1 Timoteo 3

1Ja' melel li c'op chacalbot li'i: Me oy boch'o tsc'an ta x'och ta jq'uelvanej yu'un jcholc'opetique, ja' jun lequil abtel tsc'an tspas. 2Ja' yu'un li boch'o ta x'och ta jq'uelvanej yu'un jcholc'opetique, tsc'an lec sc'oplal, tsc'an jun no'ox yajnil, lec stalel, lec srazón, oy lec smelol c'u x'elan oy, ch-ic'van ochel ta sna, lec sna' xchanubtasvan. 3Tsc'an mu xyacub, mu sa'ilan c'op, tsc'an lec no'ox yo'nton. Tsc'an oy lec smuc'ul yo'nton, xchi'uc mu ja'uc chbat yo'nton yu'un taq'uin. 4Tsc'an sna' lec sventainel sna; tsc'an chchanubtas lec ta xch'unel mantal li xnich'nabe xchi'uc ti lec chbat stalelique. 5Yu'un me mu sna' sventainel sna stuque, ¿c'u x'elan xu' yu'un tsventain li jch'unolajeletic yu'un Diose? 6Tsc'an mu ach' jch'unolajeluc ch-och, yu'un naca me stoy sba, naca me bat stoj smul jech chac c'u cha'al li pucuje. 7Jech noxtoc tsc'an lec sc'oplal yu'un li boch'otic mu ja'uc jch'unolajele, yu'un jech mu xyal ta q'uexlal, jech mu x'och ta syoc li pucuje. 8Jech noxtoc li boch'o ta x'och ta yajcoltaubbail jcholc'opetique tsc'an lec sc'oplalic, tsc'an melel c'usi chalic, tsc'an mu xyacubic, xchi'uc tsc'an mu xmucul sativanic ta sventa c'u x'elan tstsob sc'ulejalic. 9Tsc'an j'ech'el chch'unic o li c'usi melel laj yac' jna'tic Diose, ti mu me c'usi yan snop ta sjol ta yo'ntonique. 10Tsc'an ba'yuc ta xich'ic q'uelbel yabtelic ec. Me lec chbat yu'unique, xu' ta xcomic ta yajcoltaubbail jcholc'opetic. 11Ja' no'ox jech ec li antsetique tsc'an lec sc'oplalic, tsc'an mu slo'ilta xchi'ilic, tsc'an tsq'uel sbaic lec, xchi'uc tsc'an lec sc'oplalic ta sventa scotol. 12Li boch'o ch-och ta yajcoltaubbail jcholc'opetique tsc'an jun no'ox yajnil, xchi'uc tsc'an sna' lec sventainel xnich'nab xchi'uc sna. 13Yu'un me lec tspas yabtelic li yajcoltaubbail jcholc'opetique, lec ich'bilic ta muc', lec sc'oplalic. Jech tsta lec stsatsal yo'ntonic ta sventa ti xch'unojic Cajvaltic Jesucristoe. 14Ta jc'an ta xtal jq'uelot ta ora no'ox, pero ta jts'ibabot tal li'i, 15yu'un naca me lijalij to, yu'un jech chana' c'u x'elan ac'o spasic ta stojol Dios li jch'unolajeletique, ja' li steclumal cuxul Diose, yu'un ja' yoyal; ja' snacleb c'otem li c'usi melele. 16Yu'un jbel sc'oplal toj yan to sba smuc'ul li c'usi melel la jch'untique: Ja' li sc'oplal li Boch'o laj yac' sba ta ilel ta jtojoltic xchi'uc sbec'tale, ivinaj ta sventa Ch'ul Espíritu ti tuc' yo'ntone; i'ilat yu'un j'almantaletic. Ipucbat batel sc'oplal ta yantic banamil; laj yich' ch'unel li' ta banamil, xchi'uc laj yich' iq'uel muyel ta lequilal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\