Romanos 8

1Avi tana une, mu'yuc xa chba stoj smulic ti buch'utic oyic xa ta stojol ti Jesucristoe. 2Yu'un ti Ch'ul Espíritu ti ta xac'botic ach' jcuxlejaltic ta sventa ti jech oyotic ta stojol Cristo Jesuse, laj xa scoltaotic loq'uel ta stojol yip ti mulil ti lajebal xale. 3Ta scoj ti mu'yuc yip ti lum ach'ele, mu'yuc xc'ot ta ch'unel ti oy c'usi tsots sc'oplal albil yu'un ti Moisese. Jech o xal ti Diose laj spas ti xi s'elan c'ot ta pasel yu'une: Yu'un co'ol s'elan jun jsa'mulil laj stac talel Xnich'on ti Diose. Laj yich' svocol ta stojel ti mulile yo' jech tub sc'oplal ti mulil ta sventa ti laj yich' ti sbec'tale. 4Jech laj spas un yo' jech xu' cu'untic ta xch'unel ti c'u s'elan ta xal ti oy c'usi tsots sc'oplal albile, yu'un ma'uc xa ta jpas jba ta mantal jtuctic, ja' xa ti c'u s'elan ta xac' ta na'el ti Ch'ul Espíritue. 5Ti buch'utic staoj yav ta spasic ti c'u s'elan ti stalele, stalel no'ox stuquic ti c'u s'elan xvulvun ti yo'ntonique. Yan ti buch'utic ta spasic ti c'u s'elan stalel ti Ch'ul Espíritue, ja' ta snopilanic ti c'u s'elan ta sc'an ti Ch'ul Espíritue. 6Mi sujoj no'ox sba ta sa'el ti c'usi lec ta xil stuque, lajel tubel sq'ueloj batel. Mi yac'oj sjol yo'nton ta spasel ti c'usi ta xac' ta na'el ti Ch'ul Espíritue, ta x'ic'van batel ta cuxlejal, xchi'uc lamajem ti o'ntonale. 7Ti buch'u ta stalel stuc ta snopilan ti c'usi ta spasique, ta xc'otic ta yajcontra ti Diose, yu'un mu sc'an ta xich'ic ta muc' ti oy c'usi tsots sc'oplal albil yu'un ti Diose, mu ja'uc xtojobic ta xch'unel. 8Jech o xal un, ti buch'utic sujoj sbaic ta spasolanic ti stalel stuquique, mu xlaetuc yo'nton ti Dios yu'unique. 9Mi melel nacal xa ta atojolic ti Ch'ul Espíritu yu'un ti Diose, ma'uc xa batem ta avo'ntonic ta sa'el ti c'usi ta sc'an ti abec'talic unbi, yu'un ja' xa ta xapasic ti c'u s'elan ta xac' ta na'el ti Ch'ul Espíritue. Yu'un ti buch'u mu'yuc yich'oj ti Ch'ul Espíritu yu'un ti Cristoe, mu'yuc uninbil yu'un ti Cristoe. 10Mi cuxul ta atojolic ti Cristoe, cuxuloxuc ta sventa ti laj xa ataic ti lec xa'ileic yu'un ti Diose, ac'o mi ta ono'ox xcham ti abec'talic ta scoj ti mulile. 11Ta sventa ti nacal ta atojolic ti Ch'ul Espíritu yu'un ti Diose, ja' ta xac'boxuc xcuxlejal ti abec'talic ti sna' chame, yu'un nacal ta atojolic ti Ch'ul Espíritu ti Buch'u laj xcha'cuxes ti Jesucristoe. 12Ti jech taj une, Jchi'iltac, oy c'usi tsots sc'oplal sc'an pasel, ja' no'ox ti ma'uc xa sc'oplal ta spasel ti c'usi xal ti o'ntonale. 