1 Tesalonicenses 1

1Vu'un Pabloun, jchi'uc Silas, jchi'uc Timoteo, ta jc'opanotcutic tal ta carta, vo'oxuc li steclumaloxuc Cristo te ta lum Tesalonicae ti oyoxuc xa ta stojol li Dios Totile xchi'uc li Cajvaltic Jesucristoe. Ac'o xc'uxubinoxuc, ac'o spasboxuc o ta jun avo'ntonic li Diose. 2Scotol ora ta jtojbecutic ta vocol Dios ta aventaic. Mu'yuc bu chach'ay ta co'ntoncutic ti c'alal ta jc'opancutic Diose. 3Scotol ora ta jna'cutic ta stojol Jtotic Dios li avabtelic ta sventa xch'unojel avo'ntonique, xchi'uc li c'usi chapasic ta sventa chac'anvanique, xchi'uc ti oy stsatsal avo'ntonic ta sventa ti chamalaic li Cajvaltic Jesucristoe. 4Quermanotac, vo'oxuc ti c'anbiloxuc yu'un Diose, xcotquincutic ti ta melel t'ujbiloxuc yu'un Diose. 5Yu'un c'alal la jcholcutic ava'yic li Lequil A'yeje, muc tojol c'opuc no'ox laj ava'yic. Oy lec stsatsal laj ava'yic, xchi'uc i'abtej ta avo'ntonic li Ch'ul Espiritue; ic'ot ta avo'ntonic ti ta melel ja' sc'op Diose. Laj avilic c'u xi'elancutic ti c'alal te oyuncutic ta atojolique, ti ja' no'ox oy ta co'ntoncutic ac'o ataic lequilal li vo'oxuque. 6Jech ja' laj achanbun co'ntoncutic ec li vo'oxuque, xchi'uc laj achanbeic yo'nton li Cajvaltique. Xcuxet no'ox avo'ntonic ta sventa Ch'ul EspĂ­ritu laj ach'unic li sc'op Diose, ac'o me ep avocolic. 7Ja' yu'un vo'oxuc laj avaq'uic ta ilel c'usi lec ta pasel ta stojol scotol li jch'unolajeletic te ta Macedonia banamile xchi'uc li' ta Acaya banamile. 8Vo'oxuc ta aventaic ipuc batel li sc'op Cajvaltique, ma'uc no'ox te ta Macedonia xchi'uc li' ta Acaya. Ta buyuc xa no'ox ipuc batel ti oy lec xch'unojel avo'ntonic ta stojol Diose. Jech mu xa persauc oy c'usi chcalcutic li vu'uncutique. 9Yu'un stuquic xa chalic c'u x'elan laj avich'uncutic ta muc' ti c'alal lic'otcutic te ta atojolique, xchi'uc ti laj acomtsanic yich'el ta muc' li c'usitic cuybilic ta diose, ti ja' latalic ta stojol li bats'i cuxul Diose, ti ja' xa chatunic yu'une. 10Xchi'uc chalic noxtoc ti jun avo'nton chamalaic tsut tal ta vinajel li Xnich'on Dios ti la xcha'cuxes loq'uel ta smuquinale, ja' li Jesuse. Ja' li boch'o la scoltautic ti c'u cha'al mu xijbat ta tojob mulil ti li' to jmacojtic batele.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\