2 Timoteo 1

1Vu'un Pabloun, vu'un yajtacbolalun li Jesucristoe, yu'un jech la sc'an Dios ti chitun yu'une. Ja' ti yaloj ono'ox chac'butic jcuxlejaltic ta sbatel osil ta sventa li Cajvaltic Jesucristoe. 2Chabanuc chacalbot tal Timoteo, vo'ot jnich'onot ya'yel, lec jc'anojot. Ac'o yac'bot bendición li Dios Totile xchi'uc li Cajvaltic Jesucristoe. Ac'o xc'uxubinot, ac'o spasbot ta jun avo'nton. 3Ta c'ac'al ta ac'ubal c'alal ta jc'opan Diose, ta jtojbe ta vocol Dios, ja' li Dios ti ta scotol jol co'nton ta xitun yu'un, jech chac c'u cha'al itunic yu'un li jmoltotac ta vo'onee. 4Toj chac jq'uelot ca'ay, yu'un la jna' ti ep la'oc' c'alal lacom cu'une. Jech toj xcuxet no'ox co'nton me laj quilote. 5Yu'un ta jna' ti ta melel jun avo'nton ach'unoj Cajvaltique. Yu'un ba'yuc jech la xch'unic li ayame' Loida xchi'uc li ame' Eunicee. Ta jna' lec ti jech ach'unoj ec li vo'ote. 6Ja' yu'un chacalbot, cha'cuxeso me lec li avabtel ti amoton laj yac'bot Dios c'alal laj cac' jc'ob ta ajole. 7Yu'un li Diose ma'uc laj yac'butic espíritu sventa xi'el. Ja' laj yac'butic Espíritu sventa chac' stsatsal co'ntontic, xchi'uc chac' chijc'anvan, xchi'uc jna' spajesel jbatic. 8Ja' yu'un mu me xaq'uexov ta xcholel li sc'op Cajvaltique, xchi'uc mu me xaq'uexov ta jcoj noxtoc ti li' tiq'uilun ta chuquel ta sventae. Ja' lec co'ol jts'ictic vocol ta sventa li Lequil A'yeje. Ja' ta svu'el Dios chcuch cu'untic. 9Ja' li Dios ti la scoltautique, ti laj yic'utic ta sventa li ch'ul iq'uel yu'un stuque. Ma'uc ta sventa lec cabteltic ti laj yic'utique. Ja' ta sventa ti jech ono'ox snopoj stuque. Yutsil yo'nton stuc laj yic'utic. Jech ono'ox snopoj c'alal mu'yuc to'ox banamil ti chiscoltautic ta sventa li Cristo Jesuse. 10Li' ta orae ivinaj xa ta sventa ti ital li Cristo Jesuse, ja' li Jcoltavanej cu'untique. Ja' la stsalbe svu'el li lajele, xchi'uc ja' ta sventa Lequil A'yej laj yac' ta na'el ti oy cuxlejal ti mu sna' xlaje. 11Ja' yu'un, ac'bilun cabtel ta jcholc'op, ta yajtacbolal, xchi'uc ta jchanubtasvanej ta sventa li Lequil A'yeje. 12Ta sventa ti jech ta jpase, jech ta xquich' o ep vocol. Pero mu xiq'uexov o, yu'un xcotquin lec li Boch'o jch'unojbe sc'ope. Jna'oj lec ti oy svu'el sventa chchabibun li xch'unojel co'nton c'alal to ta slajebal c'ac'ale. 13Ja' me jech xachanubtasvan o jech chac c'u cha'al la jpase. J'ech'el me ch'uno o li lequil chanubtasel laj caq'ue, xchi'uc c'anvanan me ta sventa li Jesucristoe. 14Chabio me li c'usi la'ac'bat aventain ti toj tsots sc'oplale. Xu' avu'un ta stsatsal li Ch'ul Espíritu oy ta co'ntontique. 15Ana'oj ti la scomtsanicun scotol li boch'o xch'unojic li' ta Asia banamile. Te nabal ibatic ec li Figelo xchi'uc Hermogenese. 16Ac'o c'uxubinatuc yu'un Dios ta sjunul sna' li Onesiforoe, yu'un ep xa ta velta ay spatbun co'nton. Mu'yuc xq'uexov ay sq'uelun ti li' tiq'uilun ta chuquele. 17Ja' no'ox ti c'alal ivul li' ta Romae, la sa'un ta ora. Ja' to ilaj yo'nton ti c'alal la staune. 18Ac'o c'uxubinatuc yu'un Cajvaltic c'alal me la sta sc'ac'alile. Li vo'ote ana'oj lec ti ep la scoltaun te ta Efesoe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\