Tito 1

1Vu'un Pablo, yaj'abtelun ti Diose xchi'uc yajcholc'opun ti Jesucristoe. Tacbilun yu'un yo' jech ta xquic' talel ti buch'utic t'ujbilique, ti c'otuc ta yo'ntonic ta xch'unel ti Diose yo' jech ta xojtiquinic ti ja' melel ti c'usi jch'unojtique, 2ti ja' spatobil yo'ntonic ta stael xcuxlejalic sbatel osile. Ti Diose mu sna' sjut c'op, yu'un c'alal mu'yuc to ox meltsajem ti banomile, yaloj ono'ox ta xac' ti cuxlejale. 3Avi tana un, ti Dios ti ja' Jcoltavanej cu'untique, sta xa yorail yu'un ti laj yac' ta a'yiel ti sc'ope, ta sventa smantal stuc ti laj yac'bun cabtel ta yalele. 4Ta xajts'ibabot talel ti jvun li'e, Tito, ti co'ol s'elan jnich'onot ya'yel ta sventa ti co'ol c'otem ta co'ntontic ta xch'unele. Ta jc'an ti ac'o yac'bot ta atojol ti slamajemal yo'ntone, ti ac'o xc'uxubinote, ti ac'o yac'bot ti slequil yutsilal ti Jtotic Diose xchi'uc ti Cajvaltic Jesucristo Jcoltavanej cu'untique. 5Laj quictaot comel ta Creta banomil ti joyobtabil ta nabe yo' jech ta xachapan ti c'usi sc'an to chapanele, yo' ta xava'an jventainvanejetic ta jujun tsobobbail ti oy ta jujun jteclume jech c'u cha'al laj calbot ava'ie. 6Ti buch'u ta x'och ta jventainvaneje, ta sc'an ti lecuc ta q'uelel ti xcuxlejale yo' lecuc ti sc'oplale. Ta sc'an ti jun no'ox ti yajnile, ti jch'unolajeluc ti xnich'nabe yo' jech mu sa'bat smul ti ta sbisat ta jbaj-mantale. 7Yu'un ti buch'u ta x'och ta jventainvaneje ja' ta sbain ti c'usi ja' yu'un ti Diose. Jech o xal un, tsots sc'oplal ti lecuc ta q'uelel ti xcuxlejale, ti mu jbeluc ta c'ope, ti mu jtoyobbauque, ti ma'ucuc jun jyacubele, ti jun ti ma'ucuc jun jsa'letoe, ti ma'ucuc jun jyacvanej ta lo'lavanej ta stael ti staq'uine. 8Jun yajtunel ti Diose, sc'an ti oyuc yutsil slequil yo'nton ta xich' ta muc' ti yulo' ta xc'ot ta snae, jun vinic ti oyuc slequil yutsil ti c'usi ta spase, ti lecuc ti snopobil yu'une, ti tuc'uc yo'ntone, ti lecuc stuc'ulanoj sbae. 9Sc'an ti j'ech'eluc stsinanojuc yo'nton xchi'uc ti c'u s'elan laj yich' chanubtasele yo' jech xu' ta stsatsubtasbe yo'nton ti yan ta sventa ti lequil chanubtasele, yo' jech xu' ta stuq'uibtas ti buch'utic naca syanijesel no'ox yu'unic ti c'ope. 10Yu'un yepal no'ox oy ti jtoyobaetique, ti mu'yuc smelol ti c'usi ta xalique, ti tsots sc'oplal ta xa'i ti circuncisione, ti jech ta slo'laic ti jnaclej ta banomile. 11Taje, sc'an pajesel yo' ta xmac ti ye'ique, yu'un sbejel ta na ta syanijesbe sjol yo'ntonic ti c'alal mi ja'uc jutebuc oy stuq'uil ti c'u s'elan ta xchanubtasvanique, yu'un naca pas canal taq'uin ta sc'anic. 12Ti jun j'alc'op ti oy ono'ox ta Creta banomile, xi laj yalbe sc'oplal ti xchi'iltaque: “Ti cretaetique naca jutc'opetic, mu'yuc xch'ulel xa'i sbaic, lec xa'i ti ve'el uch' vo'e, toj ch'ajic xtoc un.” 13Ti jech laj yale, melel ono'ox un. Jech o xal tsots sc'oplal vulo ya'iic ta yalbel mantal yo' oyuc stuq'uil smelolic ti jech c'otem ta yo'ntonic ta xch'unel ti Cajvaltique, 14yo' mu xch'amic ti slo'il a'yej c'u s'elan ta xalic ti israeletique, yo' mu xch'ambeic smantal xtoc ti buch'utic laj xa svalopatinic comel ti bu ja' melele. 15Ti buch'u lec sjol yo'ntone lec ta xil scotol. Ti buch'u mu'yuc stuq'uil ti sjol yo'ntone, mu'yuc c'usi ta xc'ot ta xch'unel yu'un, mu'yuc c'usi lec ta xil, ja' ti soquem ono'ox ti sjol yo'ntone. 16Ta xalic ti xojtiquinic ti Diose. Ta scoj ti oy c'usi ta spasique, ta xvinaj ti mu meleluque. Yu'un xti'et sjolic, jbaj-mantaletic, mu xtojobic ta spasel mi jutebuc ti c'usi lec ta pasele.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\