2 Corintios 5

1Yu'un ta jna'tic, li jbec'taltic li' quich'ojtic ti ja' jech c'otem jech chac c'u cha'al jnatic li' ta banamile, xchi'uc ti ja' jech c'otem jech chac c'u cha'al carpanae chlaj sc'oplal. Ja' yu'un oy xa yan ach' te xchapanoj Dios ta vinajel, muc pasbiluc ta sc'ob cristiano. Ja' chc'ot quich'tic o sbatel osil. 2Ja' yu'un toj c'ux jvocol chca'itic ti c'alal li' to quich'oj li jbec'taltique, yu'un ja' xa chac jlap ca'itic li ach' te oy ta vinajele. 3Yu'un jech ja' ta jlaptic o; muc jeche'uc t'anal chijc'ot. 4Yu'un c'alal li' to jlapojtic li jbec'taltic ti ja' jech chac c'u cha'al carpana no'oxe, toj c'ux jvocol chca'itic. Pero ma'uc yu'un mu xa jc'antic li jbec'taltic li'i, yu'un ja' ta jc'antic li c'usi mu sna' xlaje, yu'un jech ac'o c'atajuc ta ach' li c'usi sna' xlaje. 5Li boch'o xchapanoj ti jech chc'ot ta pasele ja' li Diose. Ja' li boch'o yac'ojbutic xa sliquebe, ja' li Ch'ul Espiritue. 6Ja' yu'un ja' spatubil co'ntontic o, ac'o me mu to xquiltic Cajvaltic ta sventa ti li' to quich'ojtic li jbec'taltique. 7Pero ta sventa xch'unojel co'ntontic chijxanov batel; ma'uc ta sventa yu'un jq'ueloj xa ta jsatic. 8Pero jech oy ta co'ntontic o. Ja' yu'un ta jc'antic ti ac'o xa comuc li jbec'taltic li'i, yu'un jech xu' chbat jchi'intic o li Cajvaltique. 9Ja' yu'un tsots sc'oplal chca'icutic ti lec ac'o yiluncutic li Diose, ac'o me li' to quich'oj li jbec'taltique, o me mu'yuc xa. 10Yu'un jcotoltic persa chc'ot jva'an jbatic yo' bu chchapanvan li Cristoe. Yu'un jech ta jujuntal chc'ot quich'tic li stojol cabteltique, me lec, o me chopol, ja' ti c'u x'elan la jpastic xchi'uc li jbec'taltic ti sna' xlaje. 11Ta sventa ti jna'ojtic xa ti tsc'an chquich'tic ta muc' li Cajvaltique, ja' yu'un persa chcac'becutic sna'ic ta jventacutic ec li cristianoetique. Li Diose xiyotquinuncutic xa, chcal ti xavotquinuncutic xa ec li vo'oxuque. 12Ti jech chcale mu yu'unuc ja' no'ox chcal jc'oplal jtucutic yan velta ti lecuncutique. Ja' sventa ac'o junuc avo'ntonic ta jventacutic li vo'oxuque, yu'un jech chana'ic c'u x'elan xu' chatac'beic li boch'otic ja' no'ox tstoy sbaic ta sba sbec'talique, ti mu ja'uc tsots sc'oplal cha'yic li yut yo'ntonique. 13Me quich'ojcutic chuvaj chi'ilatcutique, ja' ta sventa Dios. Me bijuncutic chi'ilatcutique, ja' sventa alequilalic. 14Li epal c'uxubinel yu'un Cristoe ja' chiyic'utic sventa chac' jna'tic lec ti jun no'ox Boch'o icham cu'untic ta jcotoltique, pero jcotoltic lijchamutic ya'yel. 15Ta sventa ti icham ta jventatic jcotoltique, jech muc xa cuxuluc ta sventa stuc li boch'otic cuxulique. Ja' xa cuxulic ta stojol li Cristo ti icham, ti icha'cuxi ta sventaique. 16Ja' yu'un li' tana xchi'uc le' to batele muc xa ta sba sbec'taluc no'ox chcotquincutic li cristianoetique. Ta vo'onee ta sbec'tal no'ox la jq'uelbecutic li Cristoe, pero li' ta orae mu xa jechuc ta jq'uelcutic. 17Ja' yu'un li boch'o oy xa ta stojol Cristoe ipas xa ta ach'. Ilaj xa sc'oplal li poco'e; ja' xa ital li c'usitic ach'e. 18Scotol le'e, chlic tal ta stojol Dios. Ja' li boch'o laj yac' co'lajuc co'nton jchi'uc ta sventa li Cristoe, xchi'uc ti laj yac'bun cabtelcutic xcholel ti ico'laj xa co'nton jchi'uctique. 19Ja' ta sventa Cristo lic sco'lajes yo'nton xchi'uc cristianoetic li Diose. Mu xa ja'uc tst'ab ta yo'nton li jmultic jsa'ojtic ta stojole. Ja' yu'un laj yac'bun cabtelcutic xcholel ti ico'laj xa co'nton jchi'uctique. 20Jech vu'uncutic xq'uexol Cristo c'otemuncutic. Ja' yu'un ja' chc'opoj stuc Dios ta jventacutic. Tsc'anbutic vocol ta jtojoltic, jech chijyalbutic: “Ta sventa Cristo chajc'anboxuc vocol, co'oluc me avo'ntonic xchi'uc li Diose”, xijyututic. 21Yu'un li boch'o mu xotquin mulile jpasmulil ic'ot ta jcojtic, yu'un jech vu'utic mu'yuc jmultic lijc'ot, tuc' xa co'ntontic chijyilutic li Diose.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\