2 Corintios 4

1Ja' yu'un mu xchibaj co'ntoncutic ta xcholel, yu'un ja' cabtel laj yac'buncutic Dios ta sventa ti toj ep la xc'uxubinuncutique. 2Jech ta jipcutic comel li c'usi mucul ta pasel ti q'uexlal sbae. Mu'yuc ta jtunes jbijilcutic sventa chilo'lavancutic; mu'yuc ta jyanijescutic li sc'op Diose. Ja' no'ox chcalcutic li c'usi melele, yu'un jech chcac'becutic yil scotol cristianoetic ti ja' melel c'usi chcalcutique, yu'un ta stojol Dios ta jpascutic jech. 3Me mu xc'ot ta yo'nton cristianoetic li Lequil A'yej ta jcholcutique, yu'un ja' li boch'o ch'ayel chbatique, ja' yu'un macal yo'nton cha'yic. 4Ti jech mu xch'unique, yu'un ja' macbil yo'ntonic yu'un li yajval banamile. Yu'un jech mu x'och xojobal ta stojolic li Lequil A'yej ta sventa li Jesucristo ti jun oyic xchi'uc Diose. 5Yu'un muc jc'oplaluc jtucutic ta jcholcutic. Ja' sc'oplal stuc li Jesucristoe, ja' li Cajvaltique. Li vu'uncutique ja' no'ox chituncutic avu'unic ta sventa li Jesuse. 6Yu'un li Dios ti laj yal ac'o oyuc sac osil c'alal ic' to'ox osile, ja' laj yal noxtoc ti ac'o oyuc sac osil ta co'ntontique. Yu'un jech ac'o cotquintic c'u x'elan xojobal Dios ta jtojoltic ta sventa li Jesucristoe. 7Li jc'ulejaltic ac'bilutique quich'ojtic li' ta jbec'taltic ti pasbil no'ox ta lum jech chac cha'al bine, yu'un jech ac'o vinajuc ti toj yan sba svu'el stuc li Diose, ti muc ta jtsatsaluc jtuctic ti jech ic'ot ta pasele. 8Ja' yu'un, ac'o me oy ep ta chop vocol chca'icutic ta jujujot, pero mu teuc tsalbil chicomcutic o. Ac'o me ep chlo'ilaj co'ntoncutic, pero mu teuc chiyalubtasuncutic o. 9Ac'o me ep chquich'cutic uts'intael, pero mu'yuc comtsanbiluncutic. Ac'o me jipbiluncutic, pero mu teuc chilajcutic o. 10Buyuc no'ox chibatcutic, chapal jc'oplalcutic chilajcutic ta milel jech chac c'u cha'al imilat li Jesuse. Pero vu'un ta jventacutic noxtoc chvinaj ti cuxul li Jesuse. 11Yu'un ac'o me li' to cuxuluncutic, pero chapal sc'oplal chilajcutic ta milel ta scoj li Jesuse, yu'un jech xu' chvinaj ta jventacutic ti cuxul li Jesuse, yu'un li' to cuxul li jbec'talcutic ti stalel chchame. 12Li vu'uncutique puru milel no'ox oy ta jtojolcutic; yan li vo'oxuque oy ac'oplal chacuxiic. 13Pero ja' jech jch'unojcutic jech chac c'u cha'al li boch'o jech la sts'iba ta sc'op Diose: “Yu'un jch'unoj ti ja' chiscoltaun li Diose, ja' yu'un chcal”, xi. Ja' no'ox jech chcalcutic ec li vu'uncutique. 14Yu'un jna'ojcutic lec, li Dios ti la xcha'cuxes Cajvaltic Jesuse ja' no'ox jech chixcha'cuxesuncutic ec jech chac c'u cha'al la xcha'cuxes li Jesuse. Jech c'alal ta vo'oxuc co'ol chijyic'utic batel ta stojol jcotoltic. 15Ja' yu'un scotol li vocol chquich'cutique ja' sventa alequilalic. Yu'un jech ep boch'otic xu' tstaic li c'uxubinel yu'un Diose, jech ep boch'otic chlic stojbeic ta vocol Dios noxtoc, jech ich'bil ta muc' chc'ot li Diose. 16Jech mu xchibaj co'ntoncutic. Ac'o me yantic chlaj stsatsal li jbec'talcutique, pero li co'ntoncutique yantic ch-ayin stsatsal ta jujun c'ac'al. 17Yu'un li vocol li' chquich'cutic ti jliquel no'oxe ja' chich' tal li jlequilalcutic ti mu'yuc slajebe, ti toj ech'em yutsile. 18Yu'un ma'uc te batem jsatcutic yu'un li c'usi chquil ta jsatique. Ja' te batem jsatcutic yu'un li c'usi mu xquiltique. Yu'un li c'usi chquil ta jsatique oy slajeb. Yan li c'usi mu xquiltique mu'yuc slajeb o sbatel osil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\