2 San Pedro 2

1Pero oy ono'ox ilic jlo'lavanej j'alc'opetic ta stojol li israeletique. Ja' jech ta xlic jlo'lavanej jchanubtasvanejetic ta atojolic ec li vo'oxuque. Ja' ta xchanubtasvanic ta sventa li c'usi mu meleluc ti ja' sventa ch'ayele. Ja' ta scomtsanic li Yajvalic ti ja' itojbunuc smulique. Ti jech tspasique, jech ta xich'ic ta ora li stojol smulique. 2Ep boch'otic ta xlic spasic jech chac c'u cha'al tspas stuquique, ti ja' no'ox tspas c'usi tsc'an sbec'talique. Ja' ta scojic ti chopol chbat sc'oplal yu'unic li sc'op Cajvaltic ti ja' melele. 3Ta scoj xpich'etel yo'ntonic yu'un taq'uin ti jech ta slo'laoxuc ta sventa sc'opique, ja' yu'un li stojol mulil ti chapal ono'ox chich'ique mu xa jaluc sc'an. Li cha'yel sbatel osile te xa malabilic yu'un. 4Yu'un li Diose muc spasbe perdón yu'un smul li j'almantaletic ti la sa' smulic ta stojole; la sjip batel ta yutil ic'al osil. Te chucbilic o c'alal to tsta yorail chich' stojol smulic. 5Jech noxtoc li Diose mu'yuc la spasbe perdón li cristianoetic ta vo'onee, jech laj yac' tal pulel ta vo' ta stojol li chopol cristianoetique. Ja' no'ox icol li Noé xchi'uc yan vucub xchi'iltaque, yu'un laj yal ta jamal c'usi tuc' ta pasel. 6Jech noxtoc li Diose laj yac'be stoj smul li cristianoetic te ta lum Sodoma xchi'uc ta lum Gomorrae. La xchic' ta c'oc'; stanil xa icomic o. Ja' sq'uelubil icom ta sventa li boch'o toj chopol c'usitic ta spasique. 7Pero li Diose la scolta li Lote, ti ja' tuq'uil vinique, ti vocol icuch yu'un c'usitic la spasic li chopol cristianoetique. 8C'alal laj ya'ay, c'alal laj yil c'usi tspasic li chopol cristianoetic te xchi'uc ta nacleje, jujun c'ac'al puru at-o'nton laj ya'ay, yu'un tuc' yo'nton. 9Li Cajvaltique sna' c'uxi chut tscolta ta svocol li boch'o ta x'ich'at ta muc' yu'une, xchi'uc sna' bu chac' batel li boch'otic toj chopolique yu'un jech te oyic o c'alal to tsta yorail ta xich'ic chapanel. 10Ja' jech ta xich'ic pasbel li boch'otic ja' batem yo'ntonic spasel li c'usi chopol tsc'an sbec'talique, xchi'uc ti ta sna'leic li boch'o chventainvane. Yu'un toj tsots yo'ntonic, ven jtoybaetic, mu xi'ic ta xchopolc'optael li j'almantaletic ta toyol ti tsots svu'elique. 11Yan li j'almantaletic yu'un Diose, ac'o me x'ech' to svu'elic, pero mu stoy sbaic ta stic'bel smulic ta stojol Dios li boch'otic oy svu'elic ta toyole. 12Yan li jlo'lavanejetic le'e ja' xchi'ilic chonbolom; mu'yuc xch'ulelic, c'usiuc no'ox spasic. Ja' no'ox ivoq'uic sventa ta xmilatic, xchi'uc sventa ac'o c'a'icuc. Chchopolc'optaic li c'usi mu xotquinique, pero ja' jech ta xchamic jech chac c'u cha'al chonbolometic. 13Ta ono'ox xich'ic vocol ta scoj ti laj yac'beic svocol yantique. C'upil no'ox sba ta pasel cha'yic ta c'ac'altic li c'usitic tsc'an sbec'talique. Ja' yu'un toj q'uexlal sba ti te chtal xchi'inoxuc ta ve'el c'alal yorail jmoj chave'ic ta sventa Cajvaltique, yu'un ja' no'ox ta soquesboxuc ac'oplalic ta scoj li xchopolilique. 14Li satique nojem ta sc'upinel mulivajel; mu x'ech' yo'ntonic ta sa'el li mulile. Ja' ta xac'beic xchanic ec li boch'otic mu'yuc to stsatsal yo'ntonique. Li yo'ntonique nopen xa xa'ay sc'upinel li c'usi tsc'anique. Oyic xa o ta sventa ch'ayel. 15Yu'un ich'ayic xa o ta be; ja' la scomtsanic li tuq'uil bee. Ja' xa la stambeic sbe li Balaame, ja' li xnich'on Beore, ja' ti la stsac taq'uin sventa tspas c'usi chopole. 16Pero la sta tsots pajesel ta scoj li sbolile, yu'un ic'opanat yu'un li sme' sburo ti mu ono'ox sna' xc'opoje. Ja' jech ic'opoj jech chac c'u cha'al cristiano, jech ipajesat li bol j'alc'op Balaame. 17Li jlo'lavanej jchanubtasvanejetique ja' jechic jech chac c'u cha'al nio' ti mu'yuc ya'lele, xchi'uc ja' jechic jech chac c'u cha'al toc ti cuchbil no'ox batel ta tsatsal iq'ue. Jech chapanbil xa sc'oplal ta xbatic ta yutil ic'al osil. 18Yu'un tstoy sba xchi'uquic li c'usi chalic ti mu'yuc stue. Ja' jech ta slo'laic o ta sventa c'usi chopol tsc'an sbec'talic li boch'otic naca to tsvoc' sbaic loq'uel tal ta stojol li boch'otic ch'ayemic ta bee. 19Ta xalbeic ti colemique, pero li stuquique mozoinbilic o yu'un li c'usi chopol tsc'an sbec'talique. Yu'un li boch'o tstsalat yu'un c'usi tsc'an sbec'tale, mozoinbil xa chc'otic o yu'un. 20Yu'un li boch'o laj xa scomtsan c'usi chopol tspas li' ta banamil ta scoj ti laj xa yotquin li Cajvaltic Jesucristoe, ja' li Jcoltavanej cu'untique, pero me ta to xlic sc'upinic yan veltae, me tstsalat yu'une, x'ech' to chopol chbat jech chac c'u cha'al ta ba'yuque. 21Yu'un ja' lec ti mu'yucuc laj yotquin o li tuq'uil bee. Ja' vocol ti laj yotquin ti ts'acal tsut batel ta sva'lupate, ti tscomtsan xch'unel li ch'ul mantal i'ac'bate. 22Ja' jech chc'ot ta pasel yu'un jech chac c'u cha'al chal ta bic'tal chanubtaseletic ti ja' melele: “Li ts'i'e chbat slo' yan velta li xee”, xi. Jech chich' alel noxtoc: “Li me'chitom ti ja' to laj yich' atintasele chbat sbon sba ta ach'el yan velta”, xi sc'oplal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\