2 San Pedro 3

1Vo'oxuc ti lec jc'anojoxuque, li'i ja' xa xchibal jcarta ta jts'ibaboxuc tal. Ta xchibal jcarta li'i ja' ta jt'abboxuc ta avo'ntonic li bijubtasel laj calboxuc ta sventa ti ac'o tuc'uc c'usi chanopique. 2Yu'un jech ac'o ana'ic c'usi laj yalic comel li ch'ul j'alc'opetique, xchi'uc li smantal Cajvaltique, ja' li Jcoltavaneje, ti la xchanubtasoxuc li yajtacbolaltaque. 3Ja' tsc'an ba'yuc chana'ic lec li'i: C'alal slajebtic xa batel c'ac'ale, ta xlic jlabanvanejetic ti ja' no'ox batem yo'nton tspasic c'usi tsc'an yo'nton stuquique. 4Jech chalic: “¿C'usi spas li Cristo ti yaloj ta xcha'tale? Yu'un bisil o ti c'u ono'ox x'elan c'alal ichamic li jmoltot jyame'tique. Ti c'u ono'ox x'elan ta sliquebal c'alal imeltsaj li banamile, ja' jech o c'alal to tana”, xiic. 5Le'e sc'anc'un xa'yic muc xac' ta yo'ntonic c'u x'elan imeltsaj ta vo'one li vinajel xchi'uc banamile. Sna'ic ti ta jbel no'ox sc'op Dios iloc' tal ta vo' li banamile xchi'uc ti cacal ta vo' icom li banamile. 6Jech noxtoc ta sventa pulel ta vo' ich'ay li banamile. 7Jech noxtoc li' ta orae, li vinajel xchi'uc banamile chapanbil xa sc'oplal ta xc'ac' ta c'oc' ti c'alal yorail chapanele, ja' ta sc'op noxtoc li Diose. Xchi'uc ja' yorail chbatic ta ch'ayel li chopol cristianoetique. 8Pero vo'oxuc ti lec jc'anojoxuque, mu me xch'ay ta avo'ntonic ti xco'laj no'ox xchi'uc jun c'ac'al cha'ay jmil jabil li Cajvaltique. Jech noxtoc, li jmil jabile xco'laj xchi'uc jun c'ac'al cha'ay. 9Mu yu'unuc mu xc'ot ta pasel c'usi yaloj li Cajvaltique, jech chac c'u cha'al oy boch'o chalic ti mu xc'ot ta pasele. Yu'un toj ep smuc'ul yo'nton ta atojolic, mu sc'an ti oy boch'o ch'ayel chbat junuque. Ja' tsc'an scotol ac'o sutes yo'nton yu'un smulic ta stojol li Diose. 10Li sc'ac'alil c'alal chtal Cajvaltique ja' jech chac c'u cha'al jun j'elec'. Ta sc'ac'alil le'e, tsots xvo'et c'alal chc'ac' li vinajele. Li c'usitic oy ta vinajele ta x'ul ta c'oc'. Jech noxtoc li banamile xchi'uc scotol li c'usitic te oye ta xlaj scotol. 11Ta sventa ti chlaj ta c'oc' scotol li c'usitic oye, jech tsc'an ti lec, ti tuc' chapas abaique. Tsc'an ti j'ech'el chavich'ic o ta muc' li Diose. 12Yu'un jech jun avo'nton chamalaic, jech chavaq'uic taluc ta ora sc'ac'alil li Diose; ja'o yorail ta xc'ac' ta c'oc' li vinajele xchi'uc ta x'ul ta c'oc' scotol li c'usitic oye. 13Pero li vu'utique ja' xa ta jmalatic li ach' vinajel xchi'uc ach' banamil ti yaloj ono'ox Dios ta xac'butique, ti bu puru tuc' xa c'usitic te oye. 14Ja' yu'un vo'oxuc ti lec jc'anojoxuque, c'alal chamalaic ta xc'ot ta pasel jech chac le'e, aq'uic persa ti junuc avo'ntonic, ti mu'yucuc avic'ubalic, ti mu'yuc amulic chvul staoxuc li Diose. 15Na'ic me ti ep smuc'ul yo'nton li Cajvaltique, yu'un tsc'an chijcolutic. Ja' no'ox jech la sts'ibaboxuc ta vun ec li quermanotic Pablo ti lec jc'anojtique, yu'un jech i'ac'bat sbijil yu'un li Diose. 16Ta scotol li svune ja' jech la sts'ibabe comel sc'oplal. Li svune oy bu tsotsic ta a'ibel smelol, ja' yu'un li boch'otic mu sna'ique xchi'uc li boch'otic mu'yuc lec xchanojique ta syanijesbeic smelol jech chac c'u cha'al ta syanijesbeic smelol li yantic sc'op Dios ts'ibabile, jech ta xbatic o ta ch'ayel xchi'uquic. 17Ja' yu'un vo'oxuc ti lec jc'anojoxuque, ba'yuc xa laj ava'yic scotol. Ja' yu'un bijanic me, yu'un jech mu xaslo'laoxuc li chopol jlo'lavanejetique, jech mu xacomtsanic li c'usi lec ach'unojic xae. 18Ja' tsc'an chach'iic batel ta yotquinel, xchi'uc ta sventa slequil yo'nton li Cajvaltic Jesucristoe, ja' li Jcoltavanej cu'untique. Stuc no'ox ac'o ich'atuc ta muc' li' ta orae xchi'uc c'alal ta sbatel osil. Jechuc.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\