Romanos 7

1Ti vo'oxuque, Jchi'iltac, xavojtiquinic c'u s'elan ti oy c'usi tsots sc'oplal albile. Xana'ic lec ti ja' no'ox oy yip ti mantal ta stojol jun vinic ti c'alal cuxul toe. 2Caltic ava'i jech c'u cha'al li'e: C'alal ta xnupi sts'aqui ti jun antse, chucul ta xc'ot yu'un ti mantal ti c'alal cuxul to ti snup xchi'ile. C'alal mi cham ti snup xchi'ile, mu'yuc xa chucul yu'un ti mantale. 3Mi ta xic' yan vinic c'alal cuxul to ti snup xchi'ile, ta sta smul. C'alal mi cham xa ti snup xchi'ile, mu'yuc xa chucul yu'un ti mantale, xu' xa xnupij sts'aquij xchi'uc yan vinic, mu'yuc xa ta sta smul. 4Ja' jech lijc'ot ec, Jchi'iltac, yu'un junotic xa xchi'uc ti Cristoe. Ma'uc xa pasbilotic ta mantal yu'un ti oy c'usi tsots sc'oplal albile ta sventa ti jmoj lijcham xchi'uc ti Cristo ti Buch'u cha'cuxi c'alal chame. Jech lec ta q'uelel ti jcuxlejaltic ta sba ta sat ti Diose. 5Yu'un c'alal cuxulotic ta spasel ti c'usi sc'an ti jbec'taltique, jech ti oy c'usi tsots albil sc'oplale, c'ajomal no'ox laj stij ta j'ech'el ti co'ntontique yo' ochem yipal ta spasel ti c'usi ta jc'antique. Ti c'usi laj jtatic yu'une, naca chamel lajel sq'ueloj batel. 6Avi tana une, chamemotic xa ta stojol ti oy c'usi tsots albil sc'oplale, ti ja' to ox pasbilotic ta mantal yu'une, yu'un lijc'ot xa ta pojel colel ta sventa ti Ch'ul Espíritu ti laj yac'botic ach' jcuxlejaltic yo' ta xijtunotic yu'un ti Diose, yu'un ma'uc xa ta spasvan ta mantal ti mol mantal ti ts'ibabile. 7¿C'usi ta xcaltic un cha'e? ¿Mi mulil ti mantale? ¡Bu xata ti jeche! Ti manchucuc oy ti mantale, mu laj jna' c'usi ti mulile. Ti manchucuc laj yalbun ti “mu xavu'ninbe ti c'usi oy yu'un ti yan” ti xie, mu laj jna' ti ja' mulil ti jech ta xcu'ninbe ti c'usi oy yu'un ti yan jechuque. 8Ta sventa ti mantale, x'ech' to yac'be yip ti mulil ti oy ta jtojol ti c'usiuc no'ox ep ta tos xal ti o'ntonal ta spasele. Ti manchucuc oy ti mantale, mu'yuc tijel ta c'op yu'un ti mulil jechuque. 9Oy bu laj ca'i ti lec oyune, ch'abal jmul li'ech' c'alal mu'yuc tijel ta c'op yu'un ti mantale. C'alal oy tijel ta c'op yu'un ti oy c'usi tsots albil sc'oplale, laj stsac yip ti mulil ta jtojole, licham yu'un ta scoj taj une. 10Ac'o mi ja' j'ac'-lequilal ti mantale, ja'uc ti vu'une, mu jechuc laj jta yu'un, ja' no'ox laj jta ti ta xicham yu'une. 11Yu'un ti mulile laj slo'laun, yu'un laj stunes ti oy c'usi tsots sc'oplal albile. Yu'un ta scoj mulil ti laj yac'bun jna' ti mantale, laj jta ti ch'ayel ta xibat yu'une. 12Ti oy c'usi tsots albil sc'oplale, ch'ul mantal ono'ox. Ti yan mantal xtoque, ech'em yutsil, ech'em stuq'uil, ch'ul mantal ono'ox. 13Ti jech ch'ul mantale, ¿mi ja' ta scoj ti ta xiyic'un batel ta lajebale? ¡Bu xata ti ja' ch'ayel ta xibat yu'une! Ti jech ch'ayel ta xibate, ja' ta scoj ti mulile. Ja' jech laj quil c'u s'elan stalel ti mulile. Laj quil c'u s'elan ti mulil ta sventa ti mantal ti yan yutsile. Ja' jech ti mantale laj svinajesbun ti toj chopol ti mulile. 14Ti oy c'usi tsots albil sc'oplale, jna'tic ti lec ch'ul mantal ono'oxe, yu'un liquem talel ta stojol ti Diose. ¡C'u stu un! lum ach'elun, oy jtalel, laj xa jchon jba ta mosovinel yu'un ti mulile. 15Mu xca'i jba ti c'usi ta jpase. Yu'un ma'uc ta jpas ti c'usi sc'an pasel ta xquile. Yu'un ja' chba jpas ti bu jcontrainoje. 16Mi ja' chba jpas ti c'usi mu jc'an jpas ta xquile, ta jna' unbi ti jun yutsil slequil ti oy c'usi tsots albil sc'oplale. 17Ma'uc xa vu'un ti yacalun ta spasel ma' taj une, ja' ta spas ti mulil ti nabal ta jtojole. 18Ac'o mi juteb ta co'nton ta jc'an ta jpas ca'i ti c'usi leque, jna' lec ti mu ono'ox xitojobe. Ti bu jtamoj batel yu'un ti jbec'tal jtacopale, mu'yuc c'usi lec ta xc'ot ta loq'uel cu'un. 19Ma'uc ta jpas ti c'usi lec ta xquile, ja' ta jpas ti c'usi mu lecuc ta xquile. 20Mi ja' ta jpas ti c'usi mu lecuc ta xquile, ma'uc xa vu'un, ja' ta spas ti mulil ti nabal ta jtojole. 21Jech ta xc'ot ta spasel chquil. C'alal ta jc'an ta jpas ca'i ti leque, ja' no'ox ta jta ta spasel ti c'usi chopole. 22Ti ta yut co'ntone, lec ta xca'i ti smantal Dios ti oy c'usi tsots albil sc'oplale. 23Ja'uc le' une, ta xquil ti oy c'usi ta smacbun ta be ti xi s'elan mu xitojob ta snopel ti srazonale: Chuculun yu'un yip ti mulil ti jbel xale. 24¡Mu cha'beluc un, toj ech'em abol jba! ¿Buch'u xa ono'ox ta xispoj ta scoltaun loq'uel ti jech oy yip ti lajel tubel ti oy ta jbec'tal jtacopale? 25Bats'i coliyal Dios ti ja' laj scoltaun ta sventa ti Cajvaltic Jesucristoe. Ta xca'i ti ac'o jpasbe smantal ti Diose. ¡C'u stu un! ti jtalele, mosovinbilun yu'un ti mulile.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\