Romanos 3

1Va'i un, ¿c'usi bal o ti jech israeletic un cha'e? ¿C'usi xtun ti ich'bil ti circuncisione? 2Yu'un oy ep sc'oplal, ta xtun ta j'ech'el. Yu'un ti Diose ta slequil yutsil yo'nton ba'yel laj sc'otes ti ch'ul c'op ta stojol ti israeletique. 3Va'i un, ¿c'usi van ta xc'ot ta pasel mi oy jlom ti mu xa junuc yo'ntonic ta stojol ti Diose? ¿Mi yanij xa yo'nton ti Dios xana'ique? 4Bu la xata ti jech ta xc'ot ta pasele. Mo'oj, yu'un ti Diose staoj yav ta spas ono'ox scotol ti bu ja' melel ta xile, manchuc mi jutc'op scotol ti jnaclejetique. Yu'un ti ch'ul c'ope xi ta xale: “Ta xvinaj ono'ox ti oy smelol stuq'uil ti ac'op ta xavale. Lec ta xac'ot ta loq'uel xchi'uc c'alal ta sa'ic amule.” 5Oy bu ta xalic ti x'ech' to la ta svinajes yutsilal slequilal Dios ti ta jsa' jmultique. ¿C'usi ta xcaltic un cha'e? ¿Mi mu'yuc stuq'uil ti Dios c'alal ta stsitsotic ta scoj ti jmultique? 6¡Bu xata ti jeche! Ti yu'un mu'yucuc stuq'uil ti Diose, ¿c'usi xut ta xchapan ti jnaclejetic ti oyic ta sjoylej banomile? 7Mi sventa jutbilal c'op x'ech' to ta xvinaj xojobin no'ox yutsilal slequilal ti Dios ta melele, ¿c'u cha'al ta xiyalbun jsa'mulil? 8Ti jechuc ta melele, ¿c'u cha'al mu x'ochuc yipal ta spasel ti c'usi chopole yo' ta xvul ta loq'uel ti c'usi leque? Ti jech taje, yu'un oy jlom ta soquemal yo'ntonic ta xalic ti ja' jech ta xichanubtasvane. Ti buch'utic jech ta xalic taje, xtunic o ti stojicuc ya'iique. 9¿C'uxi xana'ic? ¿Mi x'ech' to lec oyotic ti vo'otic israelotique, ti ja' mu sta ti yane? ¡Bu xata ti jeche! Yu'un laj xa cac' ana'ic ti scotolic pasbilic ta mantal yu'un ti mulile, mi israeletic, mi jyanlumetic. 10Yu'un ti ch'ul c'ope xi ta xale: “Mi junuc ma' ti oy slequil stuq'uilique. 11Mu'yuc buch'u xa'i albel. Mu'yuc buch'u ta sa' ti Diose. 12Scotol ch'ayemic ta be. Scotol sbelel ch'ayel sq'uelojic batel. Mu'yuc buch'u ti oy c'usi lec ta spase, ta j'ech'el, mi junuc. 13Co'ol s'elan jomol muquinal ti yeique. Naca jutbil ta xloc' ta yeic. Naca svenenoal jti'vanej chon xvajet no'ox ta xloc' ta yeic. 14C'ux ta j'ech'el ti c'usi ta xalique, yu'un naca bisvanej ta cotol chaval oy ta ye ta sti'ic. 15Xbitetic batel ta anil ta smalel ti ch'ich'e. 16Ta x'ac'vanic ta ilbajinvanej ta vocol ti bu ta x'ech'ique. 17Mi ja'uc jutebuc sna'ic slamajesel ti c'ope. 18Mi ja'uc jutebuc ta xi'taic ti Diose.” 19Jna'tic ti jech ta x'albatic ti buch'utic oy ta yoc ta sc'ob ti oy c'usi tsots sc'oplal albile yo' jech macal ta xc'ot ye scotolic ta stojol ti Diose, yu'un scotol oy ti smulique. 