13Mi ja' avac'ojbeic yipal ta spasel ti c'usi xal ti o'ntonale, jbel sc'oplal ta xachamic. Mi ta sventa Ch'ul Espíritu ta xavac' ta milel ti c'usi ta sc'an ti o'ntonale, ta xacuxiic unbi. 14Scotolic ti buch'utic tojobtasbil ta sventa ti Ch'ul Espíritu yu'un ti Diose, ja' xnich'nabtac ti Diose. 15Ti Ch'ul Espíritu ti la'ac'bat avich'ique, ma'uc ta stic'oxuc ta mosovinel, ta yac'beloxuc xi'el. Yu'un ta sventa ti Ch'ul Espíritue lac'otic ta xnich'nabtac ti Diose. Ta sventa ti Ch'ul Espíritu taje, xichi ta xic'opoj ta xiti'ine: “Jch'ul tot, Cajval.” 16Ti Ch'ul Espíritu taje ja' stuc ta xac' jna'tic ta jol co'ntontic ti xnich'nabotic xa ti Diose. 17Ti jech xnich'nabotic ti Diose, ta xquich'tic ec ti rextoil ti yaloj ono'ox ti Dios ta xaq'ue, ti co'ol ta xquich'tic xchi'uc ti Cristoe. Co'ol ta jtatic jlequilaltic xchi'uc Cristo mi co'ol ta xquich' jvocoltic xchi'uque. 18C'alal yacalotic ta vocol avi tana li'e, co'ol s'elan mu'yuc laj quich' jvocoltic c'alal ta jnoptic ti lequilal ti ta xvul ta loq'uel ti chapal sc'oplal ta xquich'tique. 19Scotol ti c'usitic meltsanbile, mu xa malabaj ta xa'iic ti vinajuc xch'a ta j'ech'el ti vo'otic xnich'nabotic ti Diose. 20Scotol ti c'usitic meltsanbile laj sta svocol, soc ta be. Ma'uc ta scoj stuc ti jech c'ot ta soquele, yu'un jech ayanem ta yo'nton ti Diose. Oy ono'ox sc'oplal ti ta xcom ta leque. 21Yu'un ta sta yorail ti ta xpaj ti svocolic ti jech ta xc'a'e, ti jech ta soque. Yu'un ta xich' slequilalic ec ti c'alal ja' o ta xich' slequilal yutsilal ti xnich'nabtac ti Diose. 22Scotol ti c'usitic meltsanbile, jna'tic lec ti oyic to ta vocole, ti co'ol s'elan jech c'u cha'al jun ants ti x'ajet c'alal ta svoq'ues ti yole. 23Ma'uc no'ox oyic ta vocol taje, ja' jech oyotic ec manchuc mi quich'ojtic ti Ch'ul Espíritue, ti ja' sliquebal svinajeb ti oy c'usi ta xijyac'botic ti Diose. Yo' ta xijc'ot ta bats'i xnich'nab ti Diose, yo' jech ta xjeltaj ti jbec'taltique, tsots vocol ta malael ta j'ech'el. 24Yu'un ti jech jch'unojtic ti ta xijcolotique, jech o xal ta jmalatic. Yan mi quilojtic xa ta jsatic ti c'usi ta jmalatique, paj sc'oplal ti ta to jmalatique. Yu'un ti buch'u laj xa yil ti c'usi ta smalae, mu xa c'usi yan ta smala. 25Mi ta to jmalatic ti c'usi mu'yuc quilojtique, ts'ico no'ox ava'i vocol ta smalael. 26Ti mu'yuc c'usi xu' cu'untique, jech ti Ch'ul Espíritue ta stic' sba ta scoltaelotic, ta c'opojel ti'inel ta stojol Dios ti c'alal ja' o ta jic' ti co'ntontique, ti mu stac' a'yeluc c'usi xu' ta xcaltique. 27Ti Dios ti yiloj co'ntontique, ta sna' lec ti c'usi ta sc'an ti Ch'ul Espíritue, yu'un ti Ch'ul Espíritue ja' ta sc'an ti c'usi oy ta yo'nton Dios ta sventa ti yu'untaque. 