1 Corintios 2

1Ja' yu'un quermanotac, c'alal c'ot jcholboxuc li c'usi snopoj Dios ti mu'yuc boch'o la sna'e, muc solel yanuc xa sba jc'op lic'opoj; muc yanuc xa sba jbijil la jpas. 2C'alal te jchi'inojoxuque, mu'yuc c'usi yan oy ta co'nton ta jpas; ja' no'ox oy ta co'nton chacalboxuc sc'oplal li Cristo ti icham ta cruze. 3C'alal te oyun ta atojolique, mu'yuc jtsatsal laj ca'ay. Linic ta xi'el. 4C'alal la jcholboxuc sc'op Diose, muc xajtijboxuc avo'ntonic ta sventa jc'op; muc ta sventauc sbijil cristiano la jpas. Ja' no'ox laj cac' ta ilel stsatsal Ch'ul Espíritu xchi'uc stsatsal li Diose. 5Ja' yu'un li xch'unojel avo'nton laj ataique muc ta sventauc sbijil cristiano; ja' ta sventa stsatsal stuc li Diose. 6Pero li boch'otic ch'iemic xa ta stojol Diose, le'e ta jc'opancutic ta sventa jbijilcutic, pero ma'uc bijilil sventa banamil; ma'uc ta sventa li banquilaletic li' ta banamil ti oy slajebe. 7Li vu'uncutique ja' ta xcalbecutic sc'oplal li bijilil ta sventa Dios ti mu'yuc boch'o la sna'e. Ja' li jun bijilil ti mucul to'oxe, ja' ti nopbil ono'ox yu'un Dios c'alal mu'yuc to'ox banamil ti ja' sventa jlequilaltic chc'ote. 8Me junuc banquilaletic li' ta banamil muc sna'ic ec. Ti lajuc sna'ique, muc sjoc'anic ta cruz Yajval lequilal ti jechuque. 9Yu'un jech ono'ox ts'ibabil ta sc'op Dios: “Mu'yuc boch'o yiloj, mu'yuc boch'o ya'yoj; me junuc cristiano mu'yuc boch'o xu' tsnop li c'usi chapal cu'un ta sventa li boch'otic chisc'anicune”, xi ts'ibabil. 10Pero li Diose laj xa yac' jna'cutic ta sventa li Ch'ul Espiritue. Yu'un li Ch'ul Espiritue sna'oj scotol. Yotquinoj c'alal to ta yut c'usi tsnop li Diose. 11¿Me oy boch'o sna'be c'u x'elan yo'nton li cristianoetique? ¿Me mu ja'uc no'ox sna' stuquic jujunic li c'usi oy ta yo'ntonique? Ja' no'ox jech ec, mu'yuc boch'o sna'be c'usi oy ta yo'nton li Diose. Ja' no'ox sna' stuc li Espíritu yu'un Diose. 12Li vu'utique ma'uc laj quich'tic li espíritu li' ta banamile. Ja' quich'ojtic li Espíritu liquem tal ta stojol Diose, yu'un jech ac'o jna'tic li c'usi snopoj Dios chijyac'butique. 13Ja' yu'un c'alal chcalbecutic sc'oplal li c'usi snopoj Diose, ma'uc jech chic'opojcutic jech chac c'u cha'al chchanubtasvanic ta sventa sbijilic li cristianoetique. Ja' chcalcutic c'usi chixchanubtasuncutic li Ch'ul Espiritue. Yu'un li boch'o ventainbil yo'ntonic yu'un Ch'ul Espiritue ja' chcac'becutic sna'ic li c'usi ja' sventa Espiritue. 14Yan li boch'o tojol cristianoetic no'oxe mu xc'ot ta yo'ntonic c'alal chcalbecutic li c'usitic ja' sventa Espíritu yu'un Diose. Bol lo'il no'ox cha'yic, yu'un mu xa'ibeic o smelol, yu'un tsc'an lec nopel ta sventa Ch'ul Espíritu. 15Yu'un li boch'o ventainbil yo'nton yu'un Ch'ul Espiritue sna' lec yotquinel scotol, pero li stuque mu xu' ch-otquinbat c'u x'elan yo'nton. 16Yu'un jech ts'ibabil ta sc'op Dios: “¿Boch'o xotquinbe c'usi oy ta sjol li Cajvaltique? ¿Boch'o xu' ta xchanubtas?”, xi ts'ibabil. Pero li vu'utique ja' xa quich'ojbetic sjol yo'nton li Cristoe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\