20Mu'yuc buch'u junucal ta sta ti lec x'ile yu'un Dios ta sventa ti oy c'usi tsots albil sc'oplale. Yu'un ti oy c'usi tsots albil sc'oplale, c'ajomal no'ox ta xac' ta na'el ti jsa'mulilotique. 21Avi tana li' une, ti laj yac' ta ilel ti Dios ti lec xij'ile, ma'uc ta sventa ti oy c'usi tsots albil sc'oplale. Yu'un jech ono'ox laj yac' ta na'el xtoc ti oy c'usi tsots albil sc'oplale xchi'uc ti c'usi laj yalic ti j'alc'opetique: 22Ti jech ta jtatic ti lec xij'ilatotic yu'un ti Diose, ja' ta sventa ti ta xc'ot ta o'ntonal ta xch'unel ti Jesucristoe. Mi jutebuc jeltos ta spas ta stojol scotol ti jnaclejetique. 23Yu'un scotol jsa'muliletic, yu'un nom oyic ta stojol ti Jcoltavanej Ch'ul Diose. 24Ta sventa ti yutsil slequil yo'nton ti Dios une, ta matanal laj jtatic ti pojel colel ta sventa ti c'usi ic'ot ta pasel yu'un ti Cristo Jesuse. 25Ja' yu'un un, ti Diose laj yac' ta milel ti Cristo ti laj smal ti xch'ich'ele sventa yo' ch'aybil ta xc'ot ti mulile. Ta stael ti ch'aybil ta xc'ot ti mulile, ja' no'ox ta sventa ti ta xc'ot ta o'ntonale. Jech laj spas ti Diose yo' ta svinajes ti oy slequilal yutsilale, ti laj xch'aybe smulic ti jnaclejetic ti vo'ne sts'icojbe talel ti c'u s'elan laj c'otuc ta pasele. 26Ti jech c'ot ta pasel taje, yu'un oy sts'iquemal xcuchemal yu'un ti Diose, ti oy slequil yo'ntone yo' ta svinajes avi tana li'e ti c'u s'elan ta tael ti lec xij'ile yu'un ta sventa ta xc'ot ta o'ntonal ta xch'unel ti Jesuse. 27¿Bu bat ti toyobbail ta stojol ti Dios un cha'e? ¡Tub ta j'ech'el un! ¿C'u cha'al un? yu'un ja' ta sventa ti c'ot ta o'ntonal ta xch'unel ti Jesuse, ma'uc ta sventa ti c'ot ta pasel ti oy c'usi tsots sc'oplal albile. 28Laj sc'oplal ti lec xij'ile yu'un ti Dios ta sventa ta jch'untic ti oy c'usi tsots albil sc'oplale, yu'un ja' xa no'ox ta sventa ti ta xc'ot ta o'ntonal ta xch'unel ti Jesuse. 29Ti Diose, ¿mi ja' no'ox Dios yu'un ti israeletique? ¿Mi mu ja'uc Dios yu'unic ec ti jyanlumetique? J'ech'el ja' Dios yu'unic ec ti muc'tiquil lumetique. 30Jun no'ox ma' ti Dios ti oy ta scotole: Yu'un ja' stuc ti Dios taje ta xal ti ta staic ti lec ta xquil jbatic xchi'uc Dios ti buch'utic ta xc'ot ta o'ntonal yu'unic ta xch'unel ti Jesucristoe, ti mu'yuc ta alel mi quich'ojtic ti circuncisione, mi mu'yuc quich'ojtic. 31Ti jech ta xc'ot ta o'ntonal ta xch'unel ti Jesucristoe, ¿mi ta xc'ot ta pasel ti ta xich' ch'aybel yip ti oy c'usi tsots sc'oplal albil xana'ique? ¡Bu xata un! yu'un ja' to jech ta xc'ot ta pasel cu'untic ti c'usi ta xal ti oy c'usi tsots albil sc'oplale.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\