlumetique. Ta jq'uejinta q'uejimoletic ta aventa.” 10Oy bu yan xi ta xal ti ch'ul c'ope: “Muc'tiquil lumetic, muyubajanic xchi'uc steclumal ti Diose.” 11Ti ta yan xtoque xi ta xale: “Acotolic jteclumetic muc'tiquil lumetic, albeic slequilal yutsilal ti Diose.” 12Xi laj sts'iba xtoc ti Isaíase: “Ta xvul ta loq'uel snitilul ti Isaie. Ta x'och ta Ajvalil yu'un ti jyanlumetique. Ta xlic spat yo'ntonic ta stojol.” 13Ti j'ac'-pat-o'ntonal Diose, ac'o yepajes ta atojolic ti muyubajele, ti slamajemal o'ntonal ti c'otem ta avo'nton ta xch'unele, ti yepaluc no'ox yac'boxuc ta atojolic ti spatobil avo'ntonic ta sventa smuc'ul stsatsal ti Ch'ul Espíritue. 14Jchi'iltac, jna' lec ti oy yutsilal slequilal avo'ntonique, ti xana'ic c'usi sc'an ti Dios ta atojolique, ti xatojobic c'u s'elan lec ta xabijubtas abaic ta jujun tale. 15Ti ac'bil cabtel ta sventa yutsil slequil yo'nton ti Diose, tsots co'nton ta jts'ibaboxuc ti jlic vune ta yalbeloxuc ava'iic ta jamal ti oy to c'usi quechel sc'an xapasique yo' mu xch'ay ta avo'ntonic. 16Vu'un yajtunelun ti Jesucristo ta sventa slequilal yutsilalic ti jyanlumetique. Ja' cabtelinoj ta yalel ti lequil ach' c'op yu'un ti Dios ta sventa ti c'otuc ta pasel ta stojol ti jyanlumetic ti junuc yutsil c'otuc sva'an sbaic ta stojole, ti ventainbiluc yu'un ti Ch'ul Espíritue. 17Ti jech yajtunelun ti Diose, xlaet no'ox banomil ta xca'i ti oy cabtel ta sventa ti Cristo Jesuse. 18Yu'un ma'uc yeilal xa cu'un ta yalel ti c'usi mu'yuc quiloj jpasoj ta sventa ti Cristoe. Ja' no'ox ta xcal ti c'usi laj jpas ta stojol ti jyanlumetique yo' jech c'otem ta yo'ntonic ta xch'unel ta spasel c'usi ta sc'an ti Diose. Taj une, c'ot ta pasel ti laj yich' ta muc' ti jc'ope, xchi'uc ti c'usitic lec laj jpas ta stojolique, 19ta sventa ti c'usitic muc'tic c'ot ta pasel ti ch'ayal c'ot o'ntonal yu'une, xchi'uc ta sventa smuc'ul stsatsal ti Ch'ul Espíritu yu'un ti Diose. Taj une, lic cal ti lequil ach' c'op yu'un ti Cristo ta Jerusalene. Ja' jech laj cal batel ta buyuc no'ox ti c'ot c'alal to yosilal Iliria banomile. 20Laj cac'be batel yipal ta yalel ti lequil ach' c'op ta stojolic ti bu mu'yuc to ya'binojic sc'oplal ti Cristoe yo' jech mu teyuc ta jliques cabtel ec ti bu liquem xa yu'un ti yane, 21yu'un xi ta xal ti ch'ul c'ope: “Ti buch'u mu'yuc to albatic sc'oplale, ta x'ac'bat yilic. Ti buch'utic mu'yuc to ya'binojique, ta x'ac'bat ya'iic.” 22Ta melel, oy to ti cabtele, macalun yu'un, jech o xal un, mu'yuc c'usi xcut xtal jq'ueloxuc manchuc mi le' xa talel xinopnun ta jc'an ti ta jq'ueloxuc ca'ie. 23Ja'uc tana li' une, tsuts xa ti cabtel ti bu c'alal xijoyete. Ti jech oy xa sjabilal ta jc'an ta jq'ueloxuc ca'ie, 24jnopoj xa ta x'ech' jvu'lanoxuc c'alal ta xibat ta Españae. C'alal mi laj xa ox ech' jvu'lanoxuque, jq'ueltic quic mi xu' xacoltaicun sventa yo' ta jtam batel ti jbee. 25Avi tana li'e, ta xibat ta Jerusalén yo' ta xquich' batel ti c'usi xtun yu'unic ti jch'unolajeletic teye. 26Yu'un ti jch'unolajeletic ti oyic ta Acayae xchi'uc ti oyic ta Macedonia banomile, loc' ayan ta yo'ntonic ta stsobel ti c'usi oy yu'unique yo' jech ta xac'beic batel ti jch'unolajeletic ti buch'utic abol sbaic ta Jerusalene. 27Lec laj ya'iic ti jech laj spasique. Oy razon ti jech ta spasique, yu'un oy yilic ta stojolic ti israelal jch'unolajeletique. Yu'un ti lequil ach' c'op ti ac'batic yu'un ti Diose, laj yaq'uic batel ta stojol ti jyanlumetique. Jech o xal un, ja' yabtelic ti ta scoltaic batel ti israelal jch'unolajeletic ti c'usi oy yu'unique. 28C'alal mi laj co'nton ta yaq'uel comel ti c'usi laj stsobic ti jyanlumetique, ts'acal to un, ta x'ech' jq'ueloxuc c'alal ta xibat ta Españae. 29C'alal ta xc'ot jvu'lanoxuque, ta xca'i ti sva'anoj stec'anoj sba ti Cristo ta jtojole yo' co'ol ta jtatic ti slequilal yutsilale. 30Ti jech jchi'il jbatique, ta jc'anboxuc vocol ta sventa ti Cajvaltic Jesucristoe xchi'uc ta sventa ti yac'ojbotic syail xc'uxul co'ntontic ti Ch'ul Espíritue, coltaicun ta sc'oponel Dios ta scoj ti oy c'usi q'uelel ta jtojol yu'un ti cabtele. 31C'anbeic ti Diose ti ac'o xispojun yo' jech mu xiyilbajin ti jpucujil o'ntonetic ti oy ta Judeae, xchi'uc ti ich'biluc ta muc' c'otuc ti matanal ti quich'oj batel ta stojol ti jch'unolajeletic ti oyic ta Jerusalene, 32ti jechuc la sc'an Dios yo' ximuyubaj ta x'ech' jq'ueloxuque, yo' jech ta jcux co'nton ta atojolic. 33Oyuc ta atojol acotolic ti j'ac'-jun-jol o'ntonal Diose. Jechuc.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\