2 Tesalonicenses 1

1Vu'un Pabloun, jchi'uc Silas, jchi'uc Timoteo, ta jc'opanotcutic tal, vo'oxuc li steclumaloxuc Cristo te ta lum Tesalónica ti oyoxuc ta stojol li Jtotic Diose xchi'uc li Cajvaltic Jesucristoe. 2Ac'o xc'uxubinoxuc, ac'o spasboxuc ta jun avo'ntonic li Jtotic Diose xchi'uc li Cajvaltic Jesucristoe. 3Quermanotac, tsc'an scotol c'ac'al ta jtojbecutic ta vocol Dios ta aventaic. Yu'un ja' jech tsc'an pasel ta sventa ti lec ach'unojique, ti yantic chach'iic batel ta stojol Cajvaltique, xchi'uc ti acotolic jujunoxuc yantic ch-epaj batel li c'anvanej avu'unique. 4Ja' yu'un li vu'uncutique solel mu'yuc xa c'usi jtaoj chca'icutic chcalcutic batel ac'oplalic ta stojol scotol li jujutsob jch'unolajeletic yu'un Diose. Chcalcutic ti oy lec smuc'ul avo'ntonique, ti oy lec xch'unojel avo'ntonique, ti lec tsts'ic avu'unic scotol li vocol xchi'uc contrainele. 5Ja' svinajeb ti tuc' c'usi tspas li Diose, yu'un ic'ot xa ta atojolic li ventainel yu'un Dios ta sventa ti chats'iquic vocole. 6Yu'un tuc' c'usi tspas li Diose, jech ta xac'be yich'ic vocol ec li boch'otic chayac'boxuc avich'ic vocole. 7Vo'oxuc ti chavich'ic vocol li' ta orae, co'ol ta jcux co'ntontic c'alal chyal tal ta vinajel li Cajvaltic Jesucristoe xchi'uc li yaj'almantaltac ti ech'em svu'elique. 8Ta xyal tal xchi'uc natiquil yat c'oc', yu'un ja' chtal yac'be stoj smul li boch'otic mu xotquinic Diose, ti mu sc'an xch'unic li Lequil A'yej yu'un Cajvaltic Jesucristoe. 9Le'e tsts'ic svocolic o ta ch'ayel sbatel osil. Nom oyic o ta stojol li Cajvaltique. Mu xilbeic o slequilal xchi'uc svu'el. 10C'alal me la sta sc'ac'alil itale, ch-ich'at ta muc' yu'un scotol li boch'otic voc'bilic yu'une. Toj jun yutsil ch-ilat yu'un scotol li boch'otic la xch'unique. Ja' jech chavilic ec, yu'un laj ach'unic ti c'alal la jcholcutic ava'yique. 11Ja' yu'un scotol c'ac'al ta jc'opancutic Dios ta atojolic, yu'un jech lec ac'o yiloxuc o ta sventa ti laj xa yic'oxuc ta stojole, xchi'uc ti ac'o yac' vu'uc avu'unic spasel ta sventa svu'el li c'usi lec ti oy ta avo'nton chapasique, xchi'uc ac'o yac' vu'uc avu'unic spasbel yabtelal li xch'unojel avo'ntonique. 12Yu'un jech ich'bil ta muc' chc'ot sbi avu'unic li Cajvaltic Jesucristoe, jech chayac'oxuc ta ich'el ta muc' ec ta sventa slequil yo'nton li Dios cu'untique xchi'uc li Cajvaltic Jesucristoe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\