28Jna'tic lec, ti buch'utic c'ux ta xa'iic ti Diose, ti ic'bilic yu'un jech c'u cha'al oy ta yo'ntone, ja' sventa slequilalic scotol ti c'usi ta xc'ot ta pasele. 29Ti buch'utic vo'ne xa ono'ox ojtiquinbilic talel yu'un ti Diose, ta sliquebal ono'ox banomil yich'ojic ono'ox talel ti ta xc'otic jech chac c'u cha'al ti Xnich'one, yo' ta xc'ot ta banquilal yu'unic ti Xnich'on ta sventa ti c'u yepal tsobolotic ti c'otemic ta yits'inabtaque. 30Ti buch'utic jech sc'oplalic ta vo'ne yu'un ti Diose, laj yic' ta stojol. Ti buch'utic ic'bilic yu'une, laj staic ti lec x'ileique. Ti jech lec x'ileique, ac'batic yich'ic ti slequilal yutsilal stuque. 31¿C'usi xu' ta xcaltic un cha'e? Mi jech sva'anoj stec'anoj sba ti Dios ta jtojoltique, mu'yuc buch'u xu' ta xismacotic ta be. 32Ti jech mu'yuc laj sjalanbotic ti Xnich'on ti Diose, ti c'ajomal laj yac' ta milel ta sventa jcotoltique, ¿mi ja' xa la mu ta xijyac'botic ec scotol ti c'usi ta xac'be ti Xnich'one? 33¿Mi oy la buch'u xu' ta sa'bat smul ti buch'u t'ujbil yu'un ti Diose ti c'alal laj yal ta jamal ti Dios ti ch'abal xa ti smule? 34¿Mi oy la buch'u xu' ta xchapanbat smul ti c'alal cham ti Cristo ta sventae? Ma'uc no'ox un, yu'un cha'cuxiem xa, oy xa ta sbats'i c'ob ti Diose yo' ta sc'anbe vocol ta jtojoltic. 35¿Mi oy la buch'u xu' ta xisch'acotic loq'uel ta syail xc'uxul yo'nton ti Cristoe? ¿Mi yu'un la xu' yu'un ti vocol ta xvul ta loq'uele, ti ilbajinele, ti contrainele, ti vi'nale, ti ch'abal ti jc'u'tique, ti c'usi xi'bal sbae, ti lajel tubele? 36Yu'un xi ta xal ti ch'ul c'ope: “Ta aventa vo'ot ti chapal jc'oplalcutic scotol c'ac'al ti q'uelel ta jtojolcutic ti milele. Co'ol j'elancutic jech c'u cha'al chijetic ti macbil ta xbat ta smilobile.” 37Ta scotol taj une, tsalbil ta xc'ot cu'untic ta sventa ti Buch'u mu xijtuch' ta yo'ntone. 38Xi s'elan ma' ti c'otem lec ta co'nton ti mu'yuc c'usi xu' yu'un ta xch'acvan loq'uel ta sventa syail xc'uxul yo'nton ti Diose: mi ja'uc ti oy c'usi q'uelel ta jtojoltic ti li' cuxulotique, mi ja'uc ti lajel tubele, mi ja'uc ti ánjeletique, mi ja'uc ti pucujetic ti tsots xu' yu'unique, mi ja'uc ti c'usi xu' ta xc'ot ta jtojoltic avi tana li'e, mi ja'uc ti ta to xtale, 39mi ja'uc ti c'usi oy ta cajal toyole, mi ja'uc ti c'usi mu tabaj spajeb snatil oy ta banomile, mi junuc ta scotol ti c'usi laj smeltsan ti Diose. Ti jech laj yac' iluc syail xc'uxul yo'nton ti Dios ta sventa ti Jesucristo ti Cajvaltic cu'untique, laj ta alel ma' ti oy c'usi jtosuc ta xch'acvan loq'uel ta stojol ti Dios taje.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\