1 San Juan 5

1Scotol li boch'o ta xch'un ti ja' Cristo li Jesuse, ja' xa xnich'nab Dios. Li boch'o lec sc'anoj li Stote, lec sc'anojbe noxtoc li yantic xnich'nabe. 2Me ta jc'anbetic xnich'nabtac li Diose, ja' svinajeb ti jc'anojtic li Diose xchi'uc ti ta jch'unbetic smantaltaque. 3Me jc'anojtic o li Diose, ta jch'unbetic li smantaltaque. Mu'yuc tsots ta ch'unbel chca'itic li smantaltaque. 4Yu'un scotol li boch'o ja' xa xnich'nabtaque tstsal yu'unic li c'usi sventa banamile. Li xch'unojel co'ntontique ja' chac' vu'uc cu'untic stsalel li c'usitic sventa banamile. 5Li boch'o ta xch'un ti ja' Xnich'on Dios li Jesuse, tstsal yu'un li c'usitic sventa banamile. 6Li Jesucristoe oy svinajeb ti ja' Xnich'on Diose, ja' ti c'alal laj yich' vo'e xchi'uc ti la smal xch'ich'ale. Ma'uc no'ox ti c'alal laj yich' vo'e, ja' te ivinaj noxtoc ti c'alal la smal xch'ich'ale. Ja' jech chalbe sc'oplal ec li Ch'ul Espiritue, xchi'uc ja' melel c'usi chal. 7Li oxib li'i ja' svinajeb ic'otic: 8Ja' li Ch'ul Espiritue, li vo'e, xchi'uc li ch'ich'e. Li oxibique jun no'ox c'usi chalic. 9C'alal oy c'usi chalic cristianoetic ti chalic ti ta melel yilojique, ta jch'untic. Pero li c'usi chal ta jamal sc'op Diose ech'em to tsots sc'oplal, yu'un yaloj ta jamal ti ja' Xnich'on li Jesuse. 10Li boch'otic ta xch'un li Xnich'on Diose, yu'un oy ta yo'ntonic li sc'oplal albil ti ja' Xnich'on Dios li Jesuse. Li boch'o mu xch'un c'usi yaloj Diose ja' j'epalc'op chc'ot yu'un li Diose, yu'un mu xch'un li c'usi yaloj ta sventa Xnich'one. 11Li c'usi yaloj Diose ja' li'i: Ja' ti chijyac'butic cuxlejal sventa sbatel osile. Li cuxlejal sventa sbatel osile ja' te oy ta stojol li Xnich'one. 12Li boch'o xch'unoj ti ja' Xnich'on Diose, oy xa xcuxlejal sventa sbatel osil. Yan li boch'o mu'yuc c'otem ta yo'nton li Xnich'on Diose, mu'yuc xcuxlejal sventa sbatel osil. 13Vo'oxuc ti ach'unojic xa li Xnich'on Diose, la jts'ibaboxuc tal li'i, yu'un jech ac'o ana'ic ti oy xa acuxlejalic sventa sbatel osile. 14Jtaoj xa spatubil co'ntontic ta stojol li Diose, jech c'alal oy c'usi ta jc'anbetic jech chac c'u cha'al tsc'an stuque, ta jna'tic ti ta xa'ay jc'optique. 15Me ta jna'tic ti chiya'ibutic jc'optique, ta jna'tic noxtoc ti ta jtatic xa li c'usi ta jc'anbetique. 16Me ta xquiltic ti oy jchi'iltic ta spasilan c'usi chopol ti ma'uc to sventa ch'ayele, ja' sc'an ta jc'opanbetic Dios ta stojol, jech ch-ac'bat xcuxlejal yu'un Dios me ma'uc to sventa ch'ayel li mulil tspase. Yu'un oy mulil ti ja' sventa ch'ayele. Ta sventa le'e, mu'yuc chacalboxuc ti ac'o ac'opanbeic Dios ta stojole. 17Scotol li c'usitic chopole ja' mulil ono'ox. Pero oy mulil ti mu ja'uc sventa ch'ayele. 18Li boch'otic stotinojic xa li Diose, ta jna'tic ti mu xa teuc tsa'ilan o smulique. Yu'un li Xnich'on Diose chchabi li xnich'nabe, jech mu xpicatic yu'un li pucuje. 19Ta jna'tic ti xnich'nabutic xa li Diose, xchi'uc ti oyic ta sc'ob pucuj scotol li yan cristianoetic li' ta banamile. 20Ta jna'tic noxtoc ti i'ay ta banamil li Xnich'on Diose, laj yac'butic jbijiltic sventa ac'o cotquintic li bats'i Dios ta melele. Jun me ac'o oyuticuc o jchi'uctic li Boch'o ta melel ja' stuc oe, ja' li Jesucristo Xnich'on Diose. Le'e ja' bats'i Dios ta melel; ja' Cuxlejal sventa sbatel osil. 21Jnich'nabtac, q'uelo me abaic ta sventa li sloc'obal c'usitic cuybilic ta Diose.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\