2 Corintios 12

1¿C'usi ta jtatic o me ta jtoy jbatique? Ta melel mu'yuc c'usi ta jtatic. Pero ta jc'an chacalboxuc ava'yic c'usi toj lec laj yac' ta ilel, c'usi laj yac' ta otquinel li Cajvaltique. 2Oy xa ta xchanlajunebal (14) jabil xcotquin lec ti oy jun vinic yich'oj ta muc' Cristoe, i'ic'at muyel ta mero yutil vinajel. Mu jna' me i'ic'at muyel xchi'uc sbec'tal, o me mo'oj. Ja' sna' stuc li Diose. 3- 4Ta jna' lec ti i'ic'at muyel c'alal to ta lequilale, pero mu jna' me xchi'uc sbec'tal, o me mo'oj. Ja' no'ox sna' stuc li Diose. Oy c'usi toj lec laj ya'ay tal, pero mu xu' yu'un chal jun cristiano. 5Xu' ta jtoy jba o ya'yel ta sventa ti jech ic'ot ta pasele. Pero ta jtuque mu'yuc c'usi xu' ta jtoy jba o; ja' no'ox chcal ti mu'yuc c'usi xu' cu'une. 6Pero me ta jc'an ta jtoy jbae, muc ta sventauc no'ox jbolil, yu'un melel li c'usi chcale. Pero ta jpajes jba, yu'un naca me oy boch'o tsnop ti ech'em to xu' cu'un jech chac c'u cha'al yilojicune xchi'uc jech chac c'u cha'al ya'yojique. 7Pero ti c'u cha'al muc toj muc'uc chcac' jba ta sventa li c'usi toj jun yutsil li'ac'bat quile, jech li'ac'bat tsots vocol ta jbec'tal. Ja' yabtejeb li banquilal pucuje; ja' laj yilbajinun. Ti jech ic'ot ta pasele, yu'un jech mu ech'emuc muc' chic'ot. 8Oxib velta xivocolet ta stojol Cajvaltic, yu'un ac'o sloq'uesbun li jvocole. 9Pero li Cajvaltique jech laj yalbun: “Xu' no'ox avu'un ta sventa li coltael chacac'bote. Ta sventa ti mu'yuc tsotsote, ja' jech xu' chbat vinajuc o lec li jvu'ele”, xiyutun. Jech xcuxet no'ox co'nton ti mu'yuc jtsatsale, yu'un jech li' chcom o ta jtojol svu'el li Cristoe. 10Ja' yu'un, ta sventa ti c'uxun ta yo'nton li Cristoe, jech xcuxet no'ox co'nton ti mu'yuc c'usi xu' cu'une, ac'o me chquich' labanel, me mu'yuc c'usi oy cu'un, me chquich' uts'intael, me toj ep jvocol ta sventa li Cristoe. Ta sventa ti mu'yuc jtsatsale, ja' oy lec jtsatsal; ep c'usi xu' cu'un. 11Laj xa jpas jba ta bol ec, yu'un la jtoy jba. Pero vo'oxuc laj asujicun ti jech ta jpase, yu'un sc'oplal vo'oxuc chavalbicun lec jc'oplal. Muc vu'ucun toj biq'uitun yu'unic li muc'tiquil yajtacbolaltac Jesús avich'ojic ta muq'ue, ac'o me ta melel mu'yuc c'usi xu' cu'un ta jtuc no'ox. 12Yu'un li vu'une ta smuc'ul co'nton laj cac' lec ta ilel ta atojolic ti vu'un yajtacbolalun Jesuse. Ma'uc no'ox laj cac' ta ilel ta sventa cabtel; la jpasbe ep sq'uelubil stsatsal Dios noxtoc, jech ivinaj ti vu'un yajtacbolalun Cristo ta melele. 13¿Me oy bu vo'oxuc muc xaquich'oxuc lec ta muc' jech chac c'u cha'al la jpasbeic li yantic steclumal Cristoe? Ta melel ja' no'ox vo'oxuc ti mu'yuc xacac'boxuc ol avicatsic c'alal li'abtej ta atojolique. Pasbicun perdón ta sventa le'e. 14A'yo ava'yic, chapalun xa sventa chtal jq'ueloxuc yoxibal velta. Jech co'nton o ti mu'yuc chcac' avocolic ta sventa c'usi chtun cu'une. Yu'un ma'uc chtal jsa' c'usi oy avu'unic; ja' vo'oxuc atuquic chtal jsa'oxuc. Yu'un ma'uc nich'naletic tsa'be c'usi chtun yu'un li stot sme'ique; ja' totil me'il tsa'be c'usi chtun yu'un li yol xnich'onique. 15Li vu'une scotol co'nton xu' ta jlajes jba ta aventaic, ac'o me te chlaj o c'alal ta jbec'tal ta sventa alequilalic li vo'oxuque, yu'un bats'i ech'em jc'anojoxuc, ac'o me jutuc c'anbilun li vu'une. 16Li vu'une mu'yuc xacac'boxuc ol avicatsic, pero oy bu chavalic ti toj manyaun, ti lec jna' c'u x'elan la jlo'laoxuc ta mucule. 17¿Me chanopic ti ja' te la jlo'laoxuc o ta sventa junuc li quermanotic la jtac tal ta atojolique? 18La jc'anbe vocol Tito ti ac'o tal scoltaoxuque, pero laj cac'be xchi'in tal jun quermanotic. ¿Me chanopic ti ja' la spas manya li Titoe? ¿Me mu xana'ic ti co'ol co'ntoncutic, ti co'ol c'usi ta jnop jchi'uque? 19¿Me chanopic noxtoc ti yu'un ta jpoj jbacutic ti jech chcale? Li vu'uncutique ta stojol Dios xchi'uc ta stojol Cristo chic'opojcutic. Scotol li c'usi laj calboxuc, vo'oxuc ti lec jc'anojoxuque, ja' sventa ac'o tsatsubanic ta stojol Dios. 20Yu'un ja' chixi' me mu jechuc chc'ot jtaoxuc jech chac c'u cha'al ta jc'ane, yu'un mu jechuc chavilicun ec jech chac c'u cha'al chac'anique. Ja' chcat co'nton me yoquel chacontrain abaic, me chati'-o'nta abaic, me chavilinta abaic, me chavoq'uilan abaic, me chasa'ilanbe aba amulic, me chalo'ilta abaic, me chatoy abaic, xchi'uc me solel mu'yuc amelol ajamic chc'ot jtaoxuque. 21C'alal chic'ot ta atojolique, chcat co'nton me chac' q'uexovcun avu'unic li Diose, xchi'uc me persa chc'ot coc'ta li boch'otic vo'one ono'ox lic sa' tal smulique, me yoquel mu'yuc sutesoj o yo'ntonic ta sventa li c'usitic chopole, me mu'yuc scomtsanojic o li mulivajele xchi'uc li c'usitic tsc'an sbec'talique.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\