1 Timoteo 4

1Pero li Ch'ul Espiritue jamal yaloj ti oy boch'otic ta scomtsanic xch'unel Dios c'alal po'ot slajebal c'ac'ale, yu'un ja' lec cha'yic xch'unbel sc'op li jlo'lavanejetique xchi'uc li chanubtasel liquem ta sventa pucuje. 2Ja' no'ox yabtel ta smaquic satil, ta x'epalc'opojic. Ja' xa jech oy sjol yo'ntonic jech chac c'u cha'al yav sc'aq'uemal li boch'o ac'bil smarcail ta c'ac'al taq'uine. 3Ta xalic ti mu xu' chijnupinutique. Ta xalic noxtoc ti oy ve'liletic mu xu' ta jtuntique. Pero li ve'lile pasbil yu'un Dios ta sventa li boch'o xch'unojique ti xotquinic xa c'usi melele. Xu' ta stunesic. Ac'o stojbeic ta vocol li Diose. 4Yu'un scotol li c'usitic spasoj Diose toj lec, jech mu lecuc me ta jbajtique. Ja' no'ox tsc'an ta jtojbetic ta vocol Dios ti c'alal ta jve'tique. 5Yu'un ta sc'op no'ox Dios, xchi'uc ta sc'opanel Dios lecubtasbil ta xcom. 6Me jech chachanubtas li jch'unolajeletique, lequil yajtunelot Cristo Jesús chac'ot. Ja' ave'elinoj lec li sc'op Diose xchi'uc li lequil chanubtasel ach'unoj ta sjunul avo'ntone. 7Yan li poco' lo'iletic ti mu'yuc stue, ti sventa no'ox banamile, mu me xatuc'ulan. Ja' nopeso aba ta yich'el ta muc' li Diose. 8Li boch'o ta snopes sbec'tal ta jchopuc tajimole, lec ta xtun ta sventa jaychopuc no'ox. Yan li boch'o ta snopes sba ta yich'el ta muc' Diose, ja' chtun ta sventa scotol. Oy c'usi ta jtatic yu'un ta sventa jcuxlejaltic li' ta ora xchi'uc ta sventa sbatel osil. 9Ja' melel li c'op li'i; tsc'an ac'o yich' ch'unel. 10Ja' yu'un chij'abtejutic xchi'uc ta jts'ictic li vocole. Yu'un ja' jpatoj co'ntontic ta stojol li cuxul Diose, ja' li Jcoltavanej yu'un scotol cristianoetique, pero ja' ech'em ta xcoltaatic li boch'otic xch'unojique. 11Li c'usi laj calbote, ja' me jech xavalbe ya'yic; ja' me jech xachanubtas li jch'unolajeletique. 12Mu me boch'o xavac' slabanot ta sventa ti queremot toe. Ac'o ta ilel ta stojol jch'unolajeletic ta sventa c'u x'elan chac'opoj, ta sventa atalel, ta sventa chac'uxubinvan, ta sventa xch'unojel avo'nton, xchi'uc ta sventa ti tuc' c'usi chapase. 13Vo'ot oy ta aventa chavaptabe ya'yic sc'op Dios li jch'unolajeletique. Vo'ot xatsatsubtasbe yo'ntonic, vo'ot xachanubtas ja' to ti c'alal chitale. 14Mu me xavixtan li avabtel la'ac'bat c'alal laj yac' sc'ob ta ajol li jcholc'opetique, yu'un jech i'ac'bat sna'ic yu'un Dios li c'usi laj yalic ta aventae. 15Scotol le'e ja' me te oyuc o avo'nton yu'un; ja' me ac'o o ta avo'nton, yu'un jech chil scotolic ti lec chbat avu'une. 16Q'uelo me aba atuc, xchi'uc q'uelo me lec ti c'u x'elan chachanubtasvane. Ja' me te oyuc o ta avo'nton scotol li c'usitic laj calbote. Me jech chapase, chacol li vo'ote xchi'uc li boch'otic ta xa'ibot ac'ope.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\