1 San Juan 1

1Ta jts'ibaboxuc tal ava'yic sc'oplal li Boch'o te ono'ox oy ta sliquebal banamile, yu'un laj ca'ibecutic sc'op, laj quil ta jsat jtuccutic, la jq'uelcutic lec, xchi'uc la jpic ta jc'obcutic. Ja' li Boch'o sventainoj cuxlejale. 2Li Cuxlejale laj xa yac' sba ta otquinel; laj quilcutic li vu'uncutique, ja' yu'un ta xcalbecutic sc'oplal. Ta xcalcutic ava'yic c'u x'elan li Boch'o sventainoj cuxlejal sbatel osile. Te ono'ox xchi'uc sbaic xchi'uc li Jtotic Diose. Laj xa yac' sba ta ilel ta jtojolcutic. 3Jech ta xcalcutic ava'yic li c'usi laj quilcutique xchi'uc li c'usi laj ca'icutique, yu'un jech chijpasutic ta jun, jech chac c'u cha'al jun oyuncutic xchi'uc li Jtotic Diose xchi'uc li Xnich'one, ja' li Jesucristoe. 4Ja' yu'un ta jts'ibabotcutic tal li'i, yu'un jech co'ol xcuxet no'ox co'ntontic. 5Li'i ja' li sc'op Jesucristo laj yalbuncutique, jech ta xcalcutic ava'yic ec. Li Diose ja' luz, me jutuc mu'yuc ic' osil ta stojol. 6Me ta xcaltic ti jun xa oyutic jchi'uctic Diose, pero me te to chijxanovutic ta ic' osile, chij'epalc'opojutic, yu'un mu ja'uc ta jpasilantic li c'usi melele. 7Yan me chijxanovutic ta sac osil jech chac c'u cha'al oy ta sac osil stuque, ta melel jun chijc'ot ta jcotoltic; chispocbutic loq'uel scotol jmultic ta xch'ich'al Xnich'on, ja' li Jesuse. 8Me ta xcaltic ti mu'yuc jmultique, ta jlo'la jba jtuctic; mu'yuc to ta co'ntontic li c'usi melele. 9Yan me jamal chcalbetic Dios li jmultique, chispasbutic perdón, chispocbutic loq'uel scotol sbolil co'ntontic. Yu'un li stuque tuc' yo'nton, melel c'usi chal. 10Me chcaltic ti mu'yuc jmultic oe, ja' ta jcuytic ta j'epalc'op li Diose; yu'un mu'yuc to ta co'ntontic li sc'ope.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\