1 San Juan 2

1Jnich'nabtac, ti jech ta jts'ibaboxuc tal li'i, yu'un jech mu xasa' amulic. Yan me oy boch'o ta sta smule, oy boch'o chc'opoj cu'untic ta stojol li Jtotic Diose, ja' li Cajvaltic Jesucristoe ti tuc' yo'ntone. 2Yu'un ja' laj yac' sba ta milbil matanal sventa la stojbutic jmultic. Mu ja'uc no'ox vu'utic ti la stojbutic jmultique; ja' smul scotol cristianoetic ta sbejel banamil la stojbe. 3Me ta jch'unbetic li smantaltac Diose, jech ta jna'tic o ti xcotquintic xae. 4Pero me oy boch'o jech ta xal: “Vu'une xcotquin xa li Diose”, me xie, pero me mu xch'unbe smantaltaque, ja' j'epalc'op; mu'yuc ta yo'nton li c'usi melele. 5Yan li boch'o ta xch'unbe sc'ope, ta melel oy xa ta yo'nton li c'anvanej ta sventa Diose, jech ta jna'tic o ti jun xa oyutic jchi'uctic li Diose. 6Li boch'otic chalic ti jun xa oyic xchi'uc Diose, ac'o me spas jech chac c'u cha'al la spas li Cajvaltic Jesucristoe. 7Vo'oxuc ti lec jc'anojoxuque, muc ach' mantaluc ta jts'ibaboxuc tal li'i. Ja' ono'ox li mantal la'albatic ta sliquebale; ja' li vo'one mantal ti ava'yojic ono'oxe. 8Pero li c'usi ta jts'ibaboxuc li'i ja' ach' mantal ta xc'ot avu'unic. Chvinaj ta sventa Cristo ti ja' melele, xchi'uc chvinaj ta aventaic ec li vo'oxuque. Yu'un ta xjelov xa batel li ic' osile; ja' xa xojoban tal li sac osile. 9Me oy boch'o ta xal ti oy xa ta sac osile, pero me xti'et yo'nton yu'un xchi'ile, te to oy ta ic' osil. 10Yan li boch'o lec sc'anoj xchi'ile, oy xa ta sac osil; mu'yuc xa ta yo'nton li c'usi sventa tsta o smule. 11Yan li boch'o xti'et yo'nton yu'un xchi'ile, te to oy ta ic' osil. Te to chanov ta ic' osil, jech mu sna' bu chbat, yu'un ma'sat c'otem yu'un li ic' osile. 12Jnich'nabtac, ta jts'ibaboxuc tal li'i, yu'un pasbiloxuc xa perdón yu'un amulic ta sventa li Jesucristoe. 13Totil me'iletic, ta jts'ibaboxuc tal li'i yu'un laj xa avotquinic li Boch'o te ono'ox oy o ta sliquebale. Querem tsebetic, ta jts'ibaboxuc tal li'i, yu'un laj xa atsalic li pucuje. 14Jnich'nabtac, ta jts'ibaboxuc tal li'i, yu'un laj xa avotquinic li Jtotic Diose. Totil me'iletic, ta jts'ibaboxuc tal li'i, yu'un laj xa avotquinic li Boch'o te ono'ox oy ta sliquebale. Querem tsebetic, ta jts'ibaboxuc tal li'i, yu'un oy xa lec stsatsal avo'ntonic, xchi'uc oy xa ta avo'ntonic li sc'op Diose, xchi'uc laj xa atsalic li pucuje. 15Mu me xbat avo'ntonic yu'un li c'usi sventa banamile xchi'uc li c'usitic chopol oy ta banamile. Li boch'o ja' batem yo'nton ta sventa banamile, ja' mu'yuc sc'anoj o li Jtotic Diose. 16Yu'un scotol li c'usitic oy li' ta banamile, ja' li c'usi chopol tsc'an jbec'taltique, li c'usi tsc'upin jsatique, li toybail ta sventa c'ulejalile, le'e ma'uc te liquem tal ta stojol li Jtotic Diose; ja' sventa no'ox banamil. 17Pero li banamile xchi'uc li c'usi chac' batuc co'ntontic yu'une, ta ono'ox xlaj; yan li boch'o ja' tspasilan c'usi tsc'an yo'nton Diose ja' ta xcuxi sbatel osil. 18Jnich'nabtac, ja' xa slajebal c'ac'al. Ava'yojic ti ta ono'ox xtal li yajcontra Cristoe. Li' ta orae oy xa ep li yajcontra Cristoe. Jech ta jna'tic o ti ja' xa slajebal c'ac'ale. 19Ja' li' iliquic ta jtojoltic, pero ta melel mu ja'uc ono'ox jch'unolajeletic; ti ja'uc jch'unolajeletique, li' jchi'uctic o ti jechuque. Ti jech ic'ot ta pasele ja' svinajeb ti mu ja'uc ono'ox jch'unolajeletique. 20Li vo'oxuque laj xa yac'boxuc avich'ic Ch'ul Espíritu li Boch'o mu'yuc smule, jech voc'biloxuc xa lacomic, jech acotolic xa oy abijilic. 21Ti ta jts'ibaboxuc tal li'i, ma'uc yu'un mu to xavotquinic li c'usi melele, yu'un xavotquinic xa. Jech xana'ic ti mu xloc' epalc'op ta sventa li c'usi melele. 22Li boch'o j'epalc'op ta xc'ote ja' li boch'o ta xal ti mu ja'uc Cristo li Jesuse. Le'e ja' yajcontra Cristo, yu'un mu xch'unic li Totile xchi'uc li Nich'onile. 23Li boch'o chalic ti mu ja'uc Xnich'on Dios li Jesuse, mu xich'ic ta muc' noxtoc li Totile. Yan li boch'o jamal chal ti ja' Xnich'on Dios li Jesuse, yu'un yich'ojic ta muc' noxtoc li Totile. 24Li vo'oxuque, j'ech'el me te oyuc o ta avo'ntonic li sc'op Dios laj ava'yic ta sliquebale. Me j'ech'el te oy ta avo'ntonic li sc'op Dios laj ava'yic ta sliquebale, jech j'ech'el te oy o ta atojolic ec li Nich'onile xchi'uc li Totile. 25Li Cajvaltic Jesucristoe laj yal ti oy c'usi chijyac'butique, ja' li cuxlejal sbatel osile. 26Ti jech ta jts'ibaboxuc tale, ja' ta sventa ti oy boch'otic tsc'an ta slo'laoxuque. 27Pero li vo'oxuque, te oy o ta atojolic li Ch'ul Espíritu ti laj yac'boxuc Cristoe, jech voc'biloxuc xa o yu'un, jech mu xa persauc oy boch'o yan ta xchanubtasoxuc. Ja' xa stuc Ch'ul Espíritu ta xac' ana'ic scotol; puru melelic c'usi chal, mu epalc'opuc. Te me oyanic o ta stojol li Cristoe, jech chac c'u cha'al la xchanubtasoxuc li Ch'ul Espiritue. 28Jnich'nabtac, li' ta orae j'ech'el me te oyanic o ta stojol li Cristoe, yu'un jech jun co'ntontic, jech mu xijq'uexov ta stojol ti c'alal chvul ta loq'uele. 29Yu'un xana'ic xa ti tuc' yo'nton stuc li Cristoe, jech tsc'an chana'ic noxtoc ti ja' xnich'nab Dios scotol li boch'otic tuc' c'usitic ta spasique